⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

9.2.4 Personal og organisasjon

Personal og organisasjon 20132014201520162017
Kommunenivå     
Ansatte inkl. foretakene     
Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene 9 530 94989694**99279962
Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene 7 760 77737889**81428183
Ansatte ekskludert foretakene     
Antall ansatte pr. 31.12 eksklusiv foretakene 8 948 89309092**93249374
Antall årsverk pr. 31.12 eksklusiv foretakene 7 259 72847389**76157738
Andel kvinnelige ansatte 81,1 %81 %81 %80 %81 %
Sykefravær6.9 %7,2 %7,7 %7,6 %8,2 %
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal landspensjonskasse (KLP)65,8 år64,9 år65,1 år64,8 år65 år
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse (SPK)65,7 år65,6 år66,3 år63,2 år63,9 år
Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)68 %*69,571,565,374,0
Antall AFP per 31.12. 231 255259305***322
*     
* Ny senioravtale fra 1. mars 2013. Endringene i avtalen gjelder for den enkelte ansatte når ny avtale skal inngås. Det vil derfor være både gammel og ny ordning i en overgangsperiode frem til 1. mars 2014. Tallene er av den grunn ikke helt sammenlignbare.     
**Nytt av 2015 er at lærlingene og hovedtillitsvalgte er inkludert i oversikten over antall ansatte. Dette utgjør 139 ansatte, 135 årsverk.      
*** Tallene fra 2016 er usikre     
Tabell 9.41 Personal og organisasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Ny hovedmodell har medført omorganiseringer og opprettelse av nye tjenesteområder. De fleste endringene trådte ikke i kraft før 1. januar 2018. Den gamle organisasjonsmodellen ligger derfor til grunn for årsrapporten for 2017. Den eneste endringen som er tatt med her er Innbygger- og samfunnskontakt, som ble opprettet som nytt tjenesteområde fra og med 1. november 2017. Næring, Kommunikasjon, Smartby, Politisk sekretariat, Servicetorget og Kultur inngår i det nye området som består av totalt 56 årsverk.

Oppvekst og levekår har hatt en netto økning på 76 årsverk sammenlignet med 31. desember 2016. Dette utgjør en prosentvis økning på 1,1 prosent.

I november 2016 ble det innført ansettelsesstopp for faste stillinger i barnehagene. Dette skyldtes planlagt neddimensjonering av antall barnehageplasser. I 2017 var det ved årets slutt 33,8 færre årsverk i barnehagene. I samme tidsperiode har Ressurssenter styrket barnehagetilbud økt.

Grunnskolen har en økning på 5 %. Satsing på ekstra lærertetthet på 1.-4. trinn har tilført skolene ca. 40 nye årsverk, den øvrige økningen omhandler flere barn i skole-fritidsordningen, enkeltstillinger og ulike typer vikariater

EMbo, hjemmebaserte tjenester og kommunale barnehager har størst nedgang, ressurssenter styrket barnehagetilbud, og helsestasjon og skolehelsetjeneste står for den største økningen.

Virksomheten EMbo tar imot og gir omsorgstilbud til enslige mindreårige flyktninger i alderen 14-18 år. I 2017 kom det færre mindreårige flyktninger enn antatt, og lavere etterspørsel har ført til at antall årsverk i virksomhetene er redusert med 17,6 årsverk (16 %).

Hjemmebaserte tjenestene har i løpet av 2017 hatt en reduksjon på 28,8 årsverk (5,1 %). Dette skyldes blant annet tilpasning til gjeldende driftsrammer og reduksjon i bestilte tjenester.

