⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

6.5 Transportplan

Transportplanavdelingen har hatt saker til behandling i alle møtene i kommunalstyret for byutvikling i 2017, 43 saker totalt. Året har vært preget av arbeid med Bypakke Nord-Jæren, både med reguleringsplaner for Bussveien og etablering av bomringer i kommunen, og med deltakelse i administrativ koordineringsgruppe for bypakken. Avdelingen har også deltatt aktivt i arbeid med Kommunedelplan for Stavanger sentrum og Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus), samt flere områdereguleringer.

Bypakke Nord-Jæren

Den politiske styringsgruppen, administrativ koordineringsgruppe og faggruppene har vært i aktivitet hele året. Behandlingen av reguleringsplaner og byggesaker knyttet til etablering av bomstasjonene er ferdig. Reguleringsplanene for stenging av veier er klargjort for sluttbehandling.

Målet for Bypakke Nord-Jæren er nullvekst i personbiltrafikken og god framkommelighet for sykkel, gang og næringstransporten. De prioriterte prosjektene er:

  1. Sykkelstamveien
  2. Bussvei nord-sør
  3. Transportkorridor vest og bussvei Sundekrossen – sentrum
  4. E39 Smiene – Harestad
  5. (E39 Hove – Ålgård og bussvei Sandnes)

I tillegg er det i bypakken satt av midler for mindre tiltak innenfor sykkel, gange, trafikksikkerhet, kollektiv og miljø.

Stavanger kommune har gitt høringsuttalelse til Nasjonal transportplan 2018-2029, og til Handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren 2018-2021. I faggruppene for programområdene har det pågått arbeid med utforming av kriterier for prioritering, og forslag til konkrete prosjekter som kan gjennomføres i den første handlingsprogramperioden. I tråd med kriteriene er det for programområdet sykkel utarbeidet en prioritert liste over tiltak som inngår i handlingsprogrammet.

Statens vegvesen har arbeidet fram et kostnadsoverslag for E39 Smiene – Harestad som viser vesentlig høyere kostnad enn tidligere anslag.

Reguleringsplan for Transportkorridor vest har vært på høring og klargjøres for endelig vedtak våren 2018.

Bussveien

Prinsippavklaringer for akse vest ble lagt fram 10. mars 2016 i formannskapet. Det ble vedtatt at på strekningen Stavanger sentrum – Mosvatnet skal det etableres parallelførte bussfelt på nordsiden av veien, og fra Mosvatnet til Sundekrossen skal det gjennomføres et forprosjekt som grunnlag for valg av konsept.

Planer knyttet til Bussveien nord-sør (fv. 44) har følgende status:

Planer for bussvei øst-vest (rv.509) har følgende status:

I tillegg har avdelingen vært involvert i oppgaver knyttet til: