⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

9.3 Planer

PlanlisteVedtattPlan-/revisjons
-behov
Plantype
Overordnet planbehov   
Kommunal planstrategi for Stavanger 2016-20202017  
Kommuneplan 2014-2029 2015 Kommuneplan
Langsiktig drifts- og investeringsplan 2019 - 2035Ny Utredning
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 2017  
Befolkningsframskrivning i samarbeid med Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy og Finnøy. Framtidsbilder utarbeides som en del av grunnlaget for framskrivningene.  Utredning
Boliganalyse i samarbeid med kommunene Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy og Finnøy.Ny Utredning
En god by å bo i Utbyggingsplan 2011-2015 2011JaTemaplan
Beredskap og samfunnssikkerhetNy Temaplan
Kommunen som handlekraftig organisasjon   
Strategisk kompetansestyring 2014-20262014JaStrategi
Overordnet plan for kommunens FoU-arbeid (forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid.2016NyStrategi
IKT-strategi 2014-20172015JaStrategi
Arbeidsgiverstrategi 2013-2025 2013JaStrategi
Strategi for likestilling og mangfold 2013-20202013 Strategi
Digitaliseringsstrategi 2014 - 20292015 Strategi
Kommunikasjonsstrategi2009JaStrategi
Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 2014-20172014JaStrategi
Finansreglement for Stavanger kommune2012Ja 
Plan for etikk og forebygging av misligheter og korrupsjon2014 Temaplan
Omstilling, sysselsetting, befolkningsutvikling og boligtilbud   
Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen 2018-20252017 Temaplan
Veikart for smartbyen Stavanger2016 Strategi
Strategi for internasjonaliseringNy Strategi
Regional næringsarealstrategi for Stavanger-regionen2016 Utføres som del av kommuneplan
Klimarobust og attraktiv by   
Kommunedelplan for klima og miljø 2010-20252010JaHandlingsplan
Byutviklingsstrategien gjøres mer handlingsrettet. Transportkonsekvenser ved gorgrafisk balanse/ubalanse mellom antall arbeidsplasser og antall boliger.Ny Utredning utføres som del av kommuneplan
Risiko- og sårbarhetsanalyse om klimaendringer som følge av at togradersmålet ikke nås. Ny Utredning
Kommunedelplan Grønn plan Ny /2009 Kommunedelplan
KlimatilpasningsstrategierNy Strategi
Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 2010Ja 
Plan for krisehåndteringNy Temaplan
Kommunedelplan for kunst og kultur2009JaKommunedelplan
Utvikling av flerkulturell by som fremmer inkluderingNy Utføres som del av kommuneplan
Interkommunal kommunedelplan for ForusNy Interkommunal kommunedelplan
Kommunedelplan for SentrumNy Kommunedelplan
Temaplan for landbrukNy Kommunedelplan eller temaplan
Framtidig disponering av Stavanger Universitetssykehus sitt område på Våland Ny Utredning som del av kommuneplan
Sykkelstrategi for Stavanger med handlingsplan 2011-2015 2012JaStrategi
Velferd og folkehelse   
Barnehagebruksplan 2018-20222017 Temaplan
Skolestrukturplan 2015-20202015JaTemaplan
Barn - og unges oppvekstvilkårNy Temaplan
IKT-strategi for Stavangerskolen 2013-20202013 Temaplan
Pedagogisk IKT-strategi for barnehager 2016-20192016 Temaplan
God, bedre, best Kvalitetsplan for skole 2016-20202016 Temaplan
Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2016-20202015 Temaplan
Stadig bedre Kvalitetsplan for barnehage 2016-20192016 Temaplan
Plan for overgang mellom barnehage og skole/SFO2017 Temaplan
Strategiplan folkehelse 2013-2029, årlig folkehelsemelding.2014JaTemaplan
Omsorgsbygg 2030Ny Temaplan
Helhetlig plan for helse- sosial- og omsorgstjenesterNy Temaplan
Boligsosialhandlingsplan 2010-2015 2010 JaTemaplan
Plan for psykisk helsearbeid i Stavanger kommune 2011-20152011JaTemaplan
Sammen om veien videre Ruspolitisk handlingsplan for Stavanger 2011-20152011JaTemaplan
Vi vil delta! Demensplan for Stavanger kommune 2017-20202017 Temaplan
Plan for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i Stavanger kommune 2015 – 20182015 Temaplan
Selvstendig, trygg og aktiv Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 2014 Temaplan
Kompetansebehov innen helse- og omsorgstjenesteneNy Utredning
Plan for å beholde og rekruttere sykepleiereNy Utredning
Sunn mat i Stavanger Strategiplan for kosthold og ernæring for barn og unge 2014 Temaplan
Frivillighet i Stavanger Strategiplan for samhandling mellom frivillige og Stavanger kommune 2015-2018 2015 Temaplan
Eg e den eg e! Handlingsplan 2017–2020 for kjønns- og seksualitetsmangfold i Stavanger kommune2016 Temaplan
Trygg – fri fra vold! Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 – 20182014 Temaplan
Barn vil være med Inkludering av barn som lever i familier med lavinntekt i Stavanger 2015-20182015 Temaplan
Plan for Stavanger legevakt2011JaTemaplan
Plan for legetjenesten2011JaTemaplan
Pandemiplan2017 Temaplan
Smittevernplan2017 Temaplan
Utviklingen knyttet til et sammenhengende, sentrumsnært område med levekårsutfordringerNy Utredning som del av kommuneplan
Bedre oversikt over innbyggernes helsetilstand2017 Utredning som del av kommuneplan
NAV og sosialhjelpanalyseNy Analyse og handlingsplan
Kvalitetsplan for barnevernetNy Temaplan
I tillegg gjelder også følgende planer   
Kommunedelplan for universell utforming 2014-20292014 Kommunedelplan
Kommunedelplan for kulturminner 2010-20252011 Kommunedelplan
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og naturopplevelser 2010-20222009 Kommunedelplan
Kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger 2007 – 2017 2008 Kommunedelplan
Etisk standard for ansatte og folkevalgte2014 Temaplan
Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby2014 Strategi
Melding om Universitetsbyen Stavanger2014JaTemaplan
Fagplan idrett 2014-20292014 Temaplan
Vedlikeholdsstrategi for kommunens bygningsmasse og aktuelle uteområder2013 Temaplan
Kulturarenaplan 2013-20252012 Temaplan
Plan for Stavanger kulturskole 2012-20222012 Temaplan
Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/SFO og ungdomsskole2011 Temaplan
Omsorg 20252011 Temaplan
Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 2015-20182015 Temaplan
Handlingsplan mot støy i Stavanger kommune 2013-20182013 Temaplan
Plan for helsemessig og sosial beredskapNy Temaplan
Handlingsplan for studentboliger2015 Temaplan
Hovedplan - avløp2016 Temaplan
Hovedplan vann – transportanlegg2013 Temaplan
Hovedplan vann – vannforsyning 2050 2011 Temaplan
Regional strategi for energi- og varmeløsninger i Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og bybåndet sør2015 Strategi
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Stavangerregionen (HROS) 2017-2020Ny Temaplan
Handlingsplan mot støy i storbyområdet Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg 2013-20182013 Temaplan
Felles beredskapsplan for Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes kommuneNy Temaplan
Beredskapsstrategi for StavangerregionenNy Temaplan
Plan for massevaksinasjon2017 Temaplan
Stategiplan mot mobbing i barnehagen2017 Temaplan
Tabell 9.51 Planliste
Last ned tabelldata (Excel)