⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.7

Hovedoversikt balanse (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2017Regnskap 2016
EIENDELER   
Anleggsmidler 26 001 548 24 723 218
Faste eiendommer og anlegg713 003 615 12 420 913
Utstyr, maskiner og transportmidler7618 395 511 879
Utlån112 682 166 2 702 043
Konserninterne langsiktige fordringer11, 16884 591 835 200
Aksjer og andeler12718 273 685 881
Pensjonsmidler58 094 508 7 567 302
Omløpsmidler 3 051 878 2 757 607
Kortsiktige fordringer13559 956 620 466
Konserninterne kortsiktige fordringer13, 1629 245 17 809
Premieavvik5372 805 389 708
Aksjer og andeler140 998
Obligasjoner14525 346 450 931
Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 564 527 1 277 695
SUM EIENDELER 29 053 426 27 480 825
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital 9 384 620 8 435 317
Disposisjonsfond10543 698 346 858
Bundne driftsfond10195 410 149 986
Ubundne investeringsfond1080 400 98 005
Bundne investeringsfond10109 474 99 175
Regnskapsmessig mindreforbruk17178 148 159 387
Kapitalkonto238 317 331 7 621 748
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest15-39 841 -39 841
Langsiktig gjeld 18 062 900 17 359 217
Pensjonsforpliktelser59 927 872 9 561 690
Ihendehaverobligasjonslån94 790 000 3 090 000
Sertifikatlån9150 000 1 389 175
Andre lån93 131 028 3 254 353
Konsernintern langsiktig gjeld9, 1664 000 64 000
Kortsiktig gjeld 1 605 906 1 686 290
Annen kortsiktig gjeld161 605 906 1 686 290
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 29 053 426 27 480 825
MEMORIAKONTI   
Memoriakonto 431 277 322 888
Ubrukte lånemidler 410 003 289 853
Andre memoriakonti 21 275 33 035
Motkonto til memoriakontiene -431 277 -322 888
Last ned tabelldata (Excel)