⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

9.1 Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i kommunenes dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet.

Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak blir utarbeidet. Oversikt over planlagte brukerundersøkelser finnes i Handlings – og økonomiplan 2017-2020.

Tabell 9.1 viser status på de de planlagte undersøkelse.

Gjennomførte undersøkelser  
Oppvekst og levekårBymiljø og utbyggingPersonal og organisasjon
Skole 3, 6 og 9 trinn (foresatte)VA-tjenesterMedarbeiderundersøkelse
Skole 7 og 10 trinn (elev)Renovasjon 
Barnehage (foresatte)  
SFO 2.trinn (foresatte)  
Stavanger legevakt  
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud  
Kulturskolen (Foresatte)  
Helsestasjon- og jordmortjenesten  
Sykehjem dagsenter  
Sykehjem pårørende  
Ikke gjennomførte undersøkelser  
Flyktningseksjonen  
  Servicetorget
Tabell 9.1 Planlagte og gjennomførte brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i 2017
Last ned tabelldata (Excel)

Gjennomførte undersøkelser

Skole 7. og 10. trinn (elevundersøkelsen):

Elevundersøkelsen gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet for å gi elever mulighet til å bli hørt om hvordan de opplever ulike sider ved skolen. Oppfølging av resultatene inngår i Stavanger kommunes system for kvalitetsutvikling, og brukes aktiv i den enkelte skoles utviklingsarbeid. Det overordnede bildet viser at den store majoriteten av elevene i stavangerskolen trives på skolen, opplever mestring og har lærere som oppleves støttende. Elevens tilfredshet er generelt større på 7. trinn enn på 10. trinn, noe som også gjenspeiles i de nasjonale resultatene. Resultatene publiseres på Stavanger kommunes hjemmesider.

Skole 3., 6. og 9. trinn (foreldreundersøkelsen):

Utdanningsdirektoratets elektroniske foreldreundersøkelse ble gjennomført høsten 2017 blant foreldre på 3., 6., og 9. trinn. Svarprosenten var 62. Foreldrene i Stavanger gir tilbakemelding om at deres barn trives og har lærere som gir elevene god støtte. Generelt melder foreldre tilbake at elevene trives og at det er en god dialog mellom hjem og skole. Resultatene fra foreldreundersøkelsen publiseres på Stavanger kommunes hjemmesider.

Barnehage (foresatte)

Foreldreundersøkelsen ble gjennomført i Stavangerbarnehagene i tidsrommet 1. – 30. november 2017. Det er Utdanningsdirektoratets landsdekkende undersøkelse som benyttes. Svarprosenten var 74 % og resultatene ligger over målkravet på samtlige 9 hovedområder i undersøkelsen. Tilfredshet med tjenestetilbudet har en samlet skåre på 4,5 av 5 som er 0,5 poeng over målkravet på 4. Hovedområdet Barnets trivsel har høyest skåre på 4,7 og Områdene Relasjon mellom barn og voksen og Barnets utvikling har en skåre på 4,6.

SFO 2.trinn (foresatte)

Undersøkelsen ble gjennomført i februar/mars 2017, primært blant foresatte på 2. trinn. Spørsmålene er hentet fra Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse. Svarprosenten totalt var på 70 %, mens på skolenivå varierte resultatene fra 33 til 100 %. Resultatene er jevnt over gode, og gir et hovedbilde av at foreldrene i Stavanger er fornøyde med SFO-tilbudet. Resultatene ligger over nasjonalt nivå på de tre målte indeksene for SFO (trivsel, personalet og aktivitetstilbud), Informasjon og samarbeid og Måltid.

Legevakten

Legevakten har en automat for live-måling av kundetilfredshet. I 2017 har 6 175 besøkende på legevakten gitt en smilefjes-indikator som svar på spørsmålet; Er du fornøyd med ditt møte med legevakten i dag? Det blir tilsendt resultater fra målingen ukentlig og månedlig som legges fram for de ansatte på legevakten. For 2017 har 70 % gitt Stavanger legevakt beste tilbakemelding.

Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

I månedsskiftet november/desember ble det gjennomført en elektronisk undersøkelse for å måle barnehagenes tilfredshet med tjenestene som leveres av Ressurssenter for styrket barnehagetilbud. Undersøkelsen ble sendt til alle barnehager som har mottatt tjenester fra ressurssenteret i løpet av de siste 12 månedene. Svarprosent var på 72. Alt i alt tilfredshet med tjenestene fikk en score på 80, som er målkravet. Dette er en forbedring fra 76 poeng som ble oppnådd i 2015.

Kulturskolen (foresatte)

Det ble i mai 2017 gjennomført en undersøkelse for å kartlegge tilfredsheten blant foresatte som har barn som er elever ved kulturskolen. Det ble sendt ut e-post til samtlige foresatte via kvalitetsverktøyet Insight, og av disse svarte 20 %.

Resultatene viste at det kulturskolen scorer lavest på er dialogen mellom hjemmet og kulturskolen. Her får indikatoren Tilbakemeldinger kulturskole-hjem en score på 3,34, på en skala fra 1-5. Dette er noe som skolen vil jobbe videre med mål om å øke tilfredsheten. Høyest score får indikatorene Støtte hjemmefra (4,42) og Indre motivasjon (4,39).

