⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

indikator 2.3

Mål: Ruste barn og unge til å bli aktive og skapende deltakere i samfunns-og arbeidsliv  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Gjennomsnitt nasjonale prøver 5.trinn>52,5 poeng51,5 poeng
Gjennomsnitt nasjonale prøver 8.trinn>52,5 poeng51,9 poeng
Gjennomføringsandel VG1> 85 %86,6 %
   
Mål: Egenmestring og god helse gjennom hele livet  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Andel innbyggere over 80 år uten hjemme- og institusjonstjenesterØkning med 0,5-1 prosentpoeng per år *Økt med 1,1 prosentpoeng
Andel av ressursene i hjemmebaserte tjenester til opplæring og rehabiliteringØkning med 1-2 prosentpoeng per år **Økt med 0,5 prosentpoeng
Dekningsgrad helsesøstre300 elever per 100 % stilling i barneskolen 559 elever per 100 % stilling i barneskolen
 550 elever per 100 % stilling i ungdomsskolen590 elever per 100 % stilling i ungdomsskolen
*  
*Opprinnelig målsetning var: Økning med 0,5-1 prosentpoeng
per år fra 40,9 % pr 31.12.2015.
  
**Opprinnelig målsetning var: Økning med 1-2 prosentpoeng
per år fra 7,5 % pr 31.12.2015.
  
   
Mål: Redusere sosiale ulikheter  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Inntektsulikhet i Stavanger sammenlignet med landet for øvrigReduksjon med 0,05 per år fra dagens nivå
i Stavanger (3,3)
3,4
 Nasjonalt nivå 2,72,8
Barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt< 9,4 %10,2 %
Nye sosialhjelpsmottakere mellom 18-30 år som ikke mottar sosialhjelp 3 mnd. etter første utbetaling> 70 %56 %*
*  
*Usikre tall  
   
Mål: Gode tjenester til personer med behov for bistand og oppfølging  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Helhetlig tilfredshet i brukerundersøkelser på levekårsområdet> 80 poeng på brukerundersøkelsene knyttet til hjemmesykepleie, sykehjem og bofellesskap for
mennesker med utviklingshemming
83 poeng (hjemmesykepleie)
  96 poeng (dagsenter for eldre)
Ventelister i bofellesskap med stasjonær bemanning10 % reduksjon per år10,5 % reduksjon
   
Mål: Inkludering og god integrering av flyktninger  
IndikatorMålsetningResultat 2017
Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage sammenlignet med innvandrerbarn> 89 %69,1 %
Andel sysselsatte etter gjennomført introduksjonsprogram> 55 % etter introduksjons-program og 52 % etter introduksjonsprogram og
 > 70 % ett år etterpå53 % ett år etterpå
Andel bosatte flyktninger100 % ved utgangen av året98 %
Last ned tabelldata (Excel)