Tjeneste-/virksomhetsområdeÅrsverk 31.12.2016Årsverk 31.12.2017Endring i årsverk
2016-2017
Endring i prosent
-poeng 2016-2017
Stavanger kommune samlet 7 615 7 738 122,9 1,6
Rådmann med staber* 33 12 -21,2 -64,2
Økonomi 168 176 7,6 4,5
Personal og organisasjon* 103 87 -16,2 -15,7
Bymiljø og utbygging 210 212 2,0 1,0
Kultur og byutvikling* 100 89 -11,1 -11,1
Innbygger- og samfunnskontakt ** 56 56,3  
Annet (lærlinger utgjør 142 årsverk i 2016 og 170 i 2017) 161 189 28,5 17,7
Oppvekst og levekår 6 841 6 917 76,0 1,1
Kommunale barnehager*** 1 249 1 215 -33,8 -2,7
Ressurssenter styrket barnehagetilbud 148 167 19,0 12,9
Grunnskoler 1 939 2 036 96,6 5,0
Oppvekst bydekkende**** 375 382 7,1 1,9
Barnevern 131 139 7,9 6,0
EMBO 110 92 -17,6 -16,0
Helsestasjon og skolehelsetjeneste 89 98 8,8 9,9
Ungdom og fritid 88 95 6,9 7,8
Bofellesskap 569 581 12,5 2,2
Hjemmebaserte tjenester 567 538 -28,8 -5,1
Sykehjem 651 642 -8,9 -1,4
Levekår bydekkende 554 573 19,2 3,5
Helse- og sosialkontor 106 108 2,2 2,0
NAV kontor 100 100 0,3 0,3
Legetjeneste og akuttjeneste 70 69 -1,3 -1,9
Oppvekst og levekårsservice***** 17 -17,0  
Stab OPL 78 81 3,0 3,8
*    
* Næring, Smartby, Politisk sekretariat, Kommunikasjon, Kultur og Servicetorg er organisert i Innbygger- og samfunnskontakt.     
**Innbygger- og samfunnskontakt ble opprettet 1.11.2017.      
***Kommunale barnehager inkluderer ikke Ressurssenteret eller innføringsbarnehagen på Johannes Læringssenter.     
****Inkludert Johannes Læringssenter, Praktisk-Pedagogisk tjeneste og Kulturskolen.     
***** Oppvekst og levekårsservice ble avviklet i 2017 og fordelt på Kemneren, Servicetorget og stabene i Oppvekst og levekår     
Tabell 9.42 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Heltid/deltid

Stavanger kommune arbeider for en heltidskultur og har som mål at 80 prosent av de ansatte skal ha 80 prosent stilling eller mer. I 2017 har 72 prosent av alle ansatte en stillingsstørrelse på 80 prosent eller mer. Dette er 1 prosent økning sammenlignet med 2016. Det er en større andel menn enn kvinner som har 100 prosent stilling. I 2017 gjelder det for 66 prosent av mennene og 60 prosent av kvinnene. Blant kvinner er det en økning på 3 prosent sammenlignet med 2016 Figur 9.2 viser fordelingen av stillingsprosent for kvinner og menn, og for kommunen samlet.

Ser vi på tjeneste- og stab/støtte områdene så oppfyller skole-, barnehage-, og stab/støtte-områdene målkravet.  I tjenesteområde Barn og unge har 73 prosent av ansatte 80% stilling eller mer. Innenfor levekår (Helse og velferd) er det 54,4 prosent. I turnusvirksomhetene er det flere som går i delte stillinger. I tillegg er det også fast ansatte som kun går i helge-stillinger. Helge-stillinger er små stillingsbrøker som brukes i turnusordninger. Stillingene er som regel besatt av studenter, eks sykepleier-/vernepleier/andre studenter.

Figur 9.2 Fordeling av stillingsstørrelse 2017

I 2017 hadde Stavanger kommune 80 prosent kvinnelige ansatte. Dette er på samme nivå som i 2016. Størst andel kvinner er det blant lærlingene og i tjenesteområdet oppvekst og levekår (helse og velferd, oppvekst og utdanning). Virksomhetsområdet barnehage skiller seg ut med høyest andel kvinner, men andel menn har økt med 1 prosent sammenlignet med 2016. Andel menn i helse er uforandret sammenlignet med 2016, bortsett fra på sykehjem der andelen er sunket med 1 prosent. Tabell 9.43 viser fordelingen per tjeneste- og virksomhetsområde i 2017 sammen med endring i andel menn i 2016.

Tjeneste-/virksomhetsområde 2017Andel kvinner %Andel menn %Endring i andel
menn 2016-2017
Totalsum Stavanger kommune80200
Personal og organisasjon67335
Økonomi6139-2
Bymiljø og utbygging35650
Kultur og byutvikling5743-3
Innbygger- og samfunnskontakt*7921 
Lærlinger84161
Oppvekst og levekår82180
Utvalgte virksomhetsområder   
Barnehage9461
Grunnskole76240
Barn og unge77231
Bofellesskap73270
Hjemmebaserte tjenester89110
Levekår bydekkende72280
Sykehjem8812-1
*   
* Ikke tall i 2017   
Tabell 9.43 Fordeling av kvinner og menn per tjeneste- og virksomhetsområde per 2017
Last ned tabelldata (Excel)

Fordeling av kvinner og menn og stillingsgrupper

Tabell 9.44 viser at det er en økning i andelen menn i fagarbeiderstillinger (gruppe 2), mellomleder (gruppe 5) og lærlinger/studenter (gruppe 9).

