⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

9 Brukerundersøkelser, statistikk og planer

9.1 Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i kommunenes dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet.

Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak blir utarbeidet. Oversikt over planlagte brukerundersøkelser finnes i Handlings – og økonomiplan 2017-2020.

Tabell 9.1 viser status på de de planlagte undersøkelse.

Gjennomførte undersøkelser  
Oppvekst og levekårBymiljø og utbyggingPersonal og organisasjon
Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte)VA-tjenesterMedarbeiderundersøkelse
Skole 7 og 10 trinn (elev)Renovasjon 
Barnehage (foresatte)  
SFO 2.trinn (foresatte)  
Stavanger legevakt  
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud  
Kulturskolen (Foresatte)  
Helsestasjon- og jordmortjenesten  
Sykehjem dagsenter  
Sykehjem pårørende  
Ikke gjennomførte undersøkelser  
Flyktningseksjonen  
  Servicetorget
Tabell 9.1 Planlagte og gjennomførte brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i 2017
Last ned tabelldata (Excel)

Gjennomførte undersøkelser

Skole 7. og 10. trinn (elevundersøkelsen):

Elevundersøkelsen gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet for å gi elever mulighet til å bli hørt om hvordan de opplever ulike sider ved skolen. Oppfølging av resultatene inngår i Stavanger kommunes system for kvalitetsutvikling, og brukes aktiv i den enkelte skoles utviklingsarbeid. Det overordnede bildet viser at den store majoriteten av elevene i stavangerskolen trives på skolen, opplever mestring og har lærere som oppleves støttende. Elevens tilfredshet er generelt større på 7. trinn enn på 10. trinn, noe som også gjenspeiles i de nasjonale resultatene. Resultatene publiseres på Stavanger kommunes hjemmesider.

Skole 3., 6. og 9. trinn (foreldreundersøkelsen):

Utdanningsdirektoratets elektroniske foreldreundersøkelse ble gjennomført høsten 2017 blant foreldre på 3., 6., og 9. trinn. Svarprosenten var 62. Foreldrene i Stavanger gir tilbakemelding om at deres barn trives og har lærere som gir elevene god støtte. Generelt melder foreldre tilbake at elevene trives og at det er en god dialog mellom hjem og skole. Resultatene fra foreldreundersøkelsen publiseres på Stavanger kommunes hjemmesider.

Barnehage (foresatte)

Foreldreundersøkelsen ble gjennomført i Stavangerbarnehagene i tidsrommet 1. – 30. november 2017. Det er Utdanningsdirektoratets landsdekkende undersøkelse som benyttes. Svarprosenten var 74 % og resultatene ligger over målkravet på samtlige 9 hovedområder i undersøkelsen. Tilfredshet med tjenestetilbudet har en samlet skåre på 4,5 av 5 som er 0,5 poeng over målkravet på 4. Hovedområdet Barnets trivsel har høyest skåre på 4,7 og Områdene Relasjon mellom barn og voksen og Barnets utvikling har en skåre på 4,6.

SFO 2.trinn (foresatte)

Undersøkelsen ble gjennomført i februar/mars 2017, primært blant foresatte på 2. trinn. Spørsmålene er hentet fra Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse. Svarprosenten totalt var på 70 %, mens på skolenivå varierte resultatene fra 33 til 100 %. Resultatene er jevnt over gode, og gir et hovedbilde av at foreldrene i Stavanger er fornøyde med SFO-tilbudet. Resultatene ligger over nasjonalt nivå på de tre målte indeksene for SFO (trivsel, personalet og aktivitetstilbud), Informasjon og samarbeid og Måltid.

Legevakten

Legevakten har en automat for live-måling av kundetilfredshet. I 2017 har 6 175 besøkende på legevakten gitt en smilefjes-indikator som svar på spørsmålet; Er du fornøyd med ditt møte med legevakten i dag? Det blir tilsendt resultater fra målingen ukentlig og månedlig som legges fram for de ansatte på legevakten. For 2017 har 70 % gitt Stavanger legevakt beste tilbakemelding.

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

I månedsskiftet november/desember ble det gjennomført en elektronisk undersøkelse for å måle barnehagenes tilfredshet med tjenestene som leveres av Ressurssenter for styrket barnehagetilbud. Undersøkelsen ble sendt til alle barnehager som har mottatt tjenester fra ressurssenteret i løpet av de siste 12 månedene. Svarprosent var på 72. Alt i alt tilfredshet med tjenestene fikk en score på 80, som er målkravet. Dette er en forbedring fra 76 poeng som ble oppnådd i 2015.

Kulturskolen (foresatte)

Det ble i mai 2017 gjennomført en undersøkelse for å kartlegge tilfredsheten blant foresatte som har barn som er elever ved kulturskolen. Det ble sendt ut e-post til samtlige foresatte via kvalitetsverktøyet Insight, og av disse svarte 20 %.

Resultatene viste at det kulturskolen scorer lavest på er dialogen mellom hjemmet og kulturskolen. Her får indikatoren Tilbakemeldinger kulturskole-hjem en score på 3,34, på en skala fra 1-5. Dette er noe som skolen vil jobbe videre med mål om å øke tilfredsheten. Høyest score får indikatorene Støtte hjemmefra (4,42) og Indre motivasjon (4,39).

Helsestasjon og Jordmortjenesten

I november/desember ble det gjennomført en undersøkelse for helsestasjonene og jordmortjenesten. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge brukernes tilfredshet med helsestasjonene og jordmortjenesten. Målgruppen for undersøkelsen er alle brukere av helsestasjoner underlagt Stavanger kommune og alle brukere av jordmortjenesten som også tidligere har brukt jordmortjenesten minst én gang før. Undersøkelsen ble gjennomført som en papirbasert spørreskjemaundersøkelse. Spørreskjemaene ble laget på to ulike språk – norsk og engelsk. Det ble mottatt totalt 571 besvarelser på for helsestasjonene og 84 svar for jordmortjenesten.

For helsestasjonene viser undersøkelsen svært gode resultater med poeng over målkrav på 80 poeng for alle 7 indikatorer i undersøkelsen. Helhetlig vurdering fikk 91 poeng.

Jordmortjenesten fikk tilsvarende gode resultater med 93 poeng for helhetlig vurdering, og alle de 6 indikatorene er over målkravet på 80 poeng.  

Sykehjem dagsenter

I juni 2017 gjennomførte Stavanger kommune en brukerundersøkelse ved dagsentre for eldre, aktivitetssenteret Sunde og Tjensvolltunet dagsenter. Undersøkelsen ble gjennomført som en intervjuundersøkelse. Svarprosenten ble 87. Det gjennomgående bildet er at brukerne er meget godt fornøyde med tilbudet som gis ved dagsentrene. Samlet vurdering har fått en skår på 96 poeng. Alle områdene som måles i undersøkelsen, får tilbakemeldinger som ligger klart over målsettingen for brukertilfredshet på 80 av 100 poeng. Trivselen blant brukerne på dagsentrene/aktivitetssenteret er høy, og dette er det forholdet som betyr mest for samlet tilfredshet.

Sykehjem pårørende

Det ble i november-desember gjennomført en undersøkelse blant pårørende til personer med langtidsplass ved alders- og sykehjemmene i kommunen. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge hvordan de pårørende oppfatter ulike aspekter ved tjenestetilbudet. Undersøkelsen ble gjennomført som en papirbasert spørreskjemaundersøkelse, med mulighet for elektronisk besvarelse. Svarprosenten ble 74. Foreløpige tall fra undersøkelsen viser gode resultater, med en helhetlig tilfredshet målt til 79 poeng. Aspekter knyttet til mat, miljø og aktiviteter har et forbedringspotensial.

VA-tjenester

Høsten 2017 ble det gjennomført en brukerundersøkelse om vann- og avløpstjenestene, og resultatet fra undersøkelsen viser at abonnentene er fornøyde med tjenestene. Helhetsvurderingen av vann- og avløp fikk en score på 5,2 på en skala fra 1 – 6 (hvor 6 er best). Undersøkelsen omtales også i kap 7.8 Vann og avløp.

Renovasjon

Brukerundersøkelsen ble gjennomført i mai 2017 av IVAR IKS på oppdrag av medlemskommunene 1. Undersøkelsen ble gjennomført via totalt 863 telefonintervju med målgruppen. Alt i alt tilfredshet for Stavanger fikk en score på 5.1 på en skala fra 1 – 6 (hvor 6 er best), som er en økning fra 5.0 i 2014. Alt i alt tilfredshet er stabil, og generelt sett høy blant de målte IVAR-kommunene.

Medarbeiderundersøkelsen

Ble gjennomført i januar/februar 2017 av Kantar TNS på oppdrag fra Personal og organisasjon. Svarprosenten var på 73 % – 5940 av 8088 ansatte i Stavanger kommune. Resultatet på alle temaområdene på overordnet nivå var på nivå med siste undersøkelse i 2015. Resultatene viser et stort jobbengasjement, og 88 % av de som svarte opplever stor grad av arbeidsglede i jobben. 77 % sier at en av de største motivasjonsfaktorene er at jobben oppleves som meningsfylt. Enkeltpunktet med størst fremgang fra forrige undersøkelse var Jeg er stolt av å være ansatt i Stavanger kommune.

Resultatene og plan for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen ble lagt fram for Kommunalstyret for administrasjon 25. april 2017 (sak 16/17).

Ikke gjennomførte undersøkelser

Flyktningseksjonen

Brukerundersøkelsen er ny, og knytter seg til introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Undersøkelsen er en oppfølging av Forvaltningsrevisjon av integrering og bosetting, behandlet i bystyret i mai 2016. Den planlegges gjennomført våren 2018.

Servicetorget

Egentesting av servicenivået på Servicetorget er foretatt 13 ganger siden slutten av 2012. Servicetorget opplever at testene har hatt en skjerpende effekt, og lagt grunnlag for forbedringsarbeid spesielt overfor e-post behandling. Selve egentestingen anses å ha utspilt sin rolle og videreføres ikke.

