⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

8.7 IUA Sør-Rogaland

8.7.1 Årsberetning

STYRETS ÅRSBERETNING 2017

Virkeområdet

Det interkommunale samarbeidet om beredskap mot akutt forurensning (IUA) omfatter 18 kommunene i Sør-Rogaland.

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) i Sør-Rogaland avholder årsmøte mandag den 18. april 2018. Den politiske styringen utøves gjennom årsmøte hvor en representant fra hver av kommunene deltar.

Årsmøte behandler følgende saker:

Sak 1/18         Valg av møteleder

Sak 2/18         Årsberetning 2017

Sak 3/18         Regnskap 2017

Sak 4/18         Presentasjon av utkast til ny beredskapsplan.

Sak 5/18         Regulering deltager avgift medlemskommunene 2019

Sak 6/18         Regulering honorar arbeidsutvalg 2019

Sak 7/18         Forslag til budsjett 2019

Sak 8/18         Valg av leder og nestleder (muntlig forslag årsmøte)
Sak 9/18         Oppnevning av representanter til Arbeidsutvalg fra Sørfylket og Ryfylket

(muntlig forslag årsmøte)

Sak 10/18       Eventuelt.

Kommunenes myndighet etter § 47 i forurensingsloven er delegert til IUA, som har hatt følgende sammensetning i 2017:

Brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Henry Ove Berg, leder. (sluttet 1.11.2017)
Varabrannsjefen i Rogaland brann og redning IKS, Ståle Fjellberg, nestleder
Daglig leder Stavangerregionen havn, Odd Bjørn Bekkeheien, medlem
Havnefogd i Eigersund, Knut Seglem, medlem

Havnesjef i Sandnes havn KF, Thor Thingbø, medlem
Brannsjef i Strand kommune, Asgeir Gjerde, representant for kommunene i Ryfylke
Kommunalsjef LMT Bjerkreim kommune, Kristian Nomedal, representant for kommunene i Sørfylke

Aktivitet arbeidsutvalg (AU-IUA),

Andre oppgaver tillagt IUA er blitt ivaretatt av et utvidet arbeidsutvalg (AU-IUA), som har bestått av følgende medlemmer:

Brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning IKS, Henry Ove Berg, leder

(sluttet 1.11.2017)
Varabrannsjef i Rogaland brann og redning IKS, Ståle Fjellberg, nesteleder
Daglig leder Stavangerregionen Havn, Odd Bjørn Bekkeheien
Havnefogd i Eigersund havnevesen KF, Knut Seglem

Havnesjefen i Sandnes Havn KF Thor Thingbø

Representant Ryfylke, Asgeir Gjerde

Representant Sørfylke, Kristian Nomedal

I tillegg til arbeidsutvalgets faste medlemmer har følgende personer deltatt dersom arbeidsutvalget har behandlet saker innen deres spesialområde

Steinar Østbø, ansvarlig lager Jorenholmen og Vektaren

Geir Nilsen, beredskapssekretær

Tor Egil Tengesdal, ansvar strandrensekoordinatorer.

Svein Oskar Wigestrand, ansvar lager og beredskap i Egersund

AU-IUA har på avholdte møter i løpet av året diskutert og behandler følgende saker:

Fortsatt drift

Arbeidsutvalget/ styret mener regnskapet gir et rettvisende bilde av drift og den finansielle stilling og legger fortsatt drift til grunn. IUA har positiv egenkapital pr 31.12.2017.

Regnskapsinformasjon

Etter IUA’s arbeidsutvalgets (styrets) oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse utfyllende informasjon om driften og stillingen.

Det har heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret som har betydning ved vurdering av det interkommunale samarbeidet.

IUA’s regnskap for 2017 viser et forbruk på kr 2 194 384.- og en inntekt på kr 2 777 983.-.

Brutto viser driftsresultatet overskudd på kr 583 599.-.

IUA’s arbeidsutvalg foreslår at årets overskudd (Årsresultat på kr 859 539.-) settes av til fri egenkapital (fond). Dette for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner eller fremtidige investeringer i nytt utstyr eller utstyrsutskiftning. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be kommunene om mer penger til dette prosjektet. IUA må planlegge for en betydelig oppdatering av avtaler og planverk i forbindelse med innføring av revidert Miljøforskrift 18A som i skrivende stund er på høring.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte investeringer.

Arbeidsmiljø

Det interkommunale samarbeidet (IUA) har ingen fast ansatte. Utvalget disponerer mannskaper fra medlemskommunene ved innsatser. Det har ikke vært registrert skader eller ulykker under innsatser og øvelser i 2017.

