⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.2

Regnskapsskjema 1A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Justert
budsjett 2017
Opprinnelig
budsjett 2017
Regnskap 2016
Skatt på inntekt og formue4 887 727 4 917 000 4 980 000 5 058 582
Ordinært rammetilskudd2 145 544 2 076 200 2 024 000 1 844 101
Skatt på eiendom319 490 320 000 328 000 312 746
Andre generelle statstilskudd406 381 346 392 275 000 244 114
Sum frie disponible inntekter7 759 142 7 659 592 7 607 000 7 459 543
     
Renteinntekter og utbytte394 110 378 502 410 302 384 628
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)17 177 13 400 0 1 650
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.226 260 237 378 242 878 256 591
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)6 012 6 000 0 13 267
Avdrag på lån332 368 332 447 337 847 320 632
Netto finansutgifer-153 352 -183 923 -170 423 -204 211
     
Til ubundne avsetninger253 420 190 338 29 630 291 096
Til bundne avsetninger53 752 272 0 2 147
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk159 387 159 387 0 149 678
Bruk av ubundne avsetninger73 580 53 110 0 49 273
Bruk av bundne avsetninger111 272 0 275
Netto avsetninger-74 094 22 159 -29 630 -94 017
     
Overført til investeringsregnskapet179 667 179 515 152 690 205 874
Til fordeling drift7 352 029 7 318 313 7 254 257 6 955 441
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)7 173 881 7 318 313 7 254 257 6 796 054
     
Regnskapsmessig mindreforbruk178 148 0 0 159 387
Last ned tabelldata (Excel)