9.2 Statistikk

9.2.1 Oppvekst og levekår

Barnehage

Barnehage20132014201520162017
Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)     
0 - 6 år i alt 7 836 7 554 7 637 7 606 7468 
0 - 3 år kommunale barnehager 1 817 1 684 1 672 1 681  1640
0 - 3 år private barnehager 1 016 981 1 001 1 046  1089
3 - 6 år kommunale barnehager 3 173 3 099 3 077 3 083  2950
3 - 6 år private barnehager 1 830 1 790 1 888 1 796  1789
Tilbud til barn med spesielle behov     
Styrket barnehagetilbud, antall barn496503480531 565
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (STA), antall barn39403833 47
Spesialpedagogisk hjelp fra ressussenteret, antall barn 244285335378 430
Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass     
Innvilget søknad om prioritert plass, totalt130199223147 116
Helse barn15272719 20
Helse familie62767259 36
Søkt inn av barneverntjenesten19152718 19
Språklige minoriteter33817451 41
Antall barnehager  0  
Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager72 / 55            70/5572/5572/5570/53 
Barnehager adm. lagt under skole1                 111
Private barnehager/virksomheter, inkl. 5 åpne barnehager55                55565854 
Tabell 9.2 Barnehager
Last ned tabelldata (Excel)

Skole og SFO

Skole og SFO20132014201520162017
Grunnskole     
A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år15 54715 60515 74515 82916 094
B: Elever i Stavangerskolen, herav: 14 583 14 69414 79015 12315 248
- Barnetrinn 10 242 10 43510 60710 82610 896
- Ungdomstrinn 4 341 4 2594 1834 2974 352
Sum årsverk personale med lederoppgaver 128 130117121128
Sum årsverk til undervisning 1 079 1 0881 0611 0941 127
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 1 397 1 4621 3891 4781 523
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 1 198 1 1831 1771 1991 223
Skolefritidsordning     
Barn i SFO 4 744 4 7564 6184 5194 613
Barn i SFO med 100% plass 3 818 3 8133 5833 4113 406
Dekningsgrader     
Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 8,2 8,18,07,98,0
Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 9,6 9,99,49,810
Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO 77,5 77,673,470,871,7
Produktivitet     
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 18,619,019,018,8
Tabell 9.3 Grunnskole og SFO
Last ned tabelldata (Excel)
Kulturskolen20132014201520162017
Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor 8 741 8 988 8 769 9 140 9 016
Antall elevplasser kulturskolen: 3 473 3 524 3 548 3 575 3 615
- Musikkgrupper 0 til 5 år   96 116 101
- Kulturkarusellen 1. og 2. trinn  410 420 465 455
- Instrumental 1 666 1 717 1 658 1 650 1 634
- Annen musikkopplæring 25 30 20   21
- Dans 773 859 905 955 993
- Bilde / visuell kunst 87 91 89 90 98
- Drama/teater 175 167 170 130 122
- Samspill/kammermusikk 68 146 190 170 190
Tabell 9.4 Kulturskolen
Last ned tabelldata (Excel)
Johannes læringssenter 20132014201520162017
Barnehage      
Innføringsbarnehagen på Johannes LæringssenterAntall barn5155426065
Barnehager flerspråklige assistenterAntall barn482400520389409
Grunnskole      
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1.-7. trinn)Antall elever274289257335228
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (8.-10. trinn)Antall elever  54136122
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæringAntall elever820860750901816
Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.)Antall elever266243289385326
Voksenopplæring      
Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år)Deltakere928962657906895
Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november)Deltakere145-1288
Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger Deltakere258198253361320
Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommunerDeltakere61569310693
Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timerDeltakere640541526576601
Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer Antall språk1512151313
Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien)Deltakere6452446566
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveldDeltakere155211361052877681
Norskopplæring - nettundervisningDeltakere667919557592220
Oppdragsundervisning - eksterne kursDeltakere16481291275
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige voksne over 16 årDeltakere179238233295323
Grunnskole og språkklasse for minoritetsspråklige asylsøkere 16-18 årDeltakere---338
Grunnskole norske voksne Deltakere1----
Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige Deltakere2162224712
Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige Deltakere4415--33
Spesialundervisning for voksne Deltakere178174168167115
Fagkonsulent innen synKlienter158126129152149
Fagkonsulent innen hørselKlienter445460486466359
Rådgiverkontor for hørselshemmedeKlienter16457125125108
DatahjelpKlienter2015152412
Kvalitet      
Antall plasser i mottaksbarnehagen  48 48485454
Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn)  28 28282828
Antall timer i gjennomsnitt (8.-10. klassetrinn)   303030
Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-10. klasse)*  4 4444
Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap  300 300 300 300 300
Maks. timetall for innvandrere - spor 1-3  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet  3 000 3 000 3 0003 0003 000
*      
* MMO: morsmålsopplæring, TFO: tospråklig fagopplæring      
Tabell 9.5 Johannes læringssenter
Last ned tabelldata (Excel)
PPT20132014201520162017
Antall saker 3 068 3 210 3 052 3 226 3 335
Antall nye saker voksne 99 77 174 176 233
Antall nye saker barn 901 812 798 932 911
Antall sakkyndige vurderinger 1 071 1 099 1 073 1 231 1 312
Kvalitet     
Antall på venteliste 114 4797110120
Tilbud systemarbeid     
Antall nettverk og konsultasjoner 231 244418ca. 450456
Antall kurs 55 6876ca. 8082
Tabell 9.6 PPT
Last ned tabelldata (Excel)

Barn og unge

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste20132014201520162017
Årsverk helsesøster 49 51,250,653,159,2
Årsverk jordmor 7 6,56,66,58,6
Årsverk psykologer 3 3333
Årsverk Helsestasjonens familiesenter 7 7777
Fødsler 1 823 1 747 1 763 1 724 1 705
Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor 1 353 1 417 1 460 1 402 1 511
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer 44 984 45 206 44 543 45 724 44 460
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år 26 886 33 886 34 345 39 610 43 554
Telefonkontakter helsestasjon 7 503 7 892 7 209 7 116 6 226
Barselgrupper 153 155 154 146 145
Antall deltakere i barselgrupper 1 301 1 238 1 395 1 248 1 375
Tverrfaglige samarbeidsmøter 472 514471494525
Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser 490 448815850460
Kvalitet     
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte66 %78 % 80 %83 %77 %
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine95 %95 %94 %93 %96 %
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine91 % 92 %93 %91 % *90 % *
*     
MMR: Nå kreves 2 doser for å få betegnelsen "fullvaksinert", mot 1 dose tidligere     
Tabell 9.7 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Last ned tabelldata (Excel)
Bydelshus og fritidsklubber Bydel/ senter/ aktivitetSum besøkende 2016Andel barn og unge (0-25 år) 2016%-andel barn og unge 2016Sum besøkende 2017Andel barn og unge (0-25 år) 2017%-andel barn og unge 2017
Øyahuset Hundvåg 41 132 15 790 38 35 681 14 752 41
Midjord bydelshusStorhaug 36 881 20 348 55 33 234 16 501 50
Madla bydelshusMadla 82 663 24 616 30 78 048 22 102 28
Kvernevik bydelshusKvernevik 30 347 17 166 57 32 559 18 209 56
Tasta bydelshusTasta 41 819 21 067 50 40 345 17 805 44
Tjensvoll bydelshusTjensvoll 27 769 10 442 38 29 249 10 646 36
Fritid PUHTjensvoll 7 265 1 143 16 8 474 1 315 16
Bekkefaret bydelshusHillevåg 41 133 12 284 30 45 174 12 711 28
Gausel bydelshusGausel 76 894 50 064 65 76 860 50 700 66
Metropolis Sentrum 57 500 54 625 95 55 000 52 250 95
Rock Comp / RUFBydekkende 3 470 3 470 100 3 454 3 454 100
BakgårdenBydekkende 1 512 1 512 100 1 796 1 796 100
Sum besøkende  448 385 232 527 56 442 397 224 680 51
Tabell 9.8 Bydelshus og fritidsklubber
Last ned tabelldata (Excel)
Fiks Ferigge ferie (FFF)201520162017
Sommeraktiviteter   
Ferieklubb567543498
Sommerleir Vier175177146
Ungdomsleir Vier424439
Sommerleir Lundsvågen144148150
Sum besøkende Fiks Ferigge Ferie928912833
Tabell 9.9 Fiks ferrige ferie
Last ned tabelldata (Excel)
Barneverntjenesten20132014201520162017
Alle barn med tiltak 902 987880927980
- med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12. 578 624431441611
- med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12. 324 339449486369
Nye meldinger 930 966101911611078
Henleggelsesprosent meldinger18 % 25 %19 %9 %6 %
Nye undersøkelsessaker 759 73980610501010
Henleggelsesprosent for undersøkelser41 %53 %50 %59 %60 %
Nye barn med vedtak om tiltak 395 383397396400
Antall Fylkesnemndsaker 53 60503234
Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda 44 39221745
Kvalitet     
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse27 %30 %2 %4 %12 %
Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda89 %100 %100 %81 %92 %
Medhold saker i fylkesnemnda81 %90 %86 %78 %94 %
Fordeling etter sakstype pr. 31.12.     
Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251)64 %63 %49 %48 %62 %
Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252)36 %37 %51 %52 %38 %
Tabell 9.10 Barneverntjenesten
Last ned tabelldata (Excel)