 Stillingsgrupper 2017 (LDO inndeling)Andel kvinner %Andel menn % Endringer i andel
menn 2016-2017
1Stillinger uten særskilt krav om utdanning74260
2Fagarbeiderstillinger84161
3Stillinger med krav om høyskoleutdanning83170
4Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere spesialutdanning81190
5Mellomleder74261
6Direktør, fagsjef, virksomhetsleder75250
7Akademikere6634-1
9Lærling/Student81202
Tabell 9.44 Fordeling av kvinner og menn og stillingsgrupper
Last ned tabelldata (Excel)

Gjennomsnittlig lønn fordelt på kvinner og menn og stillingsgrupper

Tabell 9.45 viser at kvinner har høyere lønn enn menn i stillinger uten særskilt krav om utdanning og i fagarbeiderstillinger. Kvinners lønn utgjør minst av menns lønn i gruppe 6 (direktør, fagsjef, virksomhetsleder) og gruppe 7 (akademikerne). Kvinners lønn har økt med 1-2 prosentpoeng i gruppe 4, 5, 6 og 7.

NrStillingsgrupper 2017 (LDO inndeling)Gjennomsnitts
lønn kvinner
Gjennomsnitts
lønn menn
Kvinners lønn i %
av menns lønn 2017
Endring fra
2016--2017
1Stillinger uten særskilt krav om utdanningkr 380 768kr 367 113104-1
2Fagarbeiderstillingerkr 448 625kr 443 1101010
3Stillinger med krav om høyskoleutdanningkr 510 993kr 531 516960
4Stillinger med krav om høyskole utdanning med ytterligere spesialutdanningkr 571 704kr 581 327981
5Mellomlederkr 639 599kr 660 984972
6Direktør, fagsjef, virksomhetslederkr 799 852kr 884 202901
7Akademikerekr 684 920kr 769 324892
9Lærling/Studentkr 330 060kr 329 539100-1
Tabell 9.45 Gjennomsnittlig lønn fordelt på kvinner og menn og stillingsgrupper
Last ned tabelldata (Excel)

Lønnsforhold, tjeneste- og virksomhetsområde

Tallene i tabell 9.46 skiller ikke mellom de ulike kapittelområdene i kommunens lønns- og stillingsoversikt, men ser tjeneste- og virksomhetsområdet under ett. Tallene viser at kvinners lønn i prosent av menns lønn er minst i personal og organisasjon med 91 prosent. Men det har vært en positiv utvikling sammenlignet med 2016 da denne var på 86 prosent. Hos bymiljø og utbygging er kvinners lønn i prosent av menns lønn 116 prosent, og denne forskjellen har økt med 4 prosentpoeng fra 2016. Kultur og byutvikling har og hatt en endring fra 2016, hvor kvinners lønn i prosent av menns lønn har økt med 5 prosentpoeng og er nå på 105 prosent.

Innenfor oppvekst og levekår er det størst lønnsforskjeller i barnehagene, hos hjemmebaserte tjenester, bofellesskap og levekår bydekkende. I disse virksomhetsområdene er det overvekt av kvinner, både i lederstillinger og andre stillinger, og dette kan være med på å forklare lønnsforskjellene her.

Gjennomsnitt av årslønnstrinnGj.snitt lønn
kvinner
Gj.snitt lønn
menn
Kvinners lønn
i % av menns
lønn 2017
Endring fra
2016-2017
Totalsum Stavanger kommunekr 499 563kr 521 893961
Personal og organisasjonkr 573 848kr 633 879914
Økonomikr 541 375kr 558 817971
Bymiljø og utbyggingkr 674 184kr 580 3201164
Kultur og byutviklingkr 656 811kr 623 5031055
Innbygger- og samfunnskontakt*kr 546 313kr 600 27591 
Oppvekst og levekårkr 488 667kr 506 888960
Utvalgte virksomhetsområder   0
Barnehagekr 455 185kr 401 2391130
Grunnskolekr 559 847kr 550 9241021
Barn og ungekr 517 836kr 525 75298-2
Bofellesskapkr 416 332kr 394 497106-1
Hjemmebaserte tjenesterkr 433 910kr 395 4481102
Levekår bydekkendekr 465 070kr 440 4661061
Sykehjemkr 443 842kr 427 210104-2
*    
*Har ikke tall fra 2016     
Tabell 9.46 Lønnsforhold, tjeneste og virksomhetsområde
Last ned tabelldata (Excel)

Seniorordningen og avgangsalder

For å motivere og tilrettelegge for at ansatte kan stå lengst mulig i arbeid, har Stavanger kommune siden 2004 hatt en særskilt ordning for fast ansatte i mer enn 50 prosent stilling, som ikke tar ut delvis AFP og som er i alder 62-66 år. Senioravtalen omfatter ikke undervisningspersonell i skolene da de har sin egen statlige seniorordning med redusert undervisningsplikt.

