⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.5.12 NAV-kontorene

Utgifter til økonomisk sosialhjelp

De siste årene har det vært en betydelig vekst i antall sosialhjelpsmottakere i Stavanger. Selv om arbeidsledigheten nå er på vei nedover, er langtidsledigheten fortsatt høy. I 2017 mottok om lag 4 000 personer økonomisk sosialhjelp. Brutto utbetaling av økonomisk sosialhjelp og antall mottakere steg med 2 prosent sammenlignet med 2016. Veksten i antall mottakere og utgifter ser imidlertid ut til å ha flatet noe ut. Antallet unge sosialhjelpsmottakere er fortsatt på et høyt nivå, og det var like mange sosialhjelpsmottakere under 25 år i 2017 som i 2016.

Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere under 30 år

Unge sosialhjelpsmottakere under 30 år følges tett opp av egne ungdomsveiledere på Nav-kontorene, og det stilles systematisk vilkår om deltakelse i Jobbverksted eller andre relevante tiltak for å motta sosialhjelp. Fra 2017 ble det i regi av Arbeidstreningsseksjonen etablert en arbeidsgruppe for dem som har gjennomført Jobbverksted, men som ikke har kommet i jobb eller utdanning i løpet av de fire ukene jobbverkstedet varer. Disse tiltakene brukes når det stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år, med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Stavanger ligger høyt sammenlignet med de andre storbyene når det gjelder andelen unge mottakere. En av årsakene er at kommunen prioriterer å gi støtte til vanskeligstilt ungdom for å fullføre videregående utdanning, dersom de ikke har foreldre som kan forsørge dem gjennom skolegangen.

Kvalifiseringsprogrammet

Ved utgangen av 2017 var det 240 deltakere i kvalifiseringsprogrammet i Stavanger. Det ble betalt ut kr 45,3 mill. i kvalifiseringsstønad (inkludert barnetillegg) til i alt 400 personer i løpet av året. Dette er det høyeste antallet deltakere på ett år siden kvalifiseringsprogrammet ble innført i 2008. I løpet av 2017 ble nær 140 deltakere planmessig avsluttet i programmet. Av disse gikk rundt 40 personer videre til arbeid eller ordinært arbeid med lønnstilskudd. Dersom arbeidsmarkedstiltak, skolegang og arbeidsavklaringspenger inkluderes, har i overkant av 50 prosent gått videre i aktive tiltak. For 2017 vurderes dette som gode resultater med tanke på brukergruppen og et strammere arbeidsmarked i regionen.

Helseavklaringer

Av de vel 1500 langtidsmottakerne har om lag 50 prosent sosialhjelp som hovedinntekt. Nav-kontorene har i 2017 i tett samarbeid med personene selv og helsetjenesten arbeidet målrettet med helseavklaring. Vel 80 sosialhjelpsmottakere har fått avklart sine rettigheter etter folketrygdloven. Av disse har cirka 10 prosent fått innvilget uføretrygd, og 44 prosent er innvilget arbeidsavklaringspenger. De resterende har søknad om en folketrygdytelse under behandling, eller er avklart til ikke å ha rettigheter innenfor folketrygden.

Barn i vanskeligstilte familier

Nav-kontorene skal foreta en systematisk kartlegging og dokumentasjon av barnas situasjon i økonomisk vanskeligstilte familier, og iverksette tiltak når det er nødvendig. I 2017 hadde om lag 1000 av 4000 sosialhjelpsmottakere i Stavanger forsørgeransvar for barn, noe som er en økning på 9 prosent sammenlignet med året før. Antallet langtidsmottakere med forsørgeransvar for barn har økt med om lag 10 prosent det siste året, noe som innebærer at det vokser opp barn i 400 familier som over tid har en svært lav inntekt.

Bruken av aktivitetstilskudd til dekning av fritidsaktiviteter har økt. Det er betalt ut bortimot kr 1,1 mill. til vel 230 barnefamilier.

To av Nav-kontorene har deltatt i forsøket Eg vil lære! Hovedmålet er å styrke barnas læring og bistå deres foresatte i oppfølging av barnet i skole og fritid. Skoleåret 2016–2017 deltok tilsammen 23 barn i prosjektet, herav 14 som ble fulgt opp av Nav-kontorene.

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

Som ett av 30 Nav-kontor, deltar Nav Madla i et landsdekkende toårig forsknings- og utviklingsprosjekt kalt Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier. I 2017, som var første år i prosjektperioden, har Nav Madla gitt helhetlig oppfølging til vel 20 barnefamilier.

Fra introduksjonsprogram til arbeid

Nav-kontorene ble i løpet av 2017 styrket med en flyktningveileder hver. Veilederne kom først på plass mot slutten av året. Hensikten med flyktningveilederne er at Nav-kontorene i nært samarbeid med Flyktningseksjonen og Johannes læringssenter skal styrke arbeidsrettingen i introduksjonsordningen, slik at overgangen fra program til utdanning eller arbeid blir bedre. Målsettingen i Stavanger er at 55 prosent av deltakerne skal gå direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. I 2017 var resultatet 52 prosent, en oppgang fra 34 prosent i 2016.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser totalt sett et mindreforbruk på kr 3,6 mill. av en budsjettramme på kr 304,3 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,8.

Opphold på institusjon for rusmiddelmisbrukere gikk med et mindreforbruk på kr 4,4 mill., mens utgifter til økonomisk sosialhjelp isolert sett gikk med mindreforbruk på kr 3 mill. etter styrking på til sammen kr 17,2 mill. i løpet av året. Budsjettet ble styrket med kr 11,2 mill. i første tertial, og ytterligere kr 6 mill. i andre tertial, som følge av økning i antall mottakere. Utbetaling av kvalifiseringsstønad for deltakere i Kvalifiseringsprogrammet viser et mindreforbruk på i underkant av kr 0,1 mill. etter styrking i andre tertial på kr 8 mill. Utover dette ble det et merforbruk på kr 1,1 mill. til Aktivitetstilskudd, og Nav-kontorene gikk med et merforbruk på lønn og drift på kr 2,8 mill. herav kr 1 mill. som gjelder husleieforhold.