Levekår

Helse- og sosialkontor201320142015201620162017
Bestillerfunksjon      
Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet 17 1528992
Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland 19 2622202021
Tabell 9.11 Helse og sosialkontor – bestillerfunksjon
Last ned tabelldata (Excel)
BehovsdekningAntall boenheter2013 2 014 201520162017
Ventelister      
Ordinær kommunal bolig1614 127 87342535
Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen252 79 71643226
Bofellesskap PUH160 64 67577268
Bofellesskap psykiske lidelser145 55 66504439
Bofellesskap rus og psykiske lidelser24 4 131175
Bofellesskap fysisk funksjonshemming26 13 812118
Omsorgsbolig med innskudd/BBL91 39 30191829
Omsorgsbolig uten innskudd292 30 2813613
Dagsenter puh43 16 8786
Dagsenter funksjonshemmede14 1 4211
Brukerstyrte tjenester      
Antall personer med omsorgslønn  84 86859299
Antall personer med personlig assistent  39 39396071
Koordineringsfunksjon      
Antall innvilget individuell plan (IP)  457 426395343338
Samhandlingsreform      
Snitt antall utskr.klare pasienter SUS> 1 dag (tom 2011)      
Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012)  328 1650174814541443
Tabell 9.12 Behovsdekning
Last ned tabelldata (Excel)
Helsehuset20162017
Forebyggende hjemmebesøk  
Antall tilbud om hjemmebesøk til innbyggere 80 år 401 425
Andel som takket ja til hjemmebesøk75 %72 %
Antall brev utsendt om informasjonsdag for 75-åringer608688
Andel deltakere informasjonsdag for 75-åringer20 %15 %
Sykepleieklinikken  
Antall brukere ved sykepleieklinikken 165 189
Psykologtjenesten  
Ungdom - antall brukere* 91 na
Ungdom - antall konsultasjoner* 435 na
Voksne - antall henvendelser** 194 162
Voksne - antall tilbud** 103 na
Voksne - antall avslag** 64 na
Frisklivssentralen  
Antall deltakere 560 682
Avdeling velferdsteknologi  
Antall innbyggere som har tatt i bruk velferdsteknologiske løsninger*24na
Antall brukere med medisindispenser 56
Antall brukere med nattkamera 2
Antall brukere med mobil trygghetsalarm 34
Antall besøkende på demonstrasjonsarenaen 190
* Psykologtjenesten for ungdom ble flyttet fra Helsehuset til Ungdom og fritid 30.06.2017. Det foreligger derfor ikke tall for 2017.  
** Individuell korttidsbehandling hos psykolog ble avviklet 01.06.2017, og erstattet med gruppetilbud.  
Tabell 9.13 Helsehuset
Last ned tabelldata (Excel)
Alders- og sykehjem20132014201520162017
Antall sykehjemsplasser pr 31.12. 967 963963953953
Andel sykehjem korttid19,8 %20 %20 %22 % 22 %
Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania 41 41413434
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre 166 177177177177
Antall dagsenterplasser 235 245245223223
Kvalitet     
Andel plasser i enerom95,4 %95,4 %95,4 %95,4 % 95,4 %
Service (pr. 31.12)     
Antall aktuelle søkere til:     
sykehjem langtid, inkl rus, demens 69 73614774
sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende 54 67595955
dagsenter eldre, inkl økning av dager 27 27251623
aldershjem og bofellesskap eldre 16 30262225
Tabell 9.14 Alders og sykehjem
Last ned tabelldata (Excel)
Hjemmebaserte tjenester20132014201520162017
Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12 792 781 747 728 695
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.12 1 338 1 276 1 202 1 128 1144
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.12 1 343 1 482 1 440 1 554 1696
Antall oppdrag nattjenesten 41 037 42 834 39 491 37 254 33 792
Antall omsorgsboliger* 367 380 378 364 360
Antall bofellesskap 414 424 427 430 426
*     
* Antall vedtak med iverksatt tjenestetype omsorgsbolig med- og uten innskudd.      
Tabell 9.15 Hjemmebaserte tjenester
Last ned tabelldata (Excel)
BOA Psykisk helse2017
Antall bofellesskap17
Antall boenheter171
Antall utflyttinger fra bofellesskap19
Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.1239
Tabell 9.16 BOA Psykisk helse
Last ned tabelldata (Excel)
BOA Nord og Sør2017
Antall bofellesskap22
Antall boenheter159
Antall utflyttinger fra bofellesskap0
Antall brukere på venteliste til plass i bofellesskap per 31.1268
Tabell 9.17 BOA Nord og Sør
Last ned tabelldata (Excel)
Fysio- og ergoterapitjenesten20132014201520162017
Antall årsverk     
Ant. årsverk ergoterapi 28 23 19 22 19
Ant årsverk fysioterapi 49 44 42 42 47
Ant. årsverk fysioterapi m/driftsavtale 53 54 55 55 55
Antall pasienter     
Kommunal ergoterapi i institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 1 2 1 0 1
Ant. pasienter 18 - 66 år 22 9 17 10 6
Ant. pasienter 67 - 79 år 35 30 23 7 5
Ant. pasienter >80 år 78 42 35 8 3
I alt 136 83 76 25 15
Kommunal ergoterapi utenfor institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 263 261 215 249 207
Ant. pasienter 8 - 66 år 195 181 197 186 227
Ant. pasienter 67 - 79 år 139 136 117 102 124
Ant. pasienter >80 år 182 151 130 107 143
I alt 779 729 659 644 701
Kommunal fysioterapi i institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 4 2 0 11 3
Ant. pasienter 18 - 66 år 36 29 37 64 53
Ant. pasienter 67 - 79 år 103 125 125 149 188
Ant. pasienter >80 år 275 297 317 438 499
I alt 418 453 479 662 743
Kommunal fysioterapi utenfor institusjon     
Ant. pasienter 0 - 17 år 729 656 640 648 667
Ant. pasienter 18 - 66 år 200 171 201 189 196
Ant. pasienter 67 - 79 år 221 148 161 155 169
Ant. pasienter >80 år 332 265 204 227 216
I alt 1 482 1 240 1 206 1 219 1 248
Privat fysioterapi med kommunal avtale      
Ant. pasienter 0 - 17 år * 904 973 1 019 1 146 1129
Ant. pasienter 18 - 66 år * 5 515 7 971 5 774 5 870 5754
Ant. pasienter 67 - 79 år * 1 787 2 037 1 869 1 946 1926
Ant. pasienter >80 år * 651 731 667 762 709
I alt 8 857 11 712 9 329 9 724 9518
Antall konsultasjoner 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017
Kommunal ergoterapi     
Konsultasjoner i virksomhetens lokaler 409 394 435 261 317
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 2 768 2 424 2 418 2 226 2 041
Kommunal fysioterapi     
Konsultasjoner i virksomheten 6 794 6 418 6 255 6 906 6 596
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem) 14 399 11 507 11 495 11 534 11 855
Privat fysioterapi med kommunal avtale     
Konsultasjoner i fysioterapeutens lokaler 134 215 137 269 159 208 153 785 139 283
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem) 5 451 6 840 7 216 4 752 4 858
*     
* 50 av 53,1 avtaleterapeuter levert inn årsrapport for 2013     
* 50,7 av 54,1 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2014      
* 54 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2015     
* 49,7 av 55 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2016     
Tabell 9.18 Fysio- og ergoterapitjenesten
Last ned tabelldata (Excel)
Tekniske hjemmetjenester20132014201520162017
Utleverte hjelpemidler, korttidslager 3 524 3 268 2 809 4 028 4 827
Utleverte hjelpemidler , hjelpemiddelsentralen 15 873 14 684 17 417 14 985 18 799
Innhentede hjelpemidler, korttidslager 3 240 3 014 2 964 3 695 4 071
Innhentede hjelpemidler, hjelpemiddelsentralen- 5 511 6 340 6 580 6 877
Uleverte alarmer 503 492 458 548 1 980
Innhentede alarmer 499 497 461 556 1 929
Reparasjoner korttidslager 905 639 765 1 578 2 065
Betjente brukere, korttidslager 3 798 3 764 3 895 3 988 4 552
Betjente brukere, hjelpemiddelsentralen 2 353 2 514 2 743 2 700 2 656
Nye brukere, hjelpemiddelsentralen 670 737 872 868 813
Tabell 9.19 Tekniske hjemmetjenester
Last ned tabelldata (Excel)
Rehabiliteringsseksjonen  20132014201520162017
Botiltak  Antall plasser     
M100 (start okt 12)Belegg970 %86 %80 %67 %40 %
No 1 (start nov 12)Belegg1097 %95 %95 %78 %85 %
L47Belegg1475 %61 %55 % 57 %50 %
Opp og levBelegg4100 %100 %100 %25 %50 %
Småhusene (start okt 16)Belegg7   71 %90 %
Musegaten 98 (start april 16)Belegg7   83 %100 %
I alt 51     
Helsetjenester       
Helsestasjon for rusAntall brukere  239 262 265 269 343
 Antall konsultasjoner  2 486 2 394 2 615 3 041 3 821
Værested/stuetilbudAntall henvendelser     7 598 7 574
Tabell 9.20 Rehabiliteringsseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)
Dagsenter og avlastning20132014201520162017
Dagtilbud     
Antall plasser på dagsentrene 46 56596270
Antall brukere av dagsentrene 59 82868795
Antall brukere som har plass 5 dager i uken 23 24171721
Antall brukere med SFA (skolefriavlastning)2215172421
Antall brukere med SFA i ferier2215172522
Avlastning     
Antall plasser i avlastningsbolig 28 28252121
Antall brukere av avlastningsplassene 128 127114101107
Antall kriseplasser 4 4444
Antall familier med FPA (foresatt styrt personlig assistent)1110900
Antall brukere med AVF (avlastningsturer)66654
Bolig     
Antall plasser i institusjon. Madla barne- og ungdomsboliger 14 14131313
Antall plasser i bofellesskap. 11 11112020
Tabell 9.21 Dagsenter og avlastning
Last ned tabelldata (Excel)
Boligkontoret2017
Antall tildelte boliger, ekskl. bytter332
Antall utkastelser20
Antall utbetalte startlån114
Antall husstander som har kjøpt eller refinansiert bolig ved hjelp av startlån og ev. tilskudd til etablering114
Gjennomsnittlig antall husstander som mottok bostøtte fra Husbanken per måned 2408
Utbetalt bostøtte fra Husbanken (i mill. kr)83,1
Gjennomsnittlig antall husstander som mottok kommunal bostøtte per måned 92
Utbetalt kommunal bostøtte (i mill. kr)2,98
Tabell 9.22 Boligkontoret
Last ned tabelldata (Excel)
OBS-teamet2017
Antall brukere med oppfølging per 31.1295
Antall nye brukere i løpet av året25
Antall brukere som har avsluttet oppfølging i løpet av året26
Tabell 9.23 OBS-teamet
Last ned tabelldata (Excel)
NAV kontor20132014201520162017
Sosialtjenesten      
Mottakere av sosialhjelp 3 192 3 228 3 387 3 843 3 931
- Andel under 25 år 22  23242423
- Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold 30  30303035
- Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år) 37  38404039
Nyregistrerte i løpet av året 592  487601768906*
Stønadsmottakere i % av befolkning 2,4  2,52,62,93,0
Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto) 147,9  149,4165,3193,4196,3
Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise 115  1281219487
Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise 7,8  10,87,65,73,6
Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr) 18,4  11,9984,7
Midlertidig bolig, antall brukere 356  313262222184
Antall unge u/25 år på hospits 27  24272028
Kvalitet     
Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen 79  84 94 109 86
Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen 85  75 101 96 116
Andel klagesaker sosialhjelp med medhold 77  70 79 90 94
Service     
Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp 8,4 8,89,610,29,3
*     
Ny type telling som inkluderer familiemedlemmer av tidligere mottakere. Ved samme tellemåte vlile tallet for 2017 vært nokså likt som 2016.      
Tabell 9.24 NAV-kontor
Last ned tabelldata (Excel)
Arbeidstreningsseksjonen20132014201520162017
Tiltaksplasser - søknader8298112121132
Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper)70 %45 %45 %47 %20 %
Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat) 16 %13 %14 %23 %
JobbSats    22 %
START30 %35 %43 %39 %35 %
Tiltaksplasser antall176190 219222204
Gruppetiltakene (fordeling av deltakere i 4 arbeidsgrupper)40 %36 %41 %37 %27 %
JobbSats (nytt tiltak fom mai 2017)    11 %
START17 %42 %32 %29 %28 %
Utplassering med oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)43 %22 %26 %33 %32 %
Resultat/ Sluttstatus: 6471 11810382
Jobb21 %24 %14 %15 %20 %
Skole8 %8 %7 %6 %11 %
Statlig ytelse (uføretrygd, arbeidsavklaringspenger)8 %3 %19 %9 %3 %
Arbeidsmarkedstiltak17 %26 %8 %22 % 17 %
Avklart og tilbakeført NAV25 %33 %37 %33 %38 %
Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen21 %6 %14 %16 %10 %
Tabell 9.25 Arbeidstreningsseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)
Jobbverksted20132014201520162017
Antall henviste163179167268414
Henvist, ikke møtt, avsluttet punktinnsats   72116
Antall deltakere149123118195298
Avsluttet Status     
Jobb40 %53 %39 %29 %20 %
Skole6 % 7 %18 %14 %10 %
Statlig ytelse (dagpenger/AAP)0 %0 %004 %
Arbeidsmarkedstiltak7 %5 %8 %22 %14 %
Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen0 %2 %3 %4 %4 %
Annet. bl.a flyttet11 % 4 %2 %9 %
Tilbakeført innsøkende instans (NAV)34 %22 %28 %29 %30 %
Fremdeles i tiltak12 %11 %5 %9 %9 %
Tabell 9.26 Jobbverksted
Last ned tabelldata (Excel)
Praksisplasser for funksjonshemmede 2 013 2014201520162017
Antall personer med PFF - avtale pr 31.124544426058
Antall henvendelser    19
Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet03100
Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet1413131313
Tabell 9.27 Praksisplasser for funksjonshemmede
Last ned tabelldata (Excel)
Flyktningseksjonen     
Mottak20132014201520162017
Vedtak om mottak115 120 120  370285
- Derav enslige mindreårige 20 25 20  8025
Mottak 110 113 136 355279
- Derav enslige mindreårige 15 18 20 6125
Antall tildelte kommunale boliger 29 42 41 7070
Antall personer som har skaffet bolig selv 20 5 28 4225
Tabell 9.28 Flyktingseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)
Krisesenteret20132014201520162017
Kvinnelige beboere178 138 161 207 153
Mannlige beboere 21 28 28 26 25
Barn 143 72 122 140 126
Overnattingsdøgn kvinnelige beboere 4 532 2 810 3 520 4 350 3 714
Overnattingsdøgn mannlige beboere 400 735 1 603 501 316
Overnattingsdøgn ubesvart kjønn   164   
Overnattingsdøgn barn 3 047 1 672 3 333 3 042 3 367
Dagbrukere 685 539 488 816 1 067
Tabell 9.29 Krisesenteret
Last ned tabelldata (Excel)

