⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

8.2 Sølvberget KF

8.2.1 Årsberetning 2017 – Sølvberget KF, Stavanger kulturhus

Innledning – et levende hus i 30 år

4. november 2017 fylte biblioteket og kulturhuset på Sølvberget 30 år. Kombinasjonen av arkitektur, innhold og beliggenhet har gjort kulturhuset til et populært sted for byens innbyggere og andre besøkende. 30 års samboerskap med SF Kino har også vært en stor suksess.

Sølvberget er fylkets best besøkte kulturinstitusjon og har tradisjon for å være et framtidsrettet bibliotek og kulturhus. Bystyret har alltid sett verdien av Sølvberget, og har bevilget midler til ombygging og fornying av første etasje og deretter resterende etasjer. I 2017 åpnet også 4. etasje for publikum, og arealene til publikumsaktiviteter økte med om lag 400 m2.

De siste årene har hele Sølvbergets virksomhet blitt ettergått i sømmene. Bord og stoler, bøker, tegneserier og blader, cd-er og musikkinstrument, scenerom, organisasjonsmodell og selve bibliotekbegrepet har blitt gransket nøye, alltid med samme mål for øyet: Å skape et best mulig hus for eksisterende og framtidige brukere.

1. Virksomheten – Stavangers største møteplass

Sølvbergets visjon:

Sølvberget skal være den beste formidleren av kunnskap for alle, og landets fremste arena for kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon.

Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens befolkning – vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere.

Visjonen gjennomsyrer arbeidet som foregår ved kulturhuset, og er godt innarbeidet hos de ansatte.

Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, gjennomføring av arrangementer og aktuelle debatter, aktiv litteratur-, film- og musikkformidling, programvirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider, galleri, sosiale medier og Kapittel-festivalen. Hovedaktiviteten er i Sølvberget og i tillegg drives flere bydelsrettede tjenester, blant annet tilbud til skoler og Madla bibliotek. Sølvberget driver også bibliotek for innsatte ved Stavanger fengsel.

2. Økonomi – et år med underskudd

For første gang på mange år er driftsregnskapet gjort opp med et underskudd. Årets regnskapsmessige merforbruk på kr. 1 209 382 føres opp til dekning på Sølvbergets budsjett for 2018, og dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Både inntekter og utgifter er høyere enn budsjettert. Selv om Sølvbergets ledelse har styrt mot et regnskap i balanse, har stor aktivitet i årets siste tertial ført til et underskudd.

Driftsinntekter

Driftsinntektene er kr. 2,6 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes både økt tilskudd fra Stavanger kommune på grunn av lønnsoppgjør o.a., og ekstern støtte fra ulike offentlige og private instanser. Totalt tilskudd fra Stavanger kommune var kr. 62,205 mill. De viktigste eksterne bidragene kom fra Nasjonalbiblioteket, Rogaland fylkeskommune, Fritt Ord, Norsk kulturråd og Den kulturelle spaserstokken.

Sølvberget har hatt to ansatte som delvis har vært utlånt til andre virksomheter, slik at lønnskostnadene blir fakturert og kommer som inntekt. Disse inntektene, sammen med sykerefusjoner og diverse andre inntekter fra Nav, utgjorde til sammen kr. 2,37 mill.

Sølvberget fører regnskapet for ICORN, det internasjonale fribynettverket. Selv om ICORN har egne inntekter, betyr dette at Sølvbergets regnskap øker både på inntekts- og utgiftssiden. ICORNs totale inntekter i 2017 var kr. 6,38 mill.

Driftsutgifter

Driftsutgiftene var kr. 5,4 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak høyere lønnsutgifter enn antatt. I tillegg hadde Kapittelfestivalen et merforbruk på kr. 0,5 mill. og ICORN hadde for første gang siden de ble selvstendig organisasjon et underskudd pålydende kr. 0,28 mill.