Helsestasjon og Jordmortjenesten

I november/desember ble det gjennomført en undersøkelse for helsestasjonene og jordmortjenesten. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge brukernes tilfredshet med helsestasjonene og jordmortjenesten. Målgruppen for undersøkelsen er alle brukere av helsestasjoner underlagt Stavanger kommune og alle brukere av jordmortjenesten som også tidligere har brukt jordmortjenesten minst én gang før. Undersøkelsen ble gjennomført som en papirbasert spørreskjemaundersøkelse. Spørreskjemaene ble laget på to ulike språk – norsk og engelsk. Det ble mottatt totalt 571 besvarelser på for helsestasjonene og 84 svar for jordmortjenesten.

For helsestasjonene viser undersøkelsen svært gode resultater med poeng over målkrav på 80 poeng for alle 7 indikatorer i undersøkelsen. Helhetlig vurdering fikk 91 poeng.

Jordmortjenesten fikk tilsvarende gode resultater med 93 poeng for helhetlig vurdering, og alle de 6 indikatorene er over målkravet på 80 poeng.  

Sykehjem dagsenter

I juni 2017 gjennomførte Stavanger kommune en brukerundersøkelse ved dagsentre for eldre, aktivitetssenteret Sunde og Tjensvolltunet dagsenter. Undersøkelsen ble gjennomført som en intervjuundersøkelse. Svarprosenten ble 87. Det gjennomgående bildet er at brukerne er meget godt fornøyde med tilbudet som gis ved dagsentrene. Samlet vurdering har fått en skår på 96 poeng. Alle områdene som måles i undersøkelsen, får tilbakemeldinger som ligger klart over målsettingen for brukertilfredshet på 80 av 100 poeng. Trivselen blant brukerne på dagsentrene/aktivitetssenteret er høy, og dette er det forholdet som betyr mest for samlet tilfredshet.

Sykehjem pårørende

Det ble i november-desember gjennomført en undersøkelse blant pårørende til personer med langtidsplass ved alders- og sykehjemmene i kommunen. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge hvordan de pårørende oppfatter ulike aspekter ved tjenestetilbudet. Undersøkelsen ble gjennomført som en papirbasert spørreskjemaundersøkelse, med mulighet for elektronisk besvarelse. Svarprosenten ble 74. Foreløpige tall fra undersøkelsen viser gode resultater, med en helhetlig tilfredshet målt til 79 poeng. Aspekter knyttet til mat, miljø og aktiviteter har et forbedringspotensial.

VA-tjenester

Høsten 2017 ble det gjennomført en brukerundersøkelse om vann- og avløpstjenestene, og resultatet fra undersøkelsen viser at abonnentene er fornøyde med tjenestene. Helhetsvurderingen av vann- og avløp fikk en score på 5,2 på en skala fra 1 – 6 (hvor 6 er best). Undersøkelsen omtales også i kap 7.8 Vann og avløp.

Renovasjon

Brukerundersøkelsen ble gjennomført i mai 2017 av IVAR IKS på oppdrag av medlemskommunene 1. Undersøkelsen ble gjennomført via totalt 863 telefonintervju med målgruppen. Alt i alt tilfredshet for Stavanger fikk en score på 5.1 på en skala fra 1 – 6 (hvor 6 er best), som er en økning fra 5.0 i 2014. Alt i alt tilfredshet er stabil, og generelt sett høy blant de målte IVAR-kommunene.

Medarbeiderundersøkelsen

Ble gjennomført i januar/februar 2017 av Kantar TNS på oppdrag fra Personal og organisasjon. Svarprosenten var på 73 % – 5940 av 8088 ansatte i Stavanger kommune. Resultatet på alle temaområdene på overordnet nivå var på nivå med siste undersøkelse i 2015. Resultatene viser et stort jobbengasjement, og 88 % av de som svarte opplever stor grad av arbeidsglede i jobben. 77 % sier at en av de største motivasjonsfaktorene er at jobben oppleves som meningsfylt. Enkeltpunktet med størst fremgang fra forrige undersøkelse var Jeg er stolt av å være ansatt i Stavanger kommune.

Resultatene og plan for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen ble lagt fram for Kommunalstyret for administrasjon 25. april 2017 (sak 16/17).

Ikke gjennomførte undersøkelser

Flyktningseksjonen

Brukerundersøkelsen er ny, og knytter seg til introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Undersøkelsen er en oppfølging av Forvaltningsrevisjon av integrering og bosetting, behandlet i bystyret i mai 2016. Den planlegges gjennomført våren 2018.

Servicetorget

Egentesting av servicenivået på Servicetorget er foretatt 13 ganger siden slutten av 2012. Servicetorget opplever at testene har hatt en skjerpende effekt, og lagt grunnlag for forbedringsarbeid spesielt overfor e-post behandling. Selve egentestingen anses å ha utspilt sin rolle og videreføres ikke.