Samfunnsmedisin

Stavanger Legevakt20132014201520162017
Konsultasjoner totalt* 41 231 43 934 42 890 42 651 35 201
Sykebesøk 1 607 1 577 1 460 1 600 969
Psykiatrisk sykepleier, antall henvendelser 308 350 380520585
Voldtektssaker**87 80 9392156
Legevaktsentral telefonbesvarelser***    89 586 108 629
Kvalitet     
Klagesaker legevakten totalt**** 33 45644028
Tilsynssaker fra Helsetilsynet**** 7 918211
*     
*Nytt journalsystem fra mars 2017     
**Ny måte å føre statistikk på fra 2017     
***Ny måling fra 2016     
**** Registreringene fra 2016 er heftet med stor usikkerhet     
Tabell 9.30 Stavanger legevakt
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.2 Kultur og byutvikling

Kultur og byutvikling20132014201520162017
Journalførte saker INN 13 035 13 43312 86910 6999 380
Journalførte saker UT 11 438 12 21311 2108 7537 691
Journalførte saker INN BYPLAN 1 550 1 6311 6439621 147
Journalførte saker UT BYPLAN 1 042 1 0341 093793833
Tabell 9.31 Kultur og byutvikling
Last ned tabelldata (Excel)
Byggesak 20132014201520162017
Antall mottatte byggesaker23472506208815232365
Saker behandlet i kommunalstyret3857606347
Tilsyn305324376288351
Midlertidige brukstillatelser153187211188161
Ferdigattester1222992859881841
Antall boliger igangsatt901725501357447
Antall boliger fullført10288991149392371
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker3641263152,5
Tabell 9.32 Byggesak
Last ned tabelldata (Excel)
Søknader: Statistikk saksbehandlingstid 1.1.2017-31.12.2017Antall forløp (stk) Gjennomsnitt saksbehandlingstid (dager) Lovpålagte tidsfrister (dager)
12 uker med foretak 16464 84
12 uker uten foretak10440 84
3 uker med foretak31527 21
3 uker uten foretak53826 21
Søknad om dispensasjon5073 84
Søknad om endring av tillatelse9745 21/84
Søknad om ferdigattest65019 21
Søknad om igangsettingstillatelse24537 21
Søknad om midlertidig brukstillatelse9546 21
Ramme 12 uker17763 84
Ramme 3 uker6155 84
Klage i byggesak41134 84
Tabell 9.33 Saksbehandlingstid byggesaker 2017
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.3 Bymiljø og utbygging

Renovasjon

RenovasjonEnhet20132014201520162017
ÅrsverkAntall 7 7 7 7 7
Papir, pappTonn 7 850 7 346 6 934 6 078 6 125
GlassTonn 1 165 1 373 1 238 1 159 1 060
Farlig avfallTonn 508 568 529 531 574
Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall)Tonn 14 554 13 633 13 594 14 109 11 750
Plast (emballasje)Tonn 659 712 725 658 746
MetallerTonn 1 750 2 744 1 996 1 885 1 841
Elektrisk/elektronisk (EE-)avfallTonn 3 064 2 900 2 804 2 350 2 374
Tøy og tekstilerTonn 1 338 898 934 898 957
TrevirkeTonn 4 941 5 247 5 038 4 947 5 035
GipsTonn 460 479 478 461 524
BildekkTonn 16 3 0 21 7
Grovavfall til materialgjenvinningTonn  247 255 269 406
Rene masserTonn    1 414 1 544
Inerte gjenstander og byggevarerTonn    1 794 1 780
AsfaltTonn    39 19
Sum gjenvunnet husholdningsavfallTonn 36 302 36 150 34 525 36 613 34 742
Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse)Tonn 20 479 21 400 20 649 19 896 19 654
Sum innsamlet husholdningsavfallTonn 56 932 57 550 55 174 56 509 54 396
Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60%64 %62,8 %62, 6 %64,8 %65,3 %
*      
Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangers andel av mottatt avfall på IVARs gjenvinningsstasjoner, samt EE-avfall levert til butikker.      
Tabell 9.34 Renovasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger eiendom

Stavanger eiendom 20132014201520162017
Prosjektering bygg      
Ferdigstilte byggmill. kr 501 702358463661
Ferdigstilte selvbyggerboligerantall 45 15190N/A
Anbudsåpningerantall 146 79504291
Innleverte enkeltanbudantall 541 403275194344
       
Forvaltning av eiendommer 2013 2 014 201520162017*
SkolerAnt / bta. m²56 /279 93652 / 271 47946/24925746/25492150/263891
HelsebyggAnt / bta. m²40 /114 12141 / 114 12138/10044038/10044044/79996
BoligerAnt / bta. m²2552 /1658802565 / 166 7252577/1674452586/16800045/2691
IdrettsbyggAnt / bta. m²42 /6245939 / 62 25533/6293534/6593532/65599
Kultur- og fritidsbyggAnt / bta. m²38 /28 27938 / 27 10238/2710238/2710238/43687
BarnehagerAnt / bta. m²80 /61 30978 / 61 38679/6171681/6427377/62164
Kontor- og foretningsbyggAnt / bta. m²22 /80 00021 /69 99222/7300921/7100017/40615
BeredskapsbyggAnt / bta. m²22 /25 00022 / 25 00023/2500023/2500022/24000
Andre bygg og grunneiendommerAnt / bta. m²181 /15 000215 / 20 000220/22000220/22000220/22000
SumAnt / bta. m²3032 /831 9843 072 / 793 6703076/7889043087/798671545/604643
*      
*Kulturhus er flyttet tilbake fra kontor og foretningsbygg til kultur og fritidsbygg, samt bygg som hører til Stavanger bolig KF og Stavanger utvikling KF er tatt ut av denne raportering for 2017.       
Tabell 9.35 Stavanger eiendom
Last ned tabelldata (Excel)

Adgangskontroll

I 2017 er det kommet 9 nye adgangskontrollanlegg. Til sammen er det tilknyttet 116 nye kortlesere i 2017, der Lervig sykehjem er størst med 80 nye lesere. Det er i 2017 oppgradert adgangskontrollsystemet til ny versjon og utvidet lisensen med 256 nye lesere.