Lønnsutgiftene var kr. 5,19 mill. høyere enn budsjettert, noe som førte til sosiale utgifter på kr. 2,7 mill. over budsjett. Når det gjelder utgifter til lønn, viste tertialrapporten pr. 2. tertial et forbruk så vidt over budsjett. Etter det har utgiftene til lønnsoppgjøret kommet inn, det har vært store kostnader forbundet både med sluttføringen av Nye Sølvberget og høyt aktivitetsnivå når det gjelder aktiviteter og program, slik at totale kostnader er mye høyere enn forventet. Utgiftene til lønnsoppgjøret i 2017 var kr. 0,66 mill. Dette blir kompensert fra Stavanger kommune. Dette, sammen med lønnsrelaterte inntekter på kr. 2,37 mill. forklarer noe av overskridelsen. Resten forklares med et usedvanlig høyt aktivitetsnivå høsten 2017 i forbindelse med ferdigstillelse av Nye Sølvberget.

Det er satt i verk tiltak for å få kontroll på lønnskostnadene for 2018, og lønnsbudsjettet som er vedtatt, vil bli revidert både ved første og andre tertial i 2018.

Husleieavtalen med Stavanger kommune er reforhandlet som følge av kinoombyggingen, og ny avtale skal gjelde fra 01.01.2018.

Investeringer

Korrigert investeringsbudsjett var på kr. 19,130 mill. Investeringene ble hovedsakelig finansiert ved hjelp av opptatte lån. Faktisk forbruk var kr. 17,86 mill. fordelt på fire ulike prosjekt samt utgifter til KLP.

Det var opprinnelig budsjettert med et låneopptak på kr. 29,7 mill for 2017. Investeringsbudsjettet ble revidert ved 2. tertial, og da ble noen av investeringskostnadene skjøvet til 2018. Det er tatt opp et lån på 20 mill. i 2017, og resterende låneopptak forskyves til 2018.

Nye Sølvberget

Nye Sølvbergets hovedleveranser i 2017 var ferdigstilling av publikumsarealene i 2., 3. og 4. etasje, inkludert system for meråpent bibliotek. Prosjektet nærmer seg sin avslutning, men det gjenstår noe arbeid i 2018. Etter at prosjektet er avsluttet, vil styret få egen sak med samlet prosjektregnskap for alle årene. Total kostnad i 2017 var kr. 14,24 mill.

Følgekostnader Nye Sølvberget.

Teknisk oppgradering av lokalene for ansatte og publikum er skilt ut som eget underprosjekt. Herunder ligger nytt friskluftanlegg for 2.-4. etasje i vestbygget, nye gulvbelegg, belysning m.m. Det ble brukt kr. 2,4 mill. i 2017.

Nytt biblioteksystem

Hovedtyngden av denne investeringen kommer i 2018. Det var utgifter på kr. 0,7 mill. i 2017, hovedsakelig knyttet til anbudsprosess.

IT-utstyr

Det er eget investeringsprosjekt knyttet til innkjøp av IT-utstyr. Totalt forbruk i 2017 var på kr 0,52 mill.

Disposisjonsfond

Sølvbergets disposisjonsfond per 31.12.2017 var på kr. 2 819 241.

3. Ansatte – arbeidsmiljø og HMS

Resultatmål:

Sølvberget hadde 68 fast ansatte fordelt på 55,99 årsverk, og 3 årsverk knyttet til prosjektstillinger ved utgangen av 2017. 32,35 % av arbeidstakerne var menn og 67,65 % kvinner. Det var 25 % menn i ledende stillinger. Det arbeides aktivt med å rekruttere flere mannlige arbeidstakere og flere arbeidstakere med minoritetsbakgrunn. Dette blir vektlagt når det kalles inn til intervju. Det ble i 2017 ansatt tre nye medarbeider i fast stilling, en sluttet og tre fratrådte ved oppnådd aldersgrense. To vikarer fikk fast ansettelse i 25% og 50% som resultat av 3-års regelen.

