⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.4

Hovedoversikt investering (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2017Justert
budsjett 2017
Opprinnelig
budsjett 2017
Regnskap 2016
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom393 476 95 000 135 000 144 647
Andre salgsinntekter 1 928 0 0 27
Overføringer med krav til motytelse 111 962 96 164 87 264 55 680
Kompensasjon for merverdiavgift 158 075 153 433 153 000 172 493
Statlige overføringer310 810 20 550 67 150 23 324
Andre overføringer 219 968 4 500 6 000 47 165
Renteinntekter og utbytte     
Sum inntekter 596 219 369 647 448 414 443 334
      
Utgifter     
Lønnsutgifter2, 424 188 0 0 28 264
Sosiale utgifter2, 55 718 0 0 6 803
Kjøp av varer og tj. som inngår i tj.produksjon31 198 447 1 245 591 1 268 344 1 107 780
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 11 352 0 0 19 881
Overføringer 161 509 1 081 0 172 495
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 4
Fordelte utgifter -168 789 0 0 -173 385
Sum utgifter221 232 425 1 246 672 1 268 344 1 161 843
      
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån3152 039 106 000 106 000 125 410
Utlån 266 178 420 630 420 630 273 288
Kjøp av aksjer og andeler 51 574 52 800 25 100 30 195
Avsatt til ubundne investeringsfond1068 550 68 550 0 86 155
Avsatt til bundne investeringsfond1063 533 0 0 53 294
Sum finansieringstransaksjoner 601 875 647 980 551 730 568 342
      
Finansieringsbehov 1 238 081 1 525 005 1 371 660 1 286 851
Dekket slik:     
Bruk av lån 709 850 1 055 881 967 861 884 932
Mottatte avdrag på utlån3206 662 151 554 156 954 191 036
Overført fra driftsbudsjettet10179 667 179 515 152 690 205 874
Bruk av disposisjonsfond101 500 1 500 0 0
Bruk av bundne driftsfond101 013 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond1086 155 86 155 86 155 0
Bruk av bundne investeringsfond1053 233 50 400 8 000 5 008
      
Sum finansiering 1 238 081 1 525 005 1 371 660 1 286 851
      
Udekket/udisponert170 0 0 0
Last ned tabelldata (Excel)