⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

7.5 Park og vei

Friområdeprosjektet

Prosjektet videreføres og Park og vei har deltatt løpende med prosjektering og gjennomføringsoppgaver. På grunn av ekstra tilskudd fra Staten, både til sikring og til sysselsetting, ble det mulig å gjennomføre noen større tilrettelegginger tilknyttet friområdeprosjektet som ellers har vært vanskelige å finansiere: Opprydding og tilrettelegging av friområde (tidligere industrianlegg) på Lunde, opprydding og tilrettelegging av friområde ved Hafrsfjord (tidligere Hafrsfjord Mek.). erverv av eiendom og riving av hus i botanisk hage, riving av hytte og bygging av turvei Boganeset. Ny turvei på sørsiden av Lille Stokkavanet er klargjort for bygging og sendt ut på anbud.

Grønn plan

Arbeidet er igangsatt. Prosjektmandat er godkjent og planprogram er under utarbeidelse. Det er bestemt at Grønn plan (arbeidstittel) skal utarbeides som kommunedelplan.

Rehabilitering skolegårder

Tiltaket går etter programmet. I 2018 ble det gjennomført tiltak ved Sunde, Godeset, Lassa, Vaulen og Smiodden skole. I tillegg er det gjennomført prosjektering av tiltak ved Gausel, Madlavoll og Våland skole.

Stavanger på sykkel

Kampanjer er gjennomført etter vedtatt program, mindre tiltak og reparasjoner er gjennomført fortløpende.

Større prosjekt blant annet knyttet til hovedrutenettet:

I tillegg er det opparbeidet gang/sykkelvei langs Krossbergveien, selv om dette primært er et trafikksikkerhetsprosjekt.

Fullføring av Tasta Skateanlegg

Anlegget er under bygging og vil være ferdig i løpet av april 2018.

Forvaltningsplan for bytrær

Arbeidet er godt i gang og vil bli fullført innen perioden, altså innen 2020.

Håndtering av overvann

Park og vei deltar i samarbeid med Vann og avløp i flere prosjekter som har som mål å kunne håndtere overvann på en god måte, i samsvar med prinsippene for naturbaserte løsninger. Deltakelse i UNaLab, et EU-finansiert prosjekt, inngår i dette arbeidet.

Øke bruken av friområder og turveier

Også i 2017 har det blitt arbeidet videre med Bolder om digital veivisning for turveier og andre innretninger for fysisk aktivitet. Prosjektet oppnådde i 2017 finansiering fra Innovasjon Norge og Stavanger kommune.

Utskifting av kvikksølvdamplamper

Tiltaket går etter planen. I 2017 ble det skiftet 2 322 lamper med nødvendige stolpeskift til en samlet kostnad på kr 13,5 mill.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 5 mill. av en budsjettramme på kr 149,8 mill. Forbruksprosenten utgjør 96,65 %. Budsjettavviket skyldes kr 2,6 mill. i lavere strømutgifter for gatelys enn budsjettert. Kr 0,72 mill. av mindreforbruket skyldes finansiering fra de to EU prosjektene Enigma og SS Erate. Resterende kr 1,7 mill. skyldes lavere utgifter på postene for informasjonstiltak på kr 0,89 mill. og miljøtiltak kr 0,81 mill.