Sykefraværet var 5,9 % i 2017 (4,2 % i 2016). Sølvbergets IA-mål er en sykefraværs-prosent på under 5,6. Det er økt langtidssykefravær som er hovedårsaken til økningen. Pågående endringer og høyt aktivitetsnivå kan også ha bidratt til å påvirke sykefraværet. Sykefraværet på Sølvberget er fortsatt lavt sammenlignet med resten av Stavanger kommune, men det er viktig å følge med på utviklingen, se på om økningen i sykefraværet fortsetter og eventuelt iverksette tiltak.

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført for alle ansatte i perioden 24. januar – 7. februar 2017. Svarprosenten for Sølvberget var 80 %. Sølvberget skårer høyt når det gjelder jobbengasjement og arbeidsglede, jobbinnhold, digitale arbeidsformer og mangfold. Det er utfordringer når det gjelder bl.a. kompetanseutvikling, ledelse, samspill og medvirkning og etikk. For å følge opp resultatene i medarbeiderundersøkelsen er det avholdt samling for alle ansatte. Innspillene fra denne samlingen er bearbeidet og innarbeidet i handlingsplan for HMS.

Sølvberget har et godt HMS-system, som oppfyller statlige forskrifter for kartlegging, vedlikehold og oppfølging. Oppfølgingen skjer ved jevnlig rapportering til AMU og Sølvbergets ledelse. HR- og avvikssystemet Simployer ble innført før sommeren 2017. Systemet brukes til oppfølging av sykemeldte og innmelding av avvik og driftsmeldinger innen husdrift, IT o.a. De ansatte og lederne har fått opplæring i systemet, og lederteamet går månedlig gjennom de viktigste hendelsene og ser hvilke tiltak som kan settes inn og hva som kan forbedres i etterkant.

I 2017 ble det registrert 93 avvik og driftsmeldinger, der 13 har fikk graderingen alvorlig. Fem av hendelsene er under kategorien vold og trusler i 1. etasje, og dette blir fulgt opp med ny opplæringsrunde i håndtering av denne type hendelser. I tillegg er Bedriftshelsetjenesten involvert i oppfølgingen av de ansatte i etterkant av hendelser der det er behov. De resterende alvorlige avvikene gjelder inneklima pga. ombygging, og nestenulykker der potensialet kunne blitt personskade. Her er det satt inn tiltak.

2017 har vært et år med høy belastning på de ansatte, da det er gjennomført store ombygginger og endringer i kulturhuset. Det er også arbeidet en del med å utvikle organisasjonen innenfor vedtatt matrisemodell. Mandatene for alle teamene er gått gjennom for å gjøre nødvendige presiseringer og avklaringer. To team er slått sammen til ett, og det er gjort mindre endringer som gjelder oppgavefordeling mellom teamene.

Den vedtatte etiske standarden for Stavanger kommune gjelder også for Sølvberget. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området i 2017.

4. Brukerne – stor økning i arrangement og aktiviteter

Resultatmål:

 

Besøk og utlån

Besøket på Sølvberget er fortsatt høyt. Hver innbygger besøker kulturhuset (inkludert kinoen) 15,9 ganger i året, og daglig er det over 5 000 besøkende. Totalt var det 2 114 863 besøkende på kulturhuset i 2017. 1 682 385 av dem besøkte biblioteket (en økning på 28,8 %.). 125.524 besøkte Madla bibliotek (en nedgang på 2,5 %). Her var inngangen til biblioteket vanskelig tilgjengelig i en lengre periode på grunn av ombygging på kjøpesenteret.

11 175 brukere logget seg inn og fikk adgang til meråpent bibliotek på Sølvberget, på Madla var det samme tallet 6 253. Antall faktiske besøkende er nok høyere, for i helgene er det ofte grupper eller familier som benytter seg av meråpent bibliotek.

