⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

4.3.4 Årsverksendringer

I Stavanger kommune, eksklusiv foretakene, var det per 31. desember 2017 totalt 9 374 ansatte fordelt på 7 738 årsverk. Det inkluderer fast ansatte, vikarer, lærlinger (171) og ansatte i lønnet permisjon (258 personer). I tillegg kommer ansatte på timelønn (ekstrahjelp/ringevikarer) og innleie av vikarer fra vikarbyrå.

I 2017 har det vært en økning på 123 årsverk (1,6 prosent) sammenlignet med 2016. Årsverk timelønn holder seg stabilt, mens det har vært en økning i bruk av vikarer, se figur 4.4 og 4.5.  Økningen i årsverk gjelder hovedsakelig innenfor skole og lærlinger.

Figur 4.1 viser utvikling i antall ansatte og årsverk fra 2011-2017.

Figur 4.1 Utvikling i antall ansatte og årsverk fra 2011-2017.

Ansatte på fast lønn per 31. desemberAntall ansatte 2016Årsverk 2016Antall ansatte 2017Årsverk 2017
Fast ansatte 8 242 6 634 8 269 6 702
Vikarer/midlertidige ansatte 1 267 839 1 235 866
Lærlinger 143 142 171 170
Sum Stavanger kommune* 9 324 7 615 9 374 7 738
Av total sum utgjør ansatte i lønnet permisjon 304 274 258 226
*    
* Total sum av antall ansatte er ikke det samme som summen av faste/vikarer/midlertidige og lærlinger. Det skyldes at en ansatt f.eks. kan ha 50 prosent fast stilling og 50 prosent stilling som vikar. Denne ansatte vil da bli telt to ganger, både som fast og vikarer/midlertidige, men kun én gang i summen.    
Tabell 4.1 Antall ansatte i 2016 og 2017 i ulike stillingsgrupper og i lønnet permisjon.
Last ned tabelldata (Excel)

Ny hovedmodell har medført omorganiseringer og opprettelse av nye tjenesteområder. De fleste endringene trådte ikke i kraft før 1. januar 2018. Den gamle organisasjonsmodellen ligger derfor til grunn for årsrapporten for 2017. Den eneste endringen som er tatt med her er Innbygger- og samfunnskontakt, som ble opprettet som nytt tjenesteområde fra og med 1. november 2017. Næring, Kommunikasjon, Smartby, Politisk sekretariat, Servicetorget og Kultur inngår i det nye området som består av totalt 56 årsverk.

Tabell 4.2 viser årsverk fordelt på tjenesteområder og endringene fra 2016 til 2017.

TjenesteområdeÅrsverk 31.12.2016Årsverk 31.12.2017Endring i årsverk
2016-2017
Endring i prosent
2016-2017
Rådmann med stab og støtte*304274-30 -9,8
Bymiljø og utbygging 210 212 2 1,0
Kultur og byutvikling* 100 89 -11 -11,1
Innbygger- og samfunnskontakt **  56 56  
Annet (lærlinger utgjør 142 årsverk i 2016 og 170 i 2017) 161 189 28 17,7
Oppvekst og levekår 6 841 6 917 76 1,1
Stavanger kommune samlet 7 615 7 738 123 1,6
*    
* Næring, Smartby, Politisk sekretariat, Kommunikasjon, Kultur og Servicetorg er organisert i Innbygger- og samfunnskontakt.    
**Innbygger- og samfunnskontakt ble opprettet 1.11.2017.     
Tabell 4.2 Antall årsverk pr. tjenesteområde og endringer fra 2016 til 2017
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og levekår har hatt en netto økning på 76 årsverk sammenlignet med 31. desember 2016. Dette utgjør en prosentvis økning på 1,1 prosent. Det er endringer innenfor flere områder, men den største netto økningen er innenfor skole.