Totalt er det nå 790 kortlesere og 227 styringer av dører eller alarm på 99 kommunale bygg.

Produksjon av adgangskort

Drift- og energiseksjonen har ansvar for å produsere adgangskort til ansatte, samt tilgangsstyring til bygg og kortlesere. Det ble i 2017 produsert 3 434 kort.

I tabell nedenfor er det opplistet en fordeling over kort produksjonen til ulike kommunale avdelinger/virksomheter for 2017. Det er en differanse i tabellen og reelt produserte kort på 1237 kort. Dette skyldes kort som er bestilt gjennom Teknisk driftsportal, der det i 2017 ikke var på plass detaljerte rapporteringsmuligheter.

Virksomhet/avdelingNye kortMistet/DefekteOppgradertSUM kort 
BMU10 16 3 29  
KBU11 13 1 25  
Økonomi13 16 1 30  
OL1 225 363 107 1 694  
PO21 10 3 34  
Politisk sekretariat5 1 4 10  
Sølvberget KF57 23 1 81  
SBD KF24131148 
Renovasjonen KF1427647 
Andre156411199 
SUM15365231392197 
*     
Kostnadene er beregnet ut fra en materialkost på kr 65 pr. kort.     
Tabell 9.36 Produksjonen av adgangskort til ulike kommunale avdelinger og virksomheter i 2017.
Last ned tabelldata (Excel)

Park og vei

Park og vei Enhet20132014201520162017
Vedlikeholdsarealer      
Park og idrett, totalt i dekar**  13 817 14 092 13 950 14 223 14 762
Vei, totalt i dekar  2 558 2 558 2 558 2 577 2 577
Vedlikehold av kommunale plasser og veier      
Slaghull lappet stk 1 205 1 212 1 166 1 210 1 292
Nye skilt oppsatt stk 103 128 168 115 170
Gatesluk tømt stk 1 573 1 334 3 291 3 710 3 576
Skilt reparert stk 532 759 663 410 853
Sand/slam fra sluk tonn 125 133 566 665 568
Gaterenhold ink sykkelrutertonn 769 1 422 644 661 836
Gatemiljø reparasjoner stk 450 344 1 902 1 045 NA
Kvalitet      
Gatelys kr/km 20 284 20 284 20 284 23 833 23 833
Sluk, tømming kr/stk 550 550 550 754 754
Gaterenhold kr/innb. 80 80 80 53 53
Dekke - reasfaltering (asfaltprogram) 45 750 49 560 52 666 54 740 38 772
Service      
Gravemeldinger Antall 608 634 584 586 643
Gemini meldinger behandlet av Park og vei- veiAntall 395 347 1 431 651 785
Gemini meldinger behandlet av NISAntall 1 484 2 228 2 535 1 541 2 338
Gemini meldinger behandlet av fagavd sykkelAntall  167195169
Gemini meldinger behandlet av NIS sykkelAntall    229
       
Parker, friområder, utomhus- og idrettsanlegg      
Sikrede lekeplasser Antall 17 1072521
Totalrehabiliterte lekeplasserAntall   22
Andre nye lekeplasser til vedlikeholdAntall 6 6224
Nyanlegg turveier (m)Antall 680 697361885915
Nye nærmiljøanleggAntall 1 1192
Blomster plantet ut i Stavanger Antall 39 000 44 82539 49525 90014107
Botanisk hage, omviste personerAntall 654 732625775651
Stavanger friluftssenter, besøkende personer*Antall 2 692 123828891491584
Plantekar og ampler Antall 158 162158165150
*      
*Tallet fra og med 2014 er omviste personer.      
** Park og vei er i ferd med en stor gjennomgang av anleggsregisteret og dette førte til en nedgang i totalarealet i 2016      
       
Type anlegg, område eller utstyr 20132014201520162017
BarnehagerAntall7778787579
SkolerAntall4343474645
Alders- og sykehjem, bofellesskapAntall7777777781
IdrettsparkerAntall1111111111
Fotballbaner gress større enn 45x 90Antall33322
Fotballbaner grus 60 x 100Antall119944
Fotballbaner grus 45 x 90 eller mindreAntall1012121414
Fotballbaner kunstgress 45 x 90Antall2324242525
Fotballbaner kunstgressbaner mindre enn 45 x 90Antall 7777
NaturvernområderAntall99998
BallbingerAntall2020353535
Skateanlegg*Antall   1213
Balløkker**Antall140140122136200
Sandvolley-baner Antall2018232325
IdrettsutstyrAntall 421 1 034 1 205 1 254 1 372
Lekeplass-utstyrAntall 1 785 2 568 2 519 2 535 1 748
LekeplasserAntall 265 268 269 269 283
Busker og blomsterfeltMengde-dekarNA 361 361 354 373
Gras bakke, slått 1 gang/år gras fjernet Mengde-dekar 356 387 390 496 613
Grasbakke slått 2 ganger/år, gras ikke fjernetMengde-dekar 582 706 595 772 1 116
Grasbakke, utleid og beitetMengde-dekar 896 914 875 792 734
PlenMengde-dekar 1 310 1 296 1 443 1 291 1 201
Skogsdekket markMengde-dekar 6 748 7 464 6 584 6 141 6 570
Sandbasseng/ sandkasserMengde-dekar 83 78 84 95 84
Anlegg og områder totaltAntall 1 427 1 486 1 488 1 746 1 904
*      
*Ny enhet fra 2016, tidligere målinger er antall skateramper      
**Ny måte å registere balløkker på fra 2017      
Tabell 9.37 Park og vei
Last ned tabelldata (Excel)
Måling , sykkel og gående2017
Forus Vest syklende 133 722
Randabergveien syklende 209 600
Tjensvollkysset syklende 255 795
Sørmarka syklende 262 194
Stokkavatnet gående 187 549
Mosvatnet gående 445 544
Godalen gående 112 212
Tabell 9.38 Syklister og gående
Last ned tabelldata (Excel)

Idrett

Idrett20132014201520162017
Besøk idrettshaller og anlegg     
Gautesete idrettshall 96 654 97 452 98 202 98 487 97 654
Hetlandshallen 222 630 223 346 223 974 222 439 224 111
Hundvåghallen A 122 002 121 628 121 606 121 047 120 931
Hundvåghallen B nye 104 580 103 980 104 109 105 236 104 344
Kvernevikhallen 114 655 115 008 115 206 114 782 113 664
Stavanger idrettshall 237 122 236 994 237 491 237 864 238 145
Stavanger svømmehall 118 720 117 892 130 536 143 039 0
Hundvåg svømmehall    4 967 7 760
Kvernevik svømmehall    2 151 7 555
Stavanger svømmestadion Gamlingen 80 505 90 104 48 785 0 120 000
Stavanger turnhall 132 001 133 847 134 658 134 498 132 889
Tastahallen 46 122 0 32 876 36 505 34 667
Tastavarden fjellhall 62 344 60 123 61 209 61 009 62 260
Tastarustå idrettshall 141 012 140 503 142 877 141 956 141 765
Storhaug idrettshall 101 322 100 812 101 436 101 658 102 778
Sum 1 579 669 1 541 689 1 552 965 1 525 638 1 508 523
      
Tilskudd      
Driftstilskudd til idrettslag, kr 6 336 000 6 575 000 6 875 000 6 875 000 6 875 000
Medlemmer i idrettsorganisasjoner til og med 19 år, kr 20 663 20 689 34 481 21 838 24 721
Tilskudd i kroner per medlem tom. 19 år, kr 180 180 164 164 164
Tabell 9.39 Idrett
Last ned tabelldata (Excel)

Vann og avløp

Vann og avløpEnhetMål 201620132014201520162017
Antall årsverkpr 31.12 53 44 49 52 50 52
Vannledning-lengdekm  647 654 657 659 660
Spillvannsledning-lengdekm  334 336 341 342 354
Fellesavløpsledning-lengdekm  253 254 250 251 252
Avløpspumpestasjonerantall  102 103 104 106 107
Regnværsoverløpantall  30 30 30 31 31
Kunde/service       
Pålegg om utbedring av private anlegg antall  83 55 14 11 16
Vannmålere i drift antall  3 217 3 172 3 187 3 230 3 260
Utskifting av vannmåler antall 320 334 200 383 233 333
Antall slamavskillere i drift, totaltantall  1 890 1 888 1 828 1 747 1 670
Antall slamavskillere med private utslipp antall    720 719 664
Tilsyn, jf Plan- og Bygningslovenantall 6 5 0 11 0 5
Vaktutrykninger inkl. stasjonsdriftantall  768 816 769 723 792
Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak)antall<90 83 104 87 65 71
Brukerundersøkelse vann - helhetScore 1-6 5 5 ia. 5 i.a. 5
Brukerundersøkelse avløp - helhetScore 1-6 5 5 ia. 5 i.a. 5
Produksjon - vann       
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb  759 782 731 812 806
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb  296 316 297 320 318
Vannkjøp IVAR - mengdemill/m³ 18 19 19 18 18 17
Døgnforbruk pr. innbygger l/døgn  391 396 371 371 352
Fornyelse vannl. (inv. og drift)m  3 511 4 259 4 311 5 354 3 694
Fornyelsestakt (san./tot.)0/00 10 5 7 7 8 6
Vannledningsbrudd hovedledningerantall<65 59 55 60 99 66
Spyling vannledninger inkl. nyanlegg ved rep.m 23 000 12 300 32 300 27 300 21 512 25 300
Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli) Godgodgodgodgodgod
Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge) Godgodgodgodgodgod
Antall vannmålere i drift på off. nettantall x 65 67 72 81
Antall utbedrede stikkledninger i offentlig veiantall  50 46 55 51 36
Produksjon - avløp       
Driftsutgifter pr. innbygger (selvkost)kr/ innb.  1 269 1 289 1 370 1 391 1 632
Driftsutgift pr innbygger- overføring IVARkr/ innb  549 542 636 603 841
Avløpsmengde levert IVARmill./m3 29 29 24 27 24 32
Fornyelse avløpsl. (inv. og drift)m  3 260 3 925 4 558 5 827 4 950
Fornyelsestakt (saneringer / total)0/00 10 6 7 8 10 8
Spylte avløpsledningerm 30 000 30 000 36 000 36 100 32 700 42 050
Rørinspeksjonm 30 000 38 800 31 000 40 800 32 200 36 330
Strømforbruk pumpestasjoner1000 kr  17 18 20 21 23
Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvarantall  6 8 7 5 4
Avløpsstopp off. ledningsnettantall<30 46 30 53 44 32
Overløpsmengde (beregnet andel forurensing)% 5 x 4 5 3 3
Antall avløpsstasjoner oppgradertantall 4 xx 3 9 4
Antall Utbedrede stikkledninger i off. veiantall  45 36 54 45 38
Tabell 9.40 Vann og avløp
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.4 Personal og organisasjon