Samlet utlån var 655 288, og gikk ned med 2 %. Det er den samme utviklingen som mellom 2016 og 2017. Sett i lys av store ombygginger og stadige flyttinger av samlingen, er dette et relativt positivt resultat. Utlånet av barnelitteratur gikk opp med 4 %. Det er tilnærmet den samme utviklingen som i 2016. Totalt gikk utlånet av papirbøker ned med 1 %. Utlånet av e-bøker gikk opp med 23 %. Årsaken til sterk vekst i e-bok utlånet er den nye tjenesten Overdrive. Utlånet av e-bøker utgjør nå 6,5 % av det totale utlånet (5 % i 2016). Det er utlånet av lydbøker, musikk og film som går ned. Men utlånet av film for voksne gikk bare ned 3 % i 2017 (13 % i 2016).

Arrangement, aktiviteter og utstillinger

Det ble avholdt 1 237 arrangementer/organiserte aktiviteter og 263 klassebesøk. Totalt blir det 1 428. Det er 20,5 % flere enn i fjor.

Besøk på arrangement ble registrert til 55 526 (58 711 i 2016). Gjennomsnittsbesøk pr. arrangement gikk ned fra 50 til 39. I tillegg kommer over 12 000 besøkende på Kapittel 17.

Flere verksteder og organisert digital opplæring forklarer både noe av veksten i arrangement, og nedgangen i besøk pr. arrangement.

Det var 7 165 besøkende på 35 bokprater i 2017, det er et snitt på 205 besøkende per arrangement. I 2016 var det 6 655 besøkende og et gjennomsnitt på 190.

Tiltak for å stimulere barn og unge til lesing er et prioritert område, og dette gjøres ofte i samarbeid med skoler og barnehager. Leseprosjektene «Årets bok» og «Leselyst på toårskontrollen» er godt innarbeidet. Sistnevnte prosjekt fikk kr. 100 000 fra Sparebankstiftelsen i 2017. Kampanjen Sommerles ble gjennomført for andre gang. 2 323 barn fra 1. til 7. klasse deltok (500 flere enn i 2016). Barna leste i snitt 10,8 bøker hver.

Kapittel17 hadde temaet revolusjon og kunne by på rundt 140 arrangementer, blant annet om den russiske revolusjon, religiøse omveltninger, feminisme og politiske endringer i Europa og USA i dag. Blant de mest profilerte gjestene var Adonis, Suzanne Brøgger, Arundhati Roy og bandet Laibach. Billettsalget økte med over seksti prosent, og totalt besøk var stabilt på rundt 12 000. Alt i alt har Kapittel i 2017 forsvart sin posisjon som et av landets viktigste litteraturtiltak.

Sølvberget galleri hadde et totalbesøk på 33 820 (32 469 i 2016) fordelt på fire utstillinger:

«Into the wind», med nordiske barnebokillustrasjoner, inkludert barnebokutstillingen «Äskil äter träd» vist i forbindelse med Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger. «Kjell Pahr-Iversen. Jubileumsutstilling», sommerutstilling i forbindelse med at kunstneren fylte 80 år. «The Revolution of Dignity» var en fotoutstilling fra Ukraina, vist i forbindelse med Kapittel17. «Dysthe design. Vær så god sitt!» var et samarbeidsprosjekt med Nasjonalmuseet om den norske møbeldesigneren Sven Ivar Dysthes stoler.

I samarbeid med mer enn 80 internasjonale organisasjoner bidro Internasjonalt kulturnettverk (IKN) til felles møteplasser og kulturtilbud. De største arrangementene i 2017 var Barnas verdensdag, internasjonale kulturkafeer, Frivillighetstorget og møteserien Global morgen. Totalt har mer enn 14 000 besøkende funnet veien til IKNs arrangement. I tillegg hadde også IKN ansvar for at det ble servert internasjonal mat på 17. mai-arrangementet foran Stavanger konserthus.

«Hele Rogaland leser» er et leseprosjekt som hadde sitt utspring på Sølvberget. Rogaland fylkeskommune har overtatt prosjektet, og Sølvberget leder styringsgruppen. I 2017 valgte prosjektet for første gang en sakprosabok for barn og ungdom, Arne Vestbøs «Øverst på nazistenes liste». Det var god respons på prosjektet, og forfatteren besøkte både Sølvberget og andre bibliotek i fylket.

