⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

Tabell 10.1

Hovedoversikt drift (beløp i 1.000 kr)NoteRegnskap 2017Justert budsjett 2017Opprinnelig
budsjett 2017
Regnskap 2016
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger1441 955453 937454 255440 354
Andre salgs- og leieinntekter1624 518578 281578 162725 825
Overføringer med krav til motytelse 1 104 872867 714693 2881 076 276
Rammetilskudd 2 145 5442 076 2002 024 0001 844 101
Andre statlige overføringer 448 556367 415351 815264 432
Andre overføringer 99 12585 72837 36549 263
Skatt på inntekt og formue 4 887 7274 917 0004 980 0005 058 582
Eiendomsskatt 319 490320 000328 000312 746
Sum driftsinntekter 10 071 787 9 666 275 9 446 885 9 771 579
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter2, 44 364 8784 293 4194 203 3264 148 777
Sosiale utgifter2, 51 150 7101 188 6031 143 5871 102 250
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon61 183 8101 128 1131 051 3641 111 746
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon62 006 4051 926 1641 835 0281 906 549
Overføringer6912 268948 100948 161933 448
Avskrivninger7483 378393 177389 767341 607
Fordelte utgifter -116 727-71 665-49 463-107 335
Sum driftsutgifter 9 984 7229 805 9119 521 7709 437 042
Brutto driftsresultat 87 065-139 636-74 885334 538
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte8, 12394 110378 502410 302384 628
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)817 17713 40001 650
Mottatte avdrag på utlån 27 71728 64428 64414 073
Sum eksterne finansinntekter 439 004420 546438 946400 351
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger8226 260237 378242 878256 591
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)8, 146 0126 000013 267
Avdrag på lån9332 368332 447337 847320 632
Utlån 1 6031 2301 2301 673
Sum eksterne finansutgifter 566 242577 055581 955592 162
Resultat eksterne finanstransaksjoner -127 238-156 509-143 009-191 811
Motpost avskrivninger7483 378393 177389 767341 607
      
Netto driftsresultat 443 20597 032171 873484 334
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk17159 387159 3870149 678
Bruk av disposisjonsfond1078 58066 110049 273
Bruk av bundne fond1080 07573 11111 86267 548
Sum bruk av avsetninger 318 042298 60811 862266 499
Overført til investeringsregnskapet10179 667179 515152 690205 874
Avsatt til disposisjonsfond10276 920213 83829 630291 096
Avsatt til bundne fond10126 5122 2871 41594 476
Sum avsetninger 583 099395 640183 735591 446
      
Regnskapsmessig mindreforbruk17178 14800159 387
Last ned tabelldata (Excel)