Personal og organisasjon 20132014201520162017
Kommunenivå     
Ansatte inkl. foretakene     
Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene 9 530 94989694**99279962
Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene 7 760 77737889**81428183
Ansatte ekskludert foretakene     
Antall ansatte pr. 31.12 eksklusiv foretakene 8 948 89309092**93249374
Antall årsverk pr. 31.12 eksklusiv foretakene 7 259 72847389**76157738
Andel kvinnelige ansatte 81,1 %81 %81 %80 %81 %
Sykefravær6.9 %7,2 %7,7 %7,6 %8,2 %
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal landspensjonskasse (KLP)65,8 år64,9 år65,1 år64,8 år65 år
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse (SPK)65,7 år65,6 år66,3 år63,2 år63,9 år
Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)68 %*69,571,565,374,0
Antall AFP per 31.12. 231 255259305***322
*     
* Ny senioravtale fra 1. mars 2013. Endringene i avtalen gjelder for den enkelte ansatte når ny avtale skal inngås. Det vil derfor være både gammel og ny ordning i en overgangsperiode frem til 1. mars 2014. Tallene er av den grunn ikke helt sammenlignbare.     
**Nytt av 2015 er at lærlingene og hovedtillitsvalgte er inkludert i oversikten over antall ansatte. Dette utgjør 139 ansatte, 135 årsverk.      
*** Tallene fra 2016 er usikre     
Tabell 9.41 Personal og organisasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Ny hovedmodell har medført omorganiseringer og opprettelse av nye tjenesteområder. De fleste endringene trådte ikke i kraft før 1. januar 2018. Den gamle organisasjonsmodellen ligger derfor til grunn for årsrapporten for 2017. Den eneste endringen som er tatt med her er Innbygger- og samfunnskontakt, som ble opprettet som nytt tjenesteområde fra og med 1. november 2017. Næring, Kommunikasjon, Smartby, Politisk sekretariat, Servicetorget og Kultur inngår i det nye området som består av totalt 56 årsverk.

Oppvekst og levekår har hatt en netto økning på 76 årsverk sammenlignet med 31. desember 2016. Dette utgjør en prosentvis økning på 1,1 prosent.

I november 2016 ble det innført ansettelsesstopp for faste stillinger i barnehagene. Dette skyldtes planlagt neddimensjonering av antall barnehageplasser. I 2017 var det ved årets slutt 33,8 færre årsverk i barnehagene. I samme tidsperiode har Ressurssenter styrket barnehagetilbud økt.

Grunnskolen har en økning på 5 %. Satsing på ekstra lærertetthet på 1.-4. trinn har tilført skolene ca. 40 nye årsverk, den øvrige økningen omhandler flere barn i skole-fritidsordningen, enkeltstillinger og ulike typer vikariater

EMbo, hjemmebaserte tjenester og kommunale barnehager har størst nedgang, ressurssenter styrket barnehagetilbud, og helsestasjon og skolehelsetjeneste står for den største økningen.

Virksomheten EMbo tar imot og gir omsorgstilbud til enslige mindreårige flyktninger i alderen 14-18 år. I 2017 kom det færre mindreårige flyktninger enn antatt, og lavere etterspørsel har ført til at antall årsverk i virksomhetene er redusert med 17,6 årsverk (16 %).

Hjemmebaserte tjenestene har i løpet av 2017 hatt en reduksjon på 28,8 årsverk (5,1 %). Dette skyldes blant annet tilpasning til gjeldende driftsrammer og reduksjon i bestilte tjenester.

Tjeneste-/virksomhetsområdeÅrsverk 31.12.2016Årsverk 31.12.2017Endring i årsverk
2016-2017
Endring i prosent
-poeng 2016-2017
Stavanger kommune samlet 7 615 7 738 122,9 1,6
Rådmann med staber* 33 12 -21,2 -64,2
Økonomi 168 176 7,6 4,5
Personal og organisasjon* 103 87 -16,2 -15,7
Bymiljø og utbygging 210 212 2,0 1,0
Kultur og byutvikling* 100 89 -11,1 -11,1
Innbygger- og samfunnskontakt ** 56 56,3  
Annet (lærlinger utgjør 142 årsverk i 2016 og 170 i 2017) 161 189 28,5 17,7
Oppvekst og levekår 6 841 6 917 76,0 1,1
Kommunale barnehager*** 1 249 1 215 -33,8 -2,7
Ressurssenter styrket barnehagetilbud 148 167 19,0 12,9
Grunnskoler 1 939 2 036 96,6 5,0
Oppvekst bydekkende**** 375 382 7,1 1,9
Barnevern 131 139 7,9 6,0
EMBO 110 92 -17,6 -16,0
Helsestasjon og skolehelsetjeneste 89 98 8,8 9,9
Ungdom og fritid 88 95 6,9 7,8
Bofellesskap 569 581 12,5 2,2
Hjemmebaserte tjenester 567 538 -28,8 -5,1
Sykehjem 651 642 -8,9 -1,4
Levekår bydekkende 554 573 19,2 3,5
Helse- og sosialkontor 106 108 2,2 2,0
NAV kontor 100 100 0,3 0,3
Legetjeneste og akuttjeneste 70 69 -1,3 -1,9
Oppvekst og levekårsservice***** 17 -17,0  
Stab OPL 78 81 3,0 3,8
*    
* Næring, Smartby, Politisk sekretariat, Kommunikasjon, Kultur og Servicetorg er organisert i Innbygger- og samfunnskontakt.     
**Innbygger- og samfunnskontakt ble opprettet 1.11.2017.      
***Kommunale barnehager inkluderer ikke Ressurssenteret eller innføringsbarnehagen på Johannes Læringssenter.     
****Inkludert Johannes Læringssenter, Praktisk-Pedagogisk tjeneste og Kulturskolen.     
***** Oppvekst og levekårsservice ble avviklet i 2017 og fordelt på Kemneren, Servicetorget og stabene i Oppvekst og levekår     
Tabell 9.42 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Heltid/deltid

Stavanger kommune arbeider for en heltidskultur og har som mål at 80 prosent av de ansatte skal ha 80 prosent stilling eller mer. I 2017 har 72 prosent av alle ansatte en stillingsstørrelse på 80 prosent eller mer. Dette er 1 prosent økning sammenlignet med 2016. Det er en større andel menn enn kvinner som har 100 prosent stilling. I 2017 gjelder det for 66 prosent av mennene og 60 prosent av kvinnene. Blant kvinner er det en økning på 3 prosent sammenlignet med 2016 Figur 9.2 viser fordelingen av stillingsprosent for kvinner og menn, og for kommunen samlet.

Ser vi på tjeneste- og stab/støtte områdene så oppfyller skole-, barnehage-, og stab/støtte-områdene målkravet.  I tjenesteområde Barn og unge har 73 prosent av ansatte 80% stilling eller mer. Innenfor levekår (Helse og velferd) er det 54,4 prosent. I turnusvirksomhetene er det flere som går i delte stillinger. I tillegg er det også fast ansatte som kun går i helge-stillinger. Helge-stillinger er små stillingsbrøker som brukes i turnusordninger. Stillingene er som regel besatt av studenter, eks sykepleier-/vernepleier/andre studenter.

Figur 9.2 Fordeling av stillingsstørrelse 2017

I 2017 hadde Stavanger kommune 80 prosent kvinnelige ansatte. Dette er på samme nivå som i 2016. Størst andel kvinner er det blant lærlingene og i tjenesteområdet oppvekst og levekår (helse og velferd, oppvekst og utdanning). Virksomhetsområdet barnehage skiller seg ut med høyest andel kvinner, men andel menn har økt med 1 prosent sammenlignet med 2016. Andel menn i helse er uforandret sammenlignet med 2016, bortsett fra på sykehjem der andelen er sunket med 1 prosent. Tabell 9.43 viser fordelingen per tjeneste- og virksomhetsområde i 2017 sammen med endring i andel menn i 2016.

Tjeneste-/virksomhetsområde 2017Andel kvinner %Andel menn %Endring i andel
menn 2016-2017
Totalsum Stavanger kommune80200
Personal og organisasjon67335
Økonomi6139-2
Bymiljø og utbygging35650
Kultur og byutvikling5743-3
Innbygger- og samfunnskontakt*7921 
Lærlinger84161
Oppvekst og levekår82180
Utvalgte virksomhetsområder   
Barnehage9461
Grunnskole76240
Barn og unge77231
Bofellesskap73270
Hjemmebaserte tjenester89110
Levekår bydekkende72280
Sykehjem8812-1
*   
* Ikke tall i 2017   
Tabell 9.43 Fordeling av kvinner og menn per tjeneste- og virksomhetsområde per 2017
Last ned tabelldata (Excel)

Fordeling av kvinner og menn og stillingsgrupper

Tabell 9.44 viser at det er en økning i andelen menn i fagarbeiderstillinger (gruppe 2), mellomleder (gruppe 5) og lærlinger/studenter (gruppe 9).