Digitale satsinger

Besøk på nettsidene til Sølvberget gikk opp med 12 %. Ifølge norskbibliotekindeks.no er det flere unike brukere Sølvbergets nettsider enn alle andre folkebibliotek i Norge. Sølvberget har mellom tre og fire ganger flere unike besøk enn Bergen offentlige bibliotek, som har nest mest besøk pr. innbygger.

Satsing på bruk av film og podcaster gav gode resultater. Antall YouTube-visninger gikk opp med 31,8 % og podcast-avspillinger (lydopptak) gikk opp med 90 %. Det er fortsatt god tilstrømming av publikum på sosiale medier. Det kom til 913 nye følgere på Facebook i 2017.

I januar 2017 fikk Sølvbergets nettsider ny utforming. Hensikten var å gjøre det enklere for brukerne å finne fram, og fronte Sølvbergets innhold, ikke organisasjonsstruktur, for publikum. Innholdet er samlet under fanene Anbefalinger, Arrangementer, Læring og Praktisk informasjon. Tallene for 2017 tyder på at det var en vellykket omlegging.

De siste par årene har vi økt kompetansen innen statistikk og analyse, som er blitt nyttige verktøy i publiseringsarbeidet. En av lærdommene er at det er viktigst for rekkevidden at stoffet vårt viser godt igjen på Google, hvor ¾ av trafikken til sølvberget.no kommer fra. Å gjøre artiklene våre enda mer Google-vennlige blir et satsingsområde også i 2018.

Sosiale medier er viktig i merkevarebyggingen, men betyr lite for trafikken til sølvberget.no. Veksten i antall brukere fortsatte på Facebook og Twitter. Facebook har varslet at de kommer til å legge mer vekt på interaksjon mellom mennesker, og mindre fra organisasjoner og bedrifter, i tiden framover. Hvis vi skal få innpass i folks Facebook-feed framover, må vi i snakke med folk, ikke til dem.

Den store trafikken på nettsidene skyldes i stor grad artikler om særemne og Nord-Sør-biblioteket. På samme måte står filmene om norskeksamen og skrivetips for det meste av trafikken på YouTube. I gjennomsnitt ser folk på YouTube-filmene våre i seks minutter. Det er lenge. Folk kommer til Sølvbergets digitale kanaler for å få svar på spørsmål. De neste årene bør læringsaspektet styrkes ytterligere i vår digitale publisering.

Brukerundersøkelse

I samarbeid med Markedsføringshuset gjennomførte Sølvberget en befolknings- og brukerundersøkelse i november 2017. Formålet med undersøkelsen var å skaffe grunnlagsmateriale for å utvikle ny profil og identitet for Sølvberget. I tillegg kan materialet brukes i annet strategiarbeid. Undersøkelsen viste, ikke uventet, at biblioteket er det best kjente og mest populært av Sølvbergets tilbud. Kjennskapen til tilbud utover basistjenestene var lav, og det er stort potensial for å markedsføre og spisse tjenestetilbudet. Det kom også fram en svært positiv vurdering av de ansatte på Sølvberget. De oppleves som kompetente, tilgjengelige og imøtekommende.

5. Arbeidsprosessene – På vei mot «Nye Sølvberget»

Resultatmål:

Sølvberget har en sterk posisjon som møteplass og attraksjon i Stavanger sentrum. Det er viktig å arbeide langsiktig for å utvikle tilbudene, slik at vi framstår som interessante og viktige for byens befolkning i mange år framover. Utviklingsprosjektet Nye Sølvberget er verktøyet som sikrer at kulturhuset kan fortsette å være en attraktiv møteplass i sentrum, og at bibliotekets samfunnsoppdrag oppfylles.

