⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

3.2.1 Investeringsinntekter

Investeringsinntektene består av inntekter fra salg av bebygd og ubebygd eiendom, overføringer fra andre, statlige overføringer, andre salgsinntekter og refusjoner. Samlede investeringsinntekter korrigert for justeringsavtaler ble i 2017 kr 375,8 mill., som er kr 6 mill. høyere enn justert budsjett.

I tertialrapportene i 2017 ble budsjetterte salgsinntekter nedjustert fra kr 135 mill. til kr 95 mill., dvs. en reduksjon på kr 40 mill. på grunn av forventet salgstidspunkt for enkelte eiendommer. Regnskapsførte salgsinntekter fra arealer og bygninger ved utgangen av året ble kr 93,4 mill. I salgsinntekter for 2017 inngår inntekter fra salg av blant annet Norges Bank-bygget (kr 80 mill.), salg av eiendom til Kalhammeren boligutvikling AS, Gamle Forusvei, deler av Felt B1, felles uteområdet F2 og snipper.

Mottatt kompensasjon for merverdiavgift ble kr 158 mill. og var kr 4,6 mill. over justert budsjett.

Statlige overføringer, overføringer med krav til motytelse og andre overføringer ble totalt kr 122,7 mill. I overføringene inngår blant annet kr 10 mill. spillemidler til ferdigstilte investeringsprosjekter innen idrett samt kr 96 mill. (andel av tilskudd ble bokført i investeringsregnskap) i statlige vedlikeholdsmidler.

Stortinget vedtok 17. desember 2016 ved behandlingen av statsbudsjett 2017 et øremerket tilskudd til kommuner på Sørlandet og Vestlandet på 650 mill. kroner til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg som er eid av kommunen. Stavanger kommune sin andel utgjorde totalt kr 134 mill. Midlene er disponert i henhold til bystyresak 50/17 i drift og investering. I tillegg har Stavanger mottatt kr 77 mill. i 2016 i forbindelse med tiltaksmidler fra Staten. Samlede tiltaksmidler fra Staten utgjør dermed kr 211 mill. for årene 2016 og 2017. Tabell 3.6 viser vedtatte bevilginger samt forbruk per 31. desember 2017 tilknyttet prosjekter som er finansiert med tiltaksmidlene. Kr 6,2 mill. av midlene ble overført til Stavanger bolig KF til bruk på rehabilitering av boliger. Det ble per 31.12.2017 disponert kr 87,1 mill. av den totale summen. Noen av prosjektene ble imidlertid ikke sluttført ved utgangen av 2017 og vil i henhold til inngåtte kontrakter og aktivitetsplaner ferdigstilles i løpet av 2018. Resterende midler på kr 46,8 mill. er avsatt på bundne fond og er øremerket til finansiering av disse prosjektene.

ProsjektBevilgning 2017Regnskap 2017
Kannik skole, ballbinge 1 400 472
Langøy kai, nordøst 6 000 59
Peisaren Vassøy 3 000 36
Klubben Kai Jåttåvågen 6 500 1 053
Husbøstykket barnehage 1 000 468
Stokka barnehage 1 100 1 237
Mariamarka barnehage 1 164 23
Vannassen barnehage 1 300 547
Asfaltering 10 000 12 573
Kongsgata, prosjektering og rehabilitering 2 500 246
Parseller Våland kolonihage 200 1 010
Rehabilitering Flørli 478 478
Dreneringstiltak skole 1 500 1 874
Dreneringstiltak barnehage 1 500 1 042
Rehabilitering av eiendomsmassen 30 050 21 664
Rehabilitering av baderom ved 4 sykehjem 40 000 29 431
Delfinansiering av Nye Tou trinn 2 20 000 8 670
Stavanger bolig KF 6 250 6 250
Totalt 133 942 87 134
Tabell 3.6 Vedtatte bevilginger ulike prosjekt finansiert med tiltaksmidler,drift og investering. Tall i 1 000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)