⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

7.3 Miljø og renovasjon

Miljø

Revidering av klima- og miljøplan
Miljøenheten har ledet arbeidet med revidering av Stavangers klima- og miljøplan, og høsten 2017 ble et utkast til ny plan lagt fram for drøfting i Kommunalstyret for miljø og utbygging. Forslag til målsetninger og tiltak innen en rekke temaområder er utarbeidet i henhold til vedtatt planprogram, og måleindikatorene for rapportering på klima- og miljøområdet er videreutviklet.

Lokalt miljøengasjement

Agenda 21-utvalget

Arbeidet i Agenda 21-utvalget, som arbeider for å fremme lokalt miljøengasjement, er videreført. Lokal Agenda 21-arbeidet i Stavanger startet allerede i 1997, basert på FNs handlingsplan Agenda 21 og lokalsamfunnenes viktige rolle for et mer bærekraftig livsmiljø. Arbeidet skal bidra til holdnings- og handlingsendring og kunne overføres fra liten til større skala. Det er et mål at de ulike tiltakene skal øke miljøbevisstheten og stimulere frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og bedrifter til å endre handlingsmønstre i en mer bærekraftig retning.

Earth Hour, Folkefrokosten og mobilitetsuken med Miljøsøndag ble markert også i 2017. Miljøenheten administrerte også det årvisse bruktmarkedet på Nytorget, som ble gjennomført hver lørdag i sommerhalvåret. Matløypa på Ullandhaug, som har vært en del av Forskningsdagene siden 2009, ble også koordinert av Miljøenheten.

En del av Agenda 21-arbeidet er blitt videreført med støtte fra folkehelsemidlene. Eksempler på dette er besøksopplegg for barnehager, skoler og studenter på Ullandhaug økologiske gård, kjøkkenhagekurs og kompostkurs, etablering av tur- og dugnadsgrupper for innvandrere i regi av Naturvernforbundet og Røde Kors, samt arbeid for sunne urbane bo- og nærmiljøer i Stavanger Øst i samarbeid med Urban sjøfront. I tillegg har Miljøenheten gitt støtte til enkeltarrangement, eksempelvis ryddeaksjonen «Sea Sick Fish», Økouka og «Smart Urban Farming».

Miljøenheten koordinerer kommunens arbeid med miljøsertifisering, og strategi for videre arbeid for blant annet å øke antall sertifiserte skoler og barnehager er planlagt videreført i en egen klima- og miljøplan for kommunens egen virksomhet.

Mobilitet/endring av reisevaner – satsing på kollektiv transport, sykkel og gange
Stavanger kommune inngikk i 2016 avtale med HjemJobbHjem. (HJH), og fornyet avtalen med ett år i 2017. HJH-prosjektet skal gjøre det enklere å reise uten bil til og fra jobb. Miljøenheten deltar både i referansegruppen til den nylig oppstartede Mobilitetspakken der HJH er et av tiltakene, og i den interne prosjektgruppen for HJH i Stavanger kommune.

Miljøenheten er også representert i kampanjegruppen til Stavanger på sykkel, kommunens sykkelsatsing.

Kampanjen Beintøft, en sykkel- og gange-aksjon rettet mot skolebarn, ble gjennomført også i 2017. Elleve skoler og til sammen 3027 elever deltok.

I Mobilitetsuken, 16.-22. september, samarbeidet Stavanger kommune med Sola og Randaberg kommuner om to felles tiltak: PARK(ing) Days, der parkeringsplasser ble gjort om til park for en dag, samt oppmuntrende sitater på gang- og sykkelstier. I tillegg samarbeidet Miljøenheten med Stavanger på sykkel om en vellykket kampanje der temaet var korte bilturer som enkelt kan erstattes med sykkel. På Miljøsøndag 17. september deltok rekordmange utstillere fra til sammen 50 organisasjoner og andre aktører, og det var anslagsvis 5 000 besøkende på arrangementet.

Miljøenheten administrerer kommunens medlemskap i Oslo bilkollektiv, avd. Stavanger. Bruken av bilkollektivet i 2017 er noe lavere sammenlignet med 2016.