I løpet av 2017 har Nye Sølvberget fullført oppgraderingen av publikumsarealene i 2. – 4. etasje, slik at hele Sølvberget nå fremstår som moderne og nyoppusset. Arealplanen for etasjene gjenspeiler Sølvbergets hovedpilarer; møteplass, opplevelse og kunnskap. Målet er at besøkende fordeler seg oppover i etasjene slik at aktiviteten er høyest i 1. etasje og 2. etasje, mens den avtar oppover mot 4. etasje. Det er etablert ulike spesialmiljø for formidling og deler av samlingen. Ny møblering er en kombinasjon av gjenbruk, katalogvarer og spesialproduserte elementer. Estetikken fra 1. etasje, hvor møblene i fasong og materialer er tilpasset Sølvbergets arkitektur, er videreført oppover i etasjene.

Ny arealplan ble utviklet med tanke på at publikum skulle finne frem selv, men også få andre eller flere opplevelser ved besøket enn de først antok da de kom. Det er utarbeidet omfattende oppgradering av skiltprogrammet. I tillegg til lokale fysiske skilt, brukes skjermer for etasjeoversikt.  Det gjenstår arbeid på to underprosjekt som videreføres 2018. Det gjelder digital formidling og wayfinding. I tillegg er det i 2017 gjort oppgraderinger av ventilasjonsanlegget, og gulvbelegg i tre hele etasjer er byttet ut.

Sølvberget har hatt tilbud om meråpent på hovedbiblioteket siden januar 2017 og erfaringene så langt er positive.

Sølvberget mottok 800 000 kr. fra Nasjonalbiblioteket for 2017 til arenautvikling. Beløpet skulle fordeles likt mellom planlagte aktiviteter oppført i søknaden og tilrettelegging av læringsarenaer. Midlene er så langt brukt på Smartby-aktiviteter og investering i Makerspace-utstyr som 3D-printer, symaskiner, store lerret og vinylkutter. I Makerspace avholdes reparasjonsverksteder, knappeverksted, tegnekurs, 3D-printing m.m. Det er også avsatt et eget område i bibliotekrommet for dataspill og virtual reality-teknologi, og det jobbes med å utvikle kurs og aktiviteter knyttet opp mot dette. På programsiden tar foredragsserien «Smartere sammen» opp flere momenter fra Smartby-veikartet til Stavanger kommune.

Sølvbergets digitale infrastruktur, biblioteksystemet Aleph, oppdateres ikke lenger fra leverandøren. Derfor er det i samarbeid med Bergen, Trondheim og Kristiansand gjennomført konkurranse for felles anskaffelse av nytt biblioteksystem. Konkurransen omfattet også grunnskolene i Stavanger. Leverandør ble valgt i desember, og kontrakt ble skrevet med Bibliotek-Systemer AS i januar 2018. Forventet oppstart for utrulling av systemet er april 2018. Kontrakten inneholder en rekke utviklingspunkt som alle skal leveres innen ett år.

6. 2018 – et år for konsolidering og kvalitetssikring

Etter kontinuerlige endringsprosesser siden 2011 er nå Nye Sølvberget i hovedsak fullført. 2018 blir dermed et år for konsolidering og kvalitetssikring. Nå gjelder det å roe ned tempoet og arbeide med kvalitet i tjenestene og spissing og prioritering av aktiviteter og tilbud.

Selv om dette er hovedoverskriften for 2018 er det to store prosjekt som kommer til å prege året. Det er utrulling av nytt biblioteksystem og fullføring av Kiellandsenter på Sølvberget.

Sølvberget har medarbeidere som er stolte over arbeidsplassen, som tør å gå foran, er nyskapende og utholdende i pågående endringsprosesser. Dette engasjementet er det viktig å ta vare på også i årene som kommer. Styret retter en stor takk til Sølvbergets medarbeidere som har lagt ned et imponerende arbeid i 2017.

Styret vil også takke alle samarbeidspartnere for et rikholdig og engasjerende 2017.

Stavanger 06.03.2018

8.2.2 Årsoppgjør (PDF)

8.2.3 Noter (PDF)

8.2.4 Revisors beretning (PDF)