Ytre miljø

Utvalget driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Utvalget administrerer på vegne av medlemskommunene beredskap mot akutt forurensning i Sør-Rogaland.

Likestilling

Utvalget har ingen fast ansatte. Utvalget er sammensatt av fagpersonell valgt av medlemskommunene. Utvalget er også aksjonsledelse ved innsatser.

Aktiviteter i 2017

Rapporterte hendelser med forurensning.

2017 var et år hvor det var registrerte færre hendelser/oppdrag innen akutt forurensing enn de foregående årene. Av disse vil vi nevne følgende:

KommuneAdresseHendelse
EgersundFugloddveien 16Olje i strandsone
EgersundÅsaneveien 103Oljesøl
ForsandStrandvegen 67Olje- diesel søl i sjø
Næringsvegen 22, HÅHydraulikklekkasje fra traktor
KleppJærvegen/ HattelandsvegenOljesøl fra traktor
KleppBorestrandaOljesøl på Borestranda
RennesøyLangbenken 7, BruDiesel søl etter båtbrann
SandnesKvålveien 13Kjemikalielekkasje
SolaKontinentalvegenFormaldehydlekkasje
SolaKontinentalvegenKjemikalie søl, spyling av personer
SolaMelingsholmenOljesøl fra båt under vann
StavangerUllandhaugveien/rundkjøringenOljesøl, trailer mot MC
StavangerSkagenkaien 23Hydraulikklekkasje på fortau og gaten
Stavangernes i sjøOljesøl på sjø, meldt av Kvitsøy VTS
StavangerSeehusens gate 34Oljesøl i veien
StavangerDusavikveien 82Olje-bensin søl etter biluhell
StavangerBadehusgata 10Diesel søl i vann
StavangerFiskepiren ved TauferjenDiesel søl i sjø
StavangerRyfylkekaien 3Oljesøl fra sunket båt
StavangerKvitsøygata 25Lekkasje fra tank med lut eller ammoniakk
StavangerNedre Vågen, HundvågOljesøl fra sunket skøyte
StavangerIshockeyveien 7Ammoniakklekkasje
Tabell 8.11
Last ned tabelldata (Excel)

Kurs 2017

IUA har i løpet av 2017 hatt følgende deltakere på ekstern eller intern kursaktivitet:

Materiell kurs Norges brannskole

Norges brannskole gjennom i uke 41 et to dager materiell kurs ved Norges brannskole i Tjellsund. Kurset er praktisk rettet med fokus på oljevernutstyr som brukes i IUA – kyst og strand. Det undervises i enkle reparasjoner og vedlikehold, samt utsett, bruk, opptak, pakking og lagring. IUA Sør rogaland deltok med 2 personer på dette kurset.

Teigleder kurs Norges brannskole

Norges brannskole gjennomførte fra 7.11.2017 til 9.11.2017 teigleder kurs for personell inne IUA som er tiltenkt en rolle som lagleder ved eventuelle oljevernaksjoner.

IUA Sør Rogaland deltok med til sammen 20 personer på dette kurset.

Dette kurset ble avholdt i etterkant av grunnkurset og vi fikk hadde som målsetting å fylle opp dette kurset med ansatte fra medlemskommunene som tidligere hadde deltatt på grunnkurset skulle delta. Vi klarte å få med en person fra 12 av kommunene samt mannskap tilknyttet Rogaland brann og redning og Stavanger havn.

Grunnkurs innsatsmannskaper

Arbeidsutvalget gav i 2015 tilslutning til at Tommy Pedersen og David Riska skulle gjennomføre en opplæring av personer fra deltakerkommunene som var utpekt til å bistå IUA ved en eventuell oljevernaksjon. Dette grunnkurset er bygget på læreplanen for opplæring i håndtering av akutt forurensning som skal bidra til å oppfylle forurensingslovens krav om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning.

Dette kompetansetiltaket har ført til en økt styrking av kommunenes evne til å bistå aktørene ved en akutt forurensning i lokalmiljøet.

Dette bygger videre på den orientering som leder for IUA gav til politisk- og administrativ ledelse i medlemskommunene hvor hver kommune skulle bidra med minimum 10 personer som skulle gis en forhåndskunnskap innen bekjempelse av akutt forurensning.

Første runde av denne opplæringen ble gjennomført våren 2016 hvor til sammen 78 personer deltok på et to dagers grunnkurs.

Kurset er lagt opp til en dags teoriundervisning omkring oljevern og 1 dags praktisk innføring i IUA sitt oljevernutstyr.

Alle kursene ble gjennomført med lokale ressurser fra Rogaland brann og redning IKS.

