⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 3.21 Hovedoversikt balanse. Alle tall i 1000 kr

 Hovedoversikt - BalanseNoterRegnskap 2017Regnskap 2016
 EIENDELER   
1Anleggsmidler 26 001 54824 723 218
2Faste eiendommer og anlegg713 003 61512 420 913
3Utstyr, maskiner og transportmidler7618 395511 879
4Utlån112 682 1662 702 043
5Konserninterne langsiktige fordringer11, 16884 591835 200
6Aksjer og andeler12718 273685 881
7Pensjonsmidler58 094 5087 567 302
8Omløpsmidler 3 051 8782 757 607
9Kortsiktige fordringer13, 16589 200638 275
10Premieavvik5372 805389 708
11Aksjer og andeler140998
12Obligasjoner14525 346450 931
13Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 564 5271 277 695
14SUM EIENDELER 29 053 42627 480 825
 EGENKAPITAL OG GJELD   
15Egenkapital 9 384 6208 435 317
16Disposisjonsfond10543 698346 858
17Bundne driftsfond10195 410149 986
18Ubundne investeringsfond1080 40098 005
19Bundne investeringsfond10109 47499 175
20Regnskapsmessig mindreforbruk17178 148159 387
21Kapitalkonto238 317 3317 621 748
22Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift15-39 841-39 841
23Langsiktig gjeld 18 062 90017 359 217
24Pensjonsforpliktelser59 927 8729 561 690
25Ihendehaverobligasjonslån94 790 0003 090 000
26Sertifikatlån9150 0001 389 175
27Andre lån93 131 0283 254 353
28Konsernintern langsiktig gjeld9, 1664 00064 000
29Kortsiktig gjeld 1 605 9061 686 290
30Annen kortsiktig gjeld161 605 9061 686 290
31SUM EGENKAPITAL OG GJELD 29 053 42627 480 825
 MEMORIAKONTI   
32Memoriakonto 431 277322 888
33Ubrukte lånemidler 410 003289 853
34Andre memoriakonti 21 27533 035
35Motkonto til memoriakontiene -431 277-322 888
Last ned tabelldata (Excel)