⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

3.1.5 Investeringsregnskapet

Brutto investeringsutgifter eksklusive finanstransaksjoner ble kr 1,2 mrd. i 2017. Korrigert for justeringsavtaler (kr 221,8 mill.) blir de faktiske brutto utgiftene knyttet til planlagte investeringsprosjekter i 2017 på kr 1 mrd. Det er om lag kr 236 mill. lavere enn justert budsjett. Årsaken til det er endret finansiell framdrift på flere store investeringsprosjekter. Investeringsinntekter ble i 2017 kr 596 mill. Korrigert for justeringsavtaler utgjorde de faktiske investeringsinntektene kr 375,8 mill. som kr 6 mill. høyere enn justert budsjett.

Endret finansiell framdrift i gjennomføring av flere investeringsprosjekter, samt lavere utbetalt startlån medførte at finansieringsbehov i 2017 ble kr 287 mill. lavere enn justert budsjett. Som følge av dette ble bruk av lån kr 346 mill. lavere. Udisponerte lånemidler fra 2017 er forventet brukt i løpet av 2017 for å finansiere utgifter som ble forskjøvet mellom regnskapsårene.

Hovedoversikt investeringerRegnskap 2017Justert budsjett 2017AvvikRegnskap 2016
Sum investeringsinntekter -596 219 -369 647 226 572 -443 334
Brutto investeringsutgifter 1 232 425 1 246 672 14 247 1 161 843
Finanstransaksjoner 601 875 647 980 46 105 568 342
Finansieringsbehov 1 238 081 1 525 005 286 924 1 286 851
Dekket slik    
Bruk av lån 709 850 1 055 881 346 031 884 932
Mottatte avdrag på utlån 206 662 151 554 -55 108 191 036
Overført fra driftsregnskapet 179 667 179 515 -152 205 874
Bruk av disposisjonsfond 1 500 1 500 00
Bruk av bundne driftsfond 1 013 0 -1 013 0
Bruk av ubundne investeringsfond 86 155 86 155 00
Bruk av bundne investeringsfond 53 233 50 400 -2 833 5 008
Sum finansiering 1 238 081 1 525 005 286 924 1 286 851
     
Udekket/udisponert0000
Tabell 3.2 Hovedoversikt investeringer
Last ned tabelldata (Excel)