⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.2 Barnehage

5.2.1 Barnehage

Opptak og dimensjonering

Kommunen skal sørge for tilstrekkelig antall barnehageplasser til alle barn med lovfestet rett til barnehageplass.  Alle barn med rett til plass fikk tilbud om en barnehageplass i 2017. På grunn av god kapasitet var det supplerende opptak gjennom året, slik at også mange barn uten barnehagerett fikk plass.

I 2016 gikk 89 prosent av alle barn fra 1 til 5 år i Stavanger i barnehage. Andelen var lavere for minoritetsspråklige barn. Stavanger har også lavere deltakelse i barnehage blant barn med minoritetsbakgrunn mellom 1 og 5 år enn landet for øvrig. I landet er deltakelsen på 74 prosent, mens i Stavanger er den 69 prosent. Utviklingen har vært positiv fra 2015, men andelen er fremdeles et godt stykke fra målkravet på 89 prosent. Tidlig innsats ved å rekruttere minoritetsspråklige barn til barnehage er videreført i 2017.

Etterspørselen etter barnehageplasser påvirkes av netto utflytting fra kommunen og lavere fødselstall. Prognosetallene per juni 2017 viser at den betydelige nedgangen i barnetallene fra 2016 fortsetter.

Samlet sett har Stavanger overkapasitet av barnehageplasser, men i enkelte bydeler er det underdekning på barnehageplasser. Spesielt i Storhaug og Våland bydel er det underkapasitet, mens det er størst overkapasitet i deler av Hinna bydel.

Høsten 2017 ble overkapasiteten i Hinna og Hillevåg bydeler redusert med omlag 100 plasser. I november 2017 vedtok kommunalstyret for oppvekst å avvikle driften av fire kommunale barnehagebygg. Det utgjør en reduksjon på omlag 150 barnehageplasser fra høsten 2018.

Kvalitets- og kompetanseutvikling

De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten på det pedagogiske innholdet i barnehagen. Kompetanse- og kvalitetsutviklingstiltak i tråd med nasjonale og lokale føringer i Stavanger er videreført i 2017.

Økningen i kompetansemidlene på kr 1,0 mill. i 2017 er brukt til en rekke grunnkurs og fordypningskurs innen stavangerbarnehagens kvalitetsplattform, pedagogisk utviklingsarbeid og lokal barnehagelederskole. Kompetansetiltakene rettet mot språkkompetanse, interkulturell kompetanse, tidlig innsats, tiltak mot mobbing og andre forbyggende tiltak har vært prioritert i 2017. Implementering av IKT-strategien er videreført. Det ble satset på kompetanseutvikling overfor alle yrkesgruppene i barnehagen.

Fra 1. august 2017 gjelder ny forskrift til barnehageloven Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Implementering av planen startet opp høsten 2017.

I 2016 -2017 deltok 94 nyansatte og nyutdannede barnehagelærere i systematisk profesjonsveiledning. I 2017-2018 deltar 70 barnehagelærere i veiledningsordningen.

For barnehageåret 2017-2018 er det tildelt kr1 mill.  fordelt på 9 prosjekter.

Sikker arbeidsflyt og Public Oppvekst

Det tverrfaglige samarbeidet mellom Oppvekst, IT og Sentralarkivet for å forenkle og sikre den elektroniske arbeidsflyten ble videreført i 2017. Arbeidet er også en del av papirløs saksbehandling og Smartby-satsingen. Dette samarbeidet videreføres i 2018.

Kvalitetssystem og tilsynssystem

Kommunens kvalitetssystem og tilsynssystem er videreutviklet i 2017.

Det er påbegynt et arbeid med å systematisere nøkkelinformasjon om barnehagene. Hensikten er å få et samlet og helhetlig bilde av den enkelte barnehages ståsted. Informasjonen skal danne utgangspunkt for å gi rett støtte og oppfølging til virksomheter som har utfordringer.

Tilsynsmyndigheten har revidert egne systemer og rutiner og tydeliggjort kravene som stilles til barnehagene, i tråd med ny veileder for tilsynsarbeidet.

Tilsynsmyndighetens arbeid i 2017 har vært oppfølging av hendelser og henvendelser angående enkeltbarnehager, såkalte hendelsesbaserte tilsyn. I 2017 ble det startet opp hendelsesbasert tilsyn i fire barnehager.

Styrket barnehagetilbud

I løpet av 2017 er satsingen på et likeverdig og inkluderende barnehagetilbud videreført med oppmerksomhet på å sikre mest mulig effektiv og formålstjenlig drift. Samarbeidet mellom fagstab, PPT og Ressurssenteret er forsterket. Målet er å se arbeidsprosessene i sammenheng for å effektivisere tiltakene innen styrket barnehagetilbud.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 2,4 mill. i 2017, av en total budsjettramme på kr 1,0 mrd. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,8.

De kommunale barnehagene hadde et samlet merforbruk på kr 5,6 mill., av en budsjettramme på kr 574 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 100,8 prosent. 35 kommunale barnehager (60 prosent) hadde et merforbruk i 2017. Av disse var det 13 barnehager med et merforbruk utover 3 prosent. 23 kommunale barnehager (40 prosent) hadde balanse eller mindreforbruk, og av disse hadde 7 barnehager lavere forbruk enn 97 prosent. Merforbruket i kommunale barnehager har vært økende de siste årene. Reduksjon i antall barn i barnehagealder i kommunen, gjør at flere barnehager har utfordringer med overtallighet i ansattgruppen. Dette er hovedårsaken til merforbruket.

Moderasjoner på foreldrebetaling for barns opphold i barnehager ga Stavanger kommune en mindreinntekt i 2017 på kr 3,6 mill. Dette skyldes i sin helhet moderasjoner knyttet til familiers inntekt som trolig kan knyttes til høy arbeidsledighet i regionen.

På sentrale kontoer for barnehageområdet er det ubrukte reserver på kr 6,8 mill., som i hovedsak skyldes at det på høsten 2017 gikk færre barn i barnehage enn forventet.

5.2.2 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud

Effektiv utnyttelse av ressursene

Ressurssenteret har videreført arbeidet med organisatoriske tilpasninger, effektivisering av driften og satsingen på et robust fagmiljø, for å opprettholde og videreutvikle senterets primærtjenester.

I 2017 var det fortsatt en økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Ressurssenteret har også i 2017 jobbet med å redusere og avslutte saker når mål er oppnådd. På den måten frigjøres ansatte til å gjennomføre nye tiltak.

Ressurssenteret har hatt kontinuerlig internopplæring for å sikre at de ansatte har kompetanse i tråd med sakkyndig vurdering i de sakene de jobber med.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 3 mill., av en ramme på kr 76,4 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 104. Dette er i hovedsak et resultat av at aktivitetsnivået på lovpålagte tjenester var høyere enn forventet i 2017.