Forurenset sjøbunn
Våren 2017 ble 100 000 m2 med forurenset sjøbunn i Bangavågen tildekket med masser fra Ryfast-prosjektet. Miljødirektoratet støttet tildekningen med kr 20 mill. For den delen av indre Bangavågen som ikke er tildekket, er det etter krav fra Miljødirektoratet tatt nye prøver og gjort ny risikovurdering. Rapporten fra arbeidet vil foreligge tidlig i 2018. Søknad om økonomisk støtte til utarbeidelse av detaljerte tiltaksplaner for Bangavågen, Galeivågen og Jadarholm ble sendt Miljødirektoratet høsten 2017. Det er i 2017 også arbeidet med å kartlegge mulige forurensningskilder rundt Bangavågen, Galeivågen og Jadarholm.

Oljefri Nord Jæren
Samarbeidet med Naturvernforbundet i Oljefri-kampanjen fortsatte i 2017. Det vil fra 1. januar 2020 innføres et nasjonalt forbud mot bruk av fossil fyringsolje til oppvarming. Stavanger kommune har deltatt i det fireårige prosjektet Oljefri Nord-Jæren. Prosjektet er ledet av Naturvernforbundet, og formålet har vært å få bolig- og byggeiere til å erstatte sine oljefyrte anlegg og ildsteder med fornybare oppvarmingsløsninger.

Luftkvalitet
Miljøenheten ledet i 2017 arbeidet med innføring av piggdekkgebyr i Stavanger som er et tiltak for å redusere mengden av svevestøv fra biltrafikk. Piggdekkgebyrordningen ble innført fra 1. november 2017. Stavanger Parkeringsselskap KF drifter betalingsløsningene etter avtale med miljøenheten, og netto inntekter fra gebyrordningen ble i 2017 høyere enn budsjettert.

Arbeidet med planlegging av ny målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen er startet. Stasjonen skal være etablert for å kunne gi kvalitetssikrede data for svevestøv og nitrogendioksid når Ryfast åpner.

Nasjonale og internasjonale samarbeid
Miljøenheten deltar i et storbynettverk for klima og nullutslippsløsninger. Nettverket deler erfaringer med ulike klimatiltak og består av representanter fra de fire største byene i Norge. I 2017 har organisasjonen ZERO koordinert arbeidet i nettverket. Kommunen deltar også i europeiske nettverkssamarbeid, blant gjennom medlemskap i Eurocities (miljøforum), og ble i 2017 medlem av Climate KIC, et offentlig-privat partnerskap knyttet til EUs European Institute of Innovation and Technology. Kommunen deltar også i nettverksarbeid knyttet til Ordføreravtalen (Covenant of Mayors).

Miljøenheten har siden 2007 hatt prosjektlederansvar for klimakvoteprosjekter i to av Stavangers vennskapsbyer, Nablus i Palestina og Antsirabé i Madagaskar. I Nablus er prosjektet begrenset til treplanting. Nablusforeningen er en god støttespiller. På grunn av politisk uro i Antsirabé er klimakvoteprosjektet der satt på vent inntil videre.

Økonomi

Regnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på kr 9,1 mill. av en budsjettramme på kr 0,935 mill. Forbruksprosenten utgjør -871,5 %. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at nettoinntektene fra piggdekkgebyrordningen ble over kr 8 mill. høyere enn budsjettert Grunnen til dette er lavere kostnader med etablering av ordningen og høyere antall innbetalte gebyrer enn budsjettert. I tillegg var det mindre utgifter til kampanjer for redusert piggdekkbruk og mindre aktivitet i klimakvoteprosjektet.

Renovasjon

Henteordning for husholdningsavfall
Stavanger kommune har henteordninger for grovavfall, hageavfall, farlig avfall og tøy. I tillegg har flere borettslag og sameier private miljøstasjoner med innsamling av plast- og glassemballasje. Kundene bestiller avfallshenting via nettsiden www.hentavfall.no. Antall henting av farlig avfall steg med rundt 20 % fra 2016 til 2017. Mengden innsamlet hageavfall gikk i samme periode opp med rundt 13 %.