 Stillingsgrupper 2017 (LDO inndeling)Andel kvinner %Andel menn % Endringer i andel
menn 2016-2017
1Stillinger uten særskilt krav om utdanning74260
2Fagarbeiderstillinger84161
3Stillinger med krav om høyskoleutdanning83170
4Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere spesialutdanning81190
5Mellomleder74261
6Direktør, fagsjef, virksomhetsleder75250
7Akademikere6634-1
9Lærling/Student81202
Tabell 9.44 Fordeling av kvinner og menn og stillingsgrupper
Last ned tabelldata (Excel)

Gjennomsnittlig lønn fordelt på kvinner og menn og stillingsgrupper

Tabell 9.45 viser at kvinner har høyere lønn enn menn i stillinger uten særskilt krav om utdanning og i fagarbeiderstillinger. Kvinners lønn utgjør minst av menns lønn i gruppe 6 (direktør, fagsjef, virksomhetsleder) og gruppe 7 (akademikerne). Kvinners lønn har økt med 1-2 prosentpoeng i gruppe 4, 5, 6 og 7.

NrStillingsgrupper 2017 (LDO inndeling)Gjennomsnitts
lønn kvinner
Gjennomsnitts
lønn menn
Kvinners lønn i %
av menns lønn 2017
Endring fra
2016--2017
1Stillinger uten særskilt krav om utdanningkr 380 768kr 367 113104-1
2Fagarbeiderstillingerkr 448 625kr 443 1101010
3Stillinger med krav om høyskoleutdanningkr 510 993kr 531 516960
4Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere spesialutdanningkr 571 704kr 581 327981
5Mellomlederkr 639 599kr 660 984972
6Direktør, fagsjef, virksomhetslederkr 799 852kr 884 202901
7Akademikerekr 684 920kr 769 324892
9Lærling/Studentkr 330 060kr 329 539100-1
Tabell 9.45 Gjennomsnittlig lønn fordelt på kvinner og menn og stillingsgrupper
Last ned tabelldata (Excel)

Lønnsforhold, tjeneste- og virksomhetsområde

Tallene i tabell 9.46 skiller ikke mellom de ulike kapittelområdene i kommunens lønns- og stillingsoversikt, men ser tjeneste- og virksomhetsområdet under ett. Tallene viser at kvinners lønn i prosent av menns lønn er minst i personal og organisasjon med 91 prosent. Men det har vært en positiv utvikling sammenlignet med 2016 da denne var på 86 prosent. Hos bymiljø og utbygging er kvinners lønn i prosent av menns lønn 116 prosent, og denne forskjellen har økt med 4 prosentpoeng fra 2016. Kultur og byutvikling har og hatt en endring fra 2016, hvor kvinners lønn i prosent av menns lønn har økt med 5 prosentpoeng og er nå på 105 prosent.

Innenfor oppvekst og levekår er det størst lønnsforskjeller i barnehagene, hos hjemmebaserte tjenester, bofellesskap og levekår bydekkende. I disse virksomhetsområdene er det overvekt av kvinner, både i lederstillinger og andre stillinger, og dette kan være med på å forklare lønnsforskjellene her.

Gjennomsnitt av årslønnstrinnGj.snitt lønn
kvinner
Gj.snitt lønn
menn
Kvinners lønn
i % av menns
lønn 2017
Endring fra
2016-2017
Totalsum Stavanger kommunekr 499 563kr 521 893961
Personal og organisasjonkr 573 848kr 633 879914
Økonomikr 541 375kr 558 817971
Bymiljø og utbyggingkr 674 184kr 580 3201164
Kultur og byutviklingkr 656 811kr 623 5031055
Innbygger- og samfunnskontakt*kr 546 313kr 600 27591 
Oppvekst og levekårkr 488 667kr 506 888960
Utvalgte virksomhetsområder   0
Barnehagekr 455 185kr 401 2391130
Grunnskolekr 559 847kr 550 9241021
Barn og ungekr 517 836kr 525 75298-2
Bofellesskapkr 416 332kr 394 497106-1
Hjemmebaserte tjenesterkr 433 910kr 395 4481102
Levekår bydekkendekr 465 070kr 440 4661061
Sykehjemkr 443 842kr 427 210104-2
*    
*Har ikke tall fra 2016     
Tabell 9.46 Lønnsforhold, tjeneste og virksomhetsområde
Last ned tabelldata (Excel)

Seniorordningen og avgangsalder

For å motivere og tilrettelegge for at ansatte kan stå lengst mulig i arbeid, har Stavanger kommune siden 2004 hatt en særskilt ordning for fast ansatte i mer enn 50 prosent stilling, som ikke tar ut delvis AFP og som er i alder 62-66 år. Senioravtalen omfatter ikke undervisningspersonell i skolene da de har sin egen statlige seniorordning med redusert undervisningsplikt.

Per 31. desember 2017 var det 529 ansatte i Stavanger kommune i aldersgruppen 62-66 år, fordelt på 422 kvinner og 107 menn. Dette utgjør ved årsskiftet 5,6 prosent av det totale antall ansatte på 9374 personer. I 2016 var det 5,4 prosent ansatte i alderen mellom 62-66 år. Det er altså flere eldre arbeidstakere i Stavanger kommune i 2017 enn i 2016.

I 2017 hadde vi 337 ansatte i målgruppen for senioravtale, hvorav 262 kvinner og 75 menn.

Antall seniorer som har mulighet til å inngå senioravtale og som skriver avtale med arbeidsgiver varierer noe fra år til år, men historisk sett er gjennomsnittet 73 %. I 2017 inngikk 74 % av ansatte, som har mulighet til å skrive avtale, senioravtale og fikk dermed inntil 10 ekstra fridager eller tilrettelagt arbeid på arbeidsplassen.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) opplyser at gjennomsnittlig fratredelsesalder for ansatte som slutter for å bli AFP- eller alderspensjonister er relativt stabilt de to siste årene, men at gjennomsnittsalderen kan variere avhenger i hvor mange personer som går av med pensjon pr. år.

KLP

Tall fra KLP viser at fratredelsesalderen for sykepleiere med særaldersgrense på 65 år har en økning fra 63,1 år i 2016 til 64 år i 2017.

Gjennomsnitts fratredelsesalder for alle ansatte med medlemskap i KLP har en økning fra 64,8 år i 2016 til 65,0 år i 2017.

SPK

Tall fra SPK viser at fratredelsesalderen for undervisningspersonell som slutter med AFP har økt fra 63.4 år i 2016 til 63.9 år i 2017.

Undervisningspersonell som slutter med alderspensjon har økt fra 67,1 år i 2016 til 67,9 år i 2017

Tallene viser en positiv trend spesielt med tanke på at kommunen trenger flere sykepleiere og lærere.

Servicetorget /Innbyggerservice fra okt 201720132014201520162017
Sentralbord, tlf. 51507090, antall oppringinger 126 261 109 885 96 365 84 480 62 516
Svarprosent sentralbordet 88 %82 %84 %89 %86 %
Brukte digitaleløsninger (E-skjema)    2 175 2 977
Elektroniske henvendelser; servicetorg@stavanger.kommune.no 12 495 12 260 11 707 10 256 9 864
Henvendelser via ”Innsyn” etter offentleglova* 1 030 943 2 350 *550 2 908
Situasjonskart og nabolister ** 1 638 1 465 1 329 **457 274
Besvarte Facebookspørsmål 16 34 102 262 365
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 236 255 188 244 228
Gebyrberegning av regulerings- og delesaker 139 111 117 113 118
Geminimelding behandlet av Servicetorget 1 359 ** 736 818 762 1 015
Varsle om feil - VOF, ofte med hjelp fra Servicetorget 3 192 4 346 5 146 6 293 7 435
Salg av kart o.a. for KBU - eks. salg med faktura 8 378 5 580 5 588 3 145 1 590
Salg av bioposer 39 774 42 133 36 862 43 120 36 432
Salg av søppelsekker 85 376 42 133 72 894 74 693 70 399
Salg av salgsplasser/standplasser utenom Torget 153 435 115 059 134 031 126 300 124 225
*     
* Det har vært utfordringer med Innsyn i modulen til Public 360     
** Ny automatisk kartbestillingsmodul har redusert bestillingen av situasjonskart via postmotak.servcetorget@stavanger.kommune.no, og arbeidet.     
*** Internregisteringen på Gemini var ute av drift i flere måneder i 2014, noe som økte bruken av VOF     
Tabell 9.47 Servicetorget
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.5 Kommunikasjon

Kommunikasjon, digitale flater20132014201520162017
stavanger.kommune.no, unike besøk571 511 339 213 680 288 507 618 ikke regist.
stavangerkommune.no - sidevisninger3 477 502 3 593 635 4 107 144 3 497 339 3 894 076
Facebook antall likere3 897 6 395 9 000 13 304 15 627
Twitter, antall følgere1 436 1 960 2 562 3 019 3 317
Instagram  320 1 325 2 627 3 486
Antall visninger på You Tube    65 377 30 591
Antall følgere på Linkedin     4 255
Tabell 9.48 Kommunikasjon
Last ned tabelldata (Excel)

9.2.6 Fattigdom

Fattigdom

Selve fattigdomsbegrepet er noe uklart.

Selve fattigdomsbegrepet er noe uklart. Ofte er det lavinntekt eller inntektsfattigdom som benyttes når omfanget av fattigdom diskuteres.
Fattigdom har også andre dimensjoner enn bare inntekt. Noen kan ha inntekt over fattigdomsgrensen men likevel ha dårlig råd. Det finnes også familier som lever et godt liv og har gode levekår tross lave inntekter.

I likhet med andre vestlige land opererer ikke Norge med en offisiell fattigdomsgrense.  I regjeringens plan mot fattigdom legges denne definisjon av fattigdom til grunn:

Med fattigdom forstås at personer har så lav inntekt, eventuelt i kombinasjon med høye nødvendige utgifter i forbindelse med sykdom, funksjonshemning mv., at de over lengre tid ikke får dekket grunnleggende velferdsbehov.