Virksomhetsområde Årsverk
31.12.2016
Årsverk
31.12.2017
Endring i årsverk
2016-2017
Endring i prosent
2016-2017
Barnehage 1 397 1 382 -15 -1
Skole 2 314 2 418 104 4
Barn og unge 418 424 6 1
Levekår 2 547 2 543 -4 0
Samfunnsmedisin 70 69 -1 -2
Stab oppvekst og levekår * 95 81 -14 -15
*    
* Oppvekst og levekårsservice ble avviklet i 2017 og fordelt på Kemneren, Servicetorget og stabene i Oppvekst og levekår    
Tabell 4.3 Antall årsverk pr. virksomhetsområde
Last ned tabelldata (Excel)

I november 2016 ble det innført ansettelsesstopp for faste stillinger i barnehagene. Dette skyldtes planlagt neddimensjonering av antall barnehageplasser. I 2017 var det ved årets slutt totalt 15 færre årsverk på barnehageområdet.

Skoleområdet har en økning på 4 %. Satsing på ekstra lærertetthet på 1.-4. trinn har tilført skolene ca. 40 nye årsverk, den øvrige økningen omhandler flere barn i skole-fritidsordningen, enkeltstillinger og ulike typer vikariater.

Barn og unge har økt med totalt 6 årsverk. Det er store forskjeller innenfor området. EMbo har redusert med 17,6 årsverk fordi det kom færre mindreårige flyktninger enn antatt, mens det har vært en økning av årsverk i helsestasjon og skolehelsetjenesten samt barnevernstjenesten.

Innenfor Levekårsområdet har hjemmebaserte tjenester i løpet av 2017 hatt en reduksjon på 28,8 årsverk. Dette skyldes blant annet tilpasning til gjeldende driftsrammer og reduksjon i bestilte tjenester.

Se kapittel 9 for mer informasjon.

Innleie fra vikarbyrå i perioden 2014-2017

Behovet for ekstra arbeidskraft dekkes gjennom ekstra timer fra ansatte i reduserte stillinger, ringevikarer, bruk av overtid eller innleie fra vikarbyråer. Det er hjemmebaserte tjenester, sykehjem, skole og barnehage som i hovedsak bruker vikarbyråer. Det kan være en sammenheng mellom korttidssykefravær og bruk av vikarer fra vikarbyrå.

Totalt har det vært 10,8 prosent økning i utgifter ved innleie av vikarer. Det er barnehagene som står for denne økningen. I løpet av 2016 og 2017 har det vært en markant nedgang i innleie av vikarer fra vikarbyråer til hjemmebaserte tjenester og sykehjem sammenlignet med tidligere år. I 2016 var også bofellesskapene inkludert i statistikken, men de utgjør nå kun en liten del av innleiestatistikken.

Figur 4.2 Innleie fra vikarbyrå 2014 – 2017. Tall i kroner

Timelønnede årsverk 2015-2017

Figur 4.3 Timelønnede årsverk, inkludert overtid

Stavanger kommune bruker ca. 500 årsverk til ekstrahjelp og ringevikarer (kun timelønnede) i forbindelse med korttidsfravær (sykefravær, velferdspermisjon, sykt barn o.l.), overtid og ferieavvikling. Grafen viser en naturlig økning i sommermånedene på grunn av ferieavvikling. Totalt har det vært en økning på 1,3 prosent sammenlignet med 2016.

Heltid/deltid

Stavanger kommune arbeider for en heltidskultur og har som mål at 80 prosent av alle ansatte skal ha 80 prosent stilling eller mer. I 2017 har 72 prosent av alle ansatte en stillingsstørrelse på 80 prosent eller mer. Dette er 1 prosentpoeng økning sammenlignet med 2016. Det er en større andel menn enn kvinner som har 100 prosent stilling. I 2017 gjelder det for 66 prosent av mennene og 60 prosent av kvinnene. Blant kvinner er det en økning på 3 prosentpoeng sammenlignet med 2016.

Figur 4.4 Fordeling av stillingsstørrelse 2017

Innenfor tjeneste- og stab/støtteområdene oppfyller skole-, barnehage-, og stab/støtte-områdene målkravet.  I tjenesteområdet barn og unge har 73 prosent av ansatte 80 % stilling eller mer. Innenfor levekår er det 54,4 prosent. I turnusvirksomhetene er det flere som går i delte stillinger. I tillegg er det også fast ansatte som kun går i helge-stillinger. Helge-stillinger er små stillingsbrøker som brukes i turnusordninger. Stillingene er som regel besatt av studenter, for eksempel sykepleier-/vernepleier/andre studenter.