⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.5.11 Dagsenter og avlastning

Avlastningstjenester

Avlastningstjenestene hadde i 2017 en kapasitet på 7 560 døgn per år i tillegg til 4 kriseplasser. Behovet for avlastningstjenester til mennesker med utviklingshemming har endret seg i takt med at Stavanger kommune har bygget nye bofellesskap/ny barnebolig og fritt brukervalg på tjenestene ble innført.

Ved utgangen av 2017 hadde om lag 100 familier vedtak om avlastning i bolig fra kommunal utfører. Kriseplassene har stort sett vært i bruk hele året. Brukerne er fra 2 til 68 år. Det kan være variasjon i ventelister og antall ledige døgn gjennom året. Per 31. desember var det cirka 480 ledige døgn i kommunal avlastning.

I 2017 er det gjennomført tre helgeturer og en sommerferietur som avlastningsturer for funksjonshemmede.

25 brukere hadde tilbud om skolefritidsavlastning (SFA) ved utgangen av 2017, noe som er mer enn dobbelt så mange som ved oppstart i 2012.

Ny finansieringsmodell for avlastningsboliger

Den nye, forenklede finansieringsmodellen for avlastningstjenesten/-boliger ble ferdigstilt i løpet av 2017. Finansieringsmodellen ble vedtatt av kommunalstyret for levekår i desember 2017 og innført fra 1. januar 2018. Grunnlaget for finansieringsmodellen er vedtatt budsjettramme. Viktige mål med modellen er forenkling, mindre detaljstyrt tildeling, større økonomisk forutsigbarhet og mindre administrasjon. I tillegg skal den gi muligheter for prioriteringer internt. Modellen vil bli evaluert og eventuelt justert etter et fullt driftsår.

Botilbud

Austbø bofellesskap, som er et bofellesskap for personer med diagnoser innen autismespekteret og for personer med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, ble offisielt åpnet i 2016 og har stabilisert driften utover i 2017. Endringer i innflyttingsplaner har gjort at to av åtte leiligheter foreløpig ikke er tatt i bruk.

Byggingen av den nye barneboligen i Bjørn Farmanns gate 25 skulle etter planen vært ferdig i løpet av høsten 2017. Denne boligen blir tilpasset beboere med utfordringer knyttet til atferd, og den har fire plasser. Det bygges også en egen skoledel i boligen. Boligen er forventet ferdigstilt i løpet av april 2018.

Utvidelse av dagtilbud

Ved utgangen av 2017 var det om lag 100 brukere av dagtilbud, og 3 personer stod på venteliste. Brukere som bor hjemme hos foreldre har tilbud fem dager i uken, og brukere i bofellesskap har tilbud om tre eller fire dager i uken.

Mosvangen aktivitetssenter ble startet 1. september 2017, og er en ny avdeling som tilbyr dag-/aktivitetsplasser. Avdelingene i Hjalmar Johansens gate og på Tjensvoll har også fått utvidet antall plasser i 2017. Totalt ble det opprettet åtte nye plasser for dagtilbud til personer med utviklingshemming i 2017.

Kompetanseheving

Brukergruppen i Dagsenter og avlastning har vært i gradvis endring de senere årene. For å møte utfordringer som dette medfører, er kompetanseheving viktig.

Veiledningsteamet til Dagsenter og avlastning har som oppdrag å veilede ansatte som arbeider med brukere med utviklingshemming og utfordrende atferd. I 2017 brukte Veiledningsteamet 56 prosent av veiledningstiden til bydekkende veiledning, inkludert bydekkende kurs og nettverk. Resten av tiden veiledet teamet i egen virksomhet.

I tillegg til veiledning holder Veiledningsteamet noen av kursene i 4-årig rullerende kompetansehevingsplan for ansatte som arbeider med utviklingshemming, og ansatte som arbeider med brukere som motsetter seg hjelp. Teamet har også drevet to nettverk for ansatte, og har i tillegg gitt «skreddersydde» kurs/fagtema for ansatte i den enkelte avdeling.

Økonomi

Resultatet viser et mindreforbruk på kr 2,9 mill. av en budsjettramme på kr 164,8 mill., inkludert aktivitetsbaserte inntekter. Dette utgjør en forbruksprosent på 98,2 %. Mindreforbruket kan i stor grad relateres til overført mindreforbruk fra 2016 til 2017. Internt i virksomheten er det stor variasjon mellom seksjonene –  seksjon bolig har et mindreforbruk på kr 2,2 mill. og seksjon dagtilbud et merforbruk på kr 2,5 mill.