Det mest vanlige er å sette fattigdomsgrensen ved en gitt andel av medianinntekten. Medianinntekten er den inntekten som deler befolkningen i to, slik at halvparten tjener over medianinntekten og halvparten tjener under medianinntekten.
En slik metode for å sette fattigdomsgrensen viser naturligvis relativ fattigdom. Det er ikke vanlig å benytte grenser for absolutt fattigdom i høyinntektsland.

OECD definerer fattigdomsgrensen ved 50 prosent av medianinntekten, mens EU definerer fattigdomsgrensen som 60 prosent av medianinntekten. OECD og EU vekter i tillegg hustandsmedlemmene ulikt i sine utregningsmetoder.
I sum gir EUs metode høyere fattigdomsgrense enn OECDs metode.

Fordelingsutvalget (NOU 2009:10) har valgt å legge hovedvekten på EUs lavinntektsmål. Ved å velge det mest sjenerøse målet har utvalget ønsket å være på den sikre siden i den forstand at beskrivelsen omfatter grupper som kan hevdes å ligge i grenselandet for lavinntekt. Utvalget tar ikke stilling til om ett lavinntektsmål gir et mer treffende bilde enn et annet i levekårsmessig betydning.

Personer under 18 i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel.

 2012 2013 2014 2015 2016 
 EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %
Fredrikstad14,29,914,910,116,411,816,812,617,613,2
Bærum6,84,9757,15,37,25,17,95,8
Oslo kommune17,112,81813,518,413,818,413,818,414
Drammen16,812,117,812,719,714,819,414,619,414,3
Kristiansand10,97,112,58,612,68,713,49,31410,2
Sandnes6,54,46,64,57,55,48,55,69,46,6
Stavanger6,94,87,55,28,15,79,36,610,27,4
Bergen9,36,210,2710,57,210,97,510,87,5
Trondheim7,84,98,35,48,55,58,65,796
Tromsø74,47,34,47,74,57,74,67,54,7
Tabell 9.49
Last ned tabelldata (Excel)

Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel

 2012 2013 2014 2015 2016 
 EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %
Fredrikstad125,912,45,812,96,6136,813,37,1
Bærum7,84,884,98,25,18,14,88,45
Oslo kommune14,98,915,59,215,89,415,79,415,69,4
Drammen157,113,97,5158,414,78,414,68,2
Kristiansand10,95,111,55,811,8612,26,212,76,7
Sandnes7,13,77,13,67,648,34,28,94,8
Stavanger8,34,38,44,48,64,79,55,210,25,6
Bergen10,25,110,55,510,55,410,85,510,75,5
Trondheim10,14,810,2510,24,810,24,910,35
Tromsø9,24,494,39,34,59,24,58,94,2
Tabell 9.50
Last ned tabelldata (Excel)

9.3 Planer

PlanlisteVedtattPlan-/revisjons
-behov
Plantype
Overordnet planbehov   
Kommunal planstrategi for Stavanger 2016-20202017  
Kommuneplan 2014-2029 2015 Kommuneplan
Langsiktig drifts- og investeringsplan 2019 - 2035Ny Utredning
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 2017  
Befolkningsframskrivning i samarbeid med Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy og Finnøy. Framtidsbilder utarbeides som en del av grunnlaget for framskrivningene.  Utredning
Boliganalyse i samarbeid med kommunene Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy og Finnøy.Ny Utredning
En god by å bo i Utbyggingsplan 2011-2015 2011JaTemaplan
Beredskap og samfunnssikkerhetNy Temaplan
Kommunen som handlekraftig organisasjon   
Strategisk kompetansestyring 2014-20262014JaStrategi
Overordnet plan for kommunens FoU-arbeid (forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid.2016NyStrategi
IKT-strategi 2014-20172015JaStrategi
Arbeidsgiverstrategi 2013-2025 2013JaStrategi
Strategi for likestilling og mangfold 2013-20202013 Strategi
Digitaliseringsstrategi 2014 - 20292015 Strategi
Kommunikasjonsstrategi2009JaStrategi
Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014-20172014JaStrategi
Finansreglement for Stavanger kommune2012Ja 
Plan for etikk og forebygging av misligheter og korrupsjon2014 Temaplan
Omstilling, sysselsetting, befolkningsutvikling og boligtilbud   
Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2018-20252017 Temaplan
Veikart for smartbyen Stavanger2016 Strategi
Strategi for internasjonaliseringNy Strategi
Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen2016 Utføres som del av kommuneplan
Klimarobust og attraktiv by   
Kommunedelplan for klima og miljø 2010-20252010JaHandlingsplan
Byutviklingsstrategien gjøres mer handlingsrettet. Transportkonsekvenser ved gorgrafisk balanse/ubalanse mellom antall arbeidsplasser og antall boliger.Ny Utredning utføres som del av kommuneplan
Risiko- og sårbarhetsanalyse om klimaendringer som følge av at togradersmålet ikke nås. Ny Utredning
Kommunedelplan Grønn plan Ny /2009 Kommunedelplan
KlimatilpasningsstrategierNy Strategi
Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 2010Ja 
Plan for krisehåndteringNy Temaplan
Kommunedelplan for kunst og kultur2009JaKommunedelplan
Utvikling av flerkulturell by som fremmer inkluderingNy Utføres som del av kommuneplan
Interkommunal kommunedelplan for ForusNy Interkommunal kommunedelplan
Kommunedelplan for SentrumNy Kommunedelplan
Temaplan for landbrukNy Kommunedelplan eller temaplan
Framtidig disponering av Stavanger Universitetssykehus sitt område på Våland Ny Utredning som del av kommuneplan
Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011-2015 2012JaStrategi
Velferd og folkehelse   
Barnehagebruksplan 2018-20222017 Temaplan
Skolestrukturplan 2015-20202015JaTemaplan
Barn - og unges oppvekstvilkårNy Temaplan
IKT-strategi for Stavangerskolen 2013-20202013 Temaplan
Pedagogisk IKT-strategi for barnehager 2016-20192016 Temaplan
God, bedre, best Kvalitetsplan for skole 2016-20202016 Temaplan
Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2016-20202015 Temaplan
Stadig bedre Kvalitetsplan for barnehage 2016-20192016 Temaplan
Plan for overgang mellom barnehage og skole/SFO2017 Temaplan
Strategiplan folkehelse 2013-2029, årlig folkehelsemelding.2014JaTemaplan
Omsorgsbygg 2030Ny Temaplan
Helhetlig plan for helse- sosial- og omsorgstjenesterNy Temaplan
Boligsosialhandlingsplan 2010-2015 2010 JaTemaplan
Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger kommune 2011-20152011JaTemaplan
Sammen om veien videre Ruspolitisk handlingsplan for Stavanger 2011-20152011JaTemaplan
Vi vil delta! Demensplan for Stavanger kommune 2017-20202017 Temaplan
Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Stavanger kommune 2015 – 20182015 Temaplan
Selvstendig, trygg og aktiv Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 2014 Temaplan
Kompetansebehov innen helse- og omsorgstjenesteneNy Utredning
Plan for å beholde og rekruttere sykepleiereNy Utredning
Sunn mat i Stavanger Strategiplan for kosthold og ernæring for barn og unge 2014 Temaplan
Frivillighet i Stavanger Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018 2015 Temaplan
Eg e den eg e! Handlingsplan 2017–2020 for kjønns- og seksualitetsmangfold i Stavanger kommune2016 Temaplan
Trygg – fri fra vold! Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 – 20182014 Temaplan
Barn vil være med Inkludering av barn som lever i familier med lavinntekt i Stavanger 2015-20182015 Temaplan
Plan for Stavanger legevakt2011JaTemaplan
Plan for legetjenesten2011JaTemaplan
Pandemiplan2017 Temaplan
Smittevernplan2017 Temaplan
Utviklingen knyttet til et sammenhengende, sentrumsnært område med levekårsutfordringerNy Utredning som del av kommuneplan
Bedre oversikt over innbyggernes helsetilstand2017 Utredning som del av kommuneplan
NAV og sosialhjelpanalyseNy Analyse og handlingsplan
Kvalitetsplan for barnevernetNy Temaplan
I tillegg gjelder også følgende planer   
Kommunedelplan for universell utforming 2014-20292014 Kommunedelplan
Kommunedelplan for kulturminner 2010-20252011 Kommunedelplan
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og naturopplevelser 2010-20222009 Kommunedelplan
Kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger 2007 – 2017 2008 Kommunedelplan
Etisk standard for ansatte og folkevalgte2014 Temaplan
Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby2014 Strategi
Melding om Universitetsbyen Stavanger2014JaTemaplan
Fagplan idrett 2014-20292014 Temaplan
Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og aktuelle uteområder2013 Temaplan
Kulturarenaplan 2013-20252012 Temaplan
Plan for Stavanger kulturskole 2012-20222012 Temaplan
Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/SFO og ungdomsskole2011 Temaplan
Omsorg 20252011 Temaplan
Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2015-20182015 Temaplan
Handlingsplan mot støy i Stavanger kommune 2013-20182013 Temaplan
Plan for helsemessig og sosial beredskapNy Temaplan
Handlingsplan for studentboliger2015 Temaplan
Hovedplan - avløp2016 Temaplan
Hovedplan vann – transportanlegg2013 Temaplan
Hovedplan vann – vannforsyning 2050 2011 Temaplan
Regional strategi for energi- og varmeløsninger i Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og bybåndet sør2015 Strategi
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen (HROS) 2017-2020Ny Temaplan
Handlingsplan mot støy i storbyområdet Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg 2013-20182013 Temaplan
Felles beredskapsplan for Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes kommuneNy Temaplan
Beredskapsstrategi for StavangerregionenNy Temaplan
Plan for massevaksinasjon2017 Temaplan
Stategiplan mot mobbing i barnehagen2017 Temaplan
Tabell 9.51 Planliste
Last ned tabelldata (Excel)