Nedgravde containere
Antall nedgravde avfallscontainere har økt jevnt de siste årene. Rundt 27 % av byens innbyggere benytter nå denne renovasjonsløsningen.

Forurenset grunn
Miljø- og renovasjonsavdelingen er myndighet i forbindelse med behandling av saker om forurenset grunn. De fleste sakene er behandling av tiltaksplaner, hvor hovedformålet har vært tilrettelegging av områder for utbygging. I 2017 ble 16 tiltaksplaner behandlet, mot 12 året før, og økningen indikerer økt aktivitet i byggebransjen.

Forberedelser til sentrale avfallsanlegg
Etter revidert framdriftsplan vil IVARs sorteringsanlegg, Forus, være klart for prøvedrift høsten 2018. IVARs biogassanlegg, Grødaland, har hatt prøvedrift fra høsten 2017, og vil etter planen være i full drift våren 2018. Disse anleggene innebærer en del endringer i kommunens kildesorteringsordninger. Forberedelsene for å kunne gjennomføre endringene er satt i gang, i samarbeid med IVAR IKS, Renovasjonen IKS og de øvrige IVAR-kommunene.

IVAR-kommunenes ressurs- og avfallsplan 2016-2022
Oppfølging av tiltak i den vedtatte ressurs- og avfallsplanen er igangsatt. Flere tiltak i planen er støttet av Miljødirektoratets program Klimasats.

God regularitet i henting av husholdningsavfall
Regulariteten med hensyn til tømming av avfallsbeholdere er god, og håndteringen av avvik på kommunens meldingssystem VOF (Varsle om feil) er foretatt raskt og systematisk i 2017.

Andel resirkulert avfall
I 2017 ble 65,3 % av avfallet fra husholdningene i Stavanger kildesortert og levert til materialgjenvinning. Dette er en liten økning fra året før. Resten gikk til forbrenning med energiutnyttelse. Materialgjenvinningsgraden er høy sammenlignet med andre norske byer. I 2017 ble det samlet inn 5,6 kg plast per innbygger, mot 4,9 kg året før. Det er også en økning i innsamlet mengde farlig avfall, 4,3 kg per innbygger mot 4,0 kg året før.

Søndagsåpne garasjer
For femte året på rad ble Søndagsåpne garasjer arrangert i april. Arrangementet ble i tillegg til Sola kommune og Sandnes kommune, i 2017 også holdt i samarbeid med Randaberg kommune. 246 garasjer var påmeldt arrangementet, inkludert rett over 30 fellesutsalgssteder. Målet med arrangementet er å motivere til mer gjenbruk og til at færre brukbare ting kastes.

Reparasjonskafeer
Stavanger kommune har sammen med Sandnes kommune, tatt initiativet til å få i gang reparasjonskafeer i distriktet. Kommunene stiller en verktøypakke til rådighet for friville arrangører. Lokaler og reparatører til å håndtere verktøyet må arrangøren skaffe på egen hånd. I 2017 ble det avholdt ni reparasjonskafeer i distriktet, hvorav tre var i Stavanger. I tillegg deltok representanter fra kommunene med konseptet Repair cafe på Avfall Norges Avfallskonferanse i Kristiansand.

Økonomi
Renovasjonen for private husholdninger finansieres av gebyrinntekter. Det var i 2017 budsjettert med bruk av ca. kr 4,6 mill. fra selvkostfondet for renovasjon, men på grunn av et år med godt resultat for Renovasjonen IKS sitt selvkostområde, medfører dette at fondet tilføres ca. kr 0,5 mill. Hvert år anslår Renovasjonen IKS forventede årlige kostnader. Disse kostnadene fordeles på tolv måneder, og betales av Miljø og renovasjon hver måned. Renovasjonen IKS har også i 2017 gjort flere kostnadsbesparende og effektiviserende tiltak som har gitt god effekt på driftsregnskapet. Deler av mindreforbruket skyldes også utsatte investeringer i kjøretøy. Selvkostfondet utgjør kr 16,6 mill. ved utgangen av 2017.