Ved gjennomføring ble det tatt hensyn til geografisk plassering i IUA regionen og etterfølgende tabell viser antall avholdte kurs samt deltagere på disse.

I 2017 ble det gjennomført runde to av dette kurset. Det ble gjennomført til sammen 10 kurs.

Følgende tabell viser gjennomføring og antall deltakere.

KursKurs avholdtDeltakende kommuner / Antall deltakere
1 – 4Sasiro / Stavanger februar 201745 deltakere fra kasernert styrke Rogaland brann og redning IKS
5Sasiro / Stavanger mars 2017Klepp kommune: 5 stk
  Randaberg kommune: 5 stk
  Time kommune: 7 stk
6Sokndal/ Egersund mars 2017Sokndal kommune: 2 stk
  Bjerkreim kommune: 5 stk
  Eigersund kommune: 5 stk
  Lund kommune: 5 stk
7Sasiro / Stavanger april 2017Sandnes kommune: 5 stk
  Gjesdal kommune: 5 stk
  Sola kommune: 5 stk
  Stavanger havn: 3 stk
8Forsand mai 2017Forsand kommune: 4 stk
  Strand kommune: 4 stk
  Hjelmeland kommune: 6 stk
9Sasiro /Stavanger juni 2017Oppsamlings kurs 9 deltakere
10Stavanger oktober 2017Finnøy og Rennesøy : 19 stk
Tabell 8,12
Last ned tabelldata (Excel)

Totalt i de to årene har 172 personer deltatt på denne opplæringen. Det er planlagt for 2018 å videreføre denne aktiviteten ved to supplerende kurs for å kunne tilby opplæring til nyansatte i kommunene.

Arbeidsutvalget takke instruktørene for det arbeidet som er lagt ned ved gjennomføring av kursene over to år. Dette har resultert i at IUA Sør Rogaland har fått økt kompetansenivå innen oljevernberedskap og økt fokus på dette blant våre medlemskommuner.

Ved vår søknad til Kystverket er vår metode for gjennomføring og opplæring av kommunenes representanter spredt rundt i landet og flere andre av landets IUAèr har vært på besøk og fått oversendt vårt opplegg. Flere har signalisert at de vil prøve å sette i gang med samme opplegg.

IUA øvelser 2017.

IUA Sør-Rogaland var i 2017 ikke oppsatt med interkommunal lederøvelse (IKLØ) i regi av Kystverket.

Økonomi

Regnskapet for IUA Sør-Rogaland vil alltid på grunn av sin driftsform med aksjoner og tilskudd avvike fra oppsatt budsjett. Driftsåret 2017 har vært et driftsår med en fortsatt nedadgående trend når det gjelder gjennomførte IUA aksjoner fakturert til skadevolder. Dette medfører blant annet et avvik i forhold til budsjettet på sum driftsinntekter. På grunn av satsningen på gjennomføring av grunnkurs og økt fokus på arbeid med strandrensning og kompetanseheving for forhåndsutpekt personell har det vært en økning i driftsutgifter til timelønn.

Kystverket videreførte i 2017 refusjonsordningen hvor alle landets IUA kunne søke om refusjon av utgifter til kompetansehevende tiltak direkte rettet mot bistand under statlige aksjoner som gjelder akutt forurensing. Kystverket kunne dekke inntil 75 % av slike aktiviteter og IUA Sør-Rogaland sendte også i 2017 inn en søknad på bakgrunn av gjennomførte grunnkurs og fikk innvilget refusjon av dokumenterte utgifter som utgjorde kr 152 201.-.

IUA’s regnskap for 2017 er ført av Stavanger kommune ved SK Regnskap. Regnskapet blir revidert av Rogaland Revisjon IKS.

IUA’s regnskap for 2017 viser et forbruk på kr 2 194 384.- og en inntekt på kr 2 777 983.-.

Brutto viser driftsresultatet overskudd på kr 583 599.-.

IUA’s arbeidsutvalg foreslår at årets overskudd (Årsresultat på kr 859 539.-) settes av til fri egenkapital (fond). Dette for å kunne dekke uforutsette utgifter ved aksjoner eller fremtidige investeringer i nytt utstyr eller utstyrsutskiftning. Dette er en målrettet oppsparing til nødvendig investering uten å be kommunene om mer penger til dette prosjektet.

Arbeidsutvalget må ved disponering av disse midlene ta hensyn til fremtidige avskrivninger på allerede foretatte investeringer.

Arbeidsutvalget godkjente årsberetningen i møte den 16.3.2018.

Sandnes 16.3.2018

8.7.2 Årsoppgjør og noter (pdf)

8.7.3 Revisors beretning (pdf)