Per 31. desember 2017 var det 529 ansatte i Stavanger kommune i aldersgruppen 62-66 år, fordelt på 422 kvinner og 107 menn. Dette utgjør ved årsskiftet 5,6 prosent av det totale antall ansatte på 9374 personer. I 2016 var det 5,4 prosent ansatte i alderen mellom 62-66 år. Det er altså flere eldre arbeidstakere i Stavanger kommune i 2017 enn i 2016.

I 2017 hadde vi 337 ansatte i målgruppen for senioravtale, hvorav 262 kvinner og 75 menn.

Antall seniorer som har mulighet til å inngå senioravtale og som skriver avtale med arbeidsgiver varierer noe fra år til år, men historisk sett er gjennomsnittet 73 %. I 2017 inngikk 74 % av ansatte, som har mulighet til å skrive avtale, senioravtale og fikk dermed inntil 10 ekstra fridager eller tilrettelagt arbeid på arbeidsplassen.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK) opplyser at gjennomsnittlig fratredelsesalder for ansatte som slutter for å bli AFP- eller alderspensjonister er relativt stabilt de to siste årene, men at gjennomsnittsalderen kan variere avhenger i hvor mange personer som går av med pensjon pr. år.

KLP

Tall fra KLP viser at fratredelsesalderen for sykepleiere med særaldersgrense på 65 år har en økning fra 63,1 år i 2016 til 64 år i 2017.

Gjennomsnitts fratredelsesalder for alle ansatte med medlemskap i KLP har en økning fra 64,8 år i 2016 til 65,0 år i 2017.

SPK

Tall fra SPK viser at fratredelsesalderen for undervisningspersonell som slutter med AFP har økt fra 63.4 år i 2016 til 63.9 år i 2017.

Undervisningspersonell som slutter med alderspensjon har økt fra 67,1 år i 2016 til 67,9 år i 2017

Tallene viser en positiv trend spesielt med tanke på at kommunen trenger flere sykepleiere og lærere.

Servicetorget /Innbyggerservice fra okt 201720132014201520162017
Sentralbord, tlf. 51507090, antall oppringinger 126 261 109 885 96 365 84 480 62 516
Svarprosent sentralbordet 88 %82 %84 %89 %86 %
Brukte digitaleløsninger (E-skjema)    2 175 2 977
Elektroniske henvendelser; servicetorg@stavanger.kommune.no 12 495 12 260 11 707 10 256 9 864
Henvendelser via ”Innsyn” etter offentleglova* 1 030 943 2 350 *550 2 908
Situasjonskart og nabolister ** 1 638 1 465 1 329 **457 274
Besvarte Facebookspørsmål 16 34 102 262 365
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 236 255 188 244 228
Gebyrberegning av regulerings- og delesaker 139 111 117 113 118
Geminimelding behandlet av Servicetorget 1 359 ** 736 818 762 1 015
Varsle om feil - VOF, ofte med hjelp fra Servicetorget 3 192 4 346 5 146 6 293 7 435
Salg av kart o.a. for KBU - eks. salg med faktura 8 378 5 580 5 588 3 145 1 590
Salg av bioposer 39 774 42 133 36 862 43 120 36 432
Salg av søppelsekker 85 376 42 133 72 894 74 693 70 399
Salg av salgsplasser/standplasser utenom Torget 153 435 115 059 134 031 126 300 124 225
*     
* Det har vært utfordringer med Innsyn i modulen til Public 360     
** Ny automatisk kartbestillingsmodul har redusert bestillingen av situasjonskart via postmotak.servcetorget@stavanger.kommune.no, og arbeidet.     
*** Internregisteringen på Gemini var ute av drift i flere måneder i 2014, noe som økte bruken av VOF     
Tabell 9.47 Servicetorget
Last ned tabelldata (Excel)