⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.5

Regnskapsskjema 2A (beløp i 1.000 kr)Regnskap 2017Justert
budsjett 2017
Opprinnelig
budsjett 2017
Regnskap 2016
Investeringer i anleggsmidler (jf. skjema 2b)1 232 425 1 246 672 1 268 344 1 161 843
Utlån og forskutteringer266 178 420 630 420 630 273 288
Kjøp av aksjer og andeler51 574 52 800 25 100 30 195
Avdrag på lån152 039 106 000 106 000 125 410
Avsetninger132 083 68 550 0 139 449
Årets finansieringsbehov1 834 300 1 894 652 1 820 074 1 730 185
     
Finansiert slik:    
Bruk av lånemidler709 850 1 055 881 967 861 884 932
Inntekter fra salg av anleggsmidler93 476 95 000 135 000 144 647
Tilskudd til investeringer230 778 25 050 73 150 70 489
Kompensasjon for merverdiavgift158 075 153 433 153 000 172 493
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner318 625 247 718 244 218 246 715
Andre inntekter1 928 0 0 27
Sum ekstern finansiering1 512 732 1 577 082 1 573 229 1 519 303
     
Overført fra driftsregnskapet179 667 179 515 152 690 205 874
Bruk av avsetninger141 901 138 055 94 155 5 008
Sum finansiering1 834 300 1 894 652 1 820 074 1 730 185
     
Udekket/udisponert0 0 0 0
Last ned tabelldata (Excel)