⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

8.1 Stavanger Parkeringsselskap KF

8.1.1 Årsberetning

ÅRSBERETNING 2017

Stavanger Parkeringsselskap KF (Foretaket) ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune i medhold av Kommunelovens § 11. Dette var en videreføring av særbedriften Stavanger Parkeringsselskap SB. Foretaket har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, og som er heleid av foretaket (morselskapet). Datterselskapet ble etablert i desember 2008 for å ivareta de konkurranseutsatte forhold ved driften, jamfør eierstrategiens punkt 4 nedenfor.

Stavanger Parkeringsselskap KF sine oppgaver er tydelig definert i dokumentet Eierstrategier – kommunale foretak (KF) av 2010:

  1. Stavanger Parkeringsselskap KF skal bidra til å realisere kommunens parkeringspolitikk
  2. Stavanger Parkeringsselskap KF skal forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, samt håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven
  3. Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei
  4. Stavanger Parkeringsselskap KF kan engasjere seg i oppgaver som inngår i formålet også utenfor Stavanger kommune
  5. Stavanger Parkeringsselskap KF skal kontinuerlig videreutvikle foretakets tjenestetilbud i tråd med parkeringspolitiske mål, endrede brukermønstre og teknologisk utvikling innenfor tjenesteområdet
  6. Foretaket skal sikre en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen, en betryggende økonomistyring og en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
  7. Stavanger Parkeringsselskap KF skal søke å videreutvikle foretakets kompetanse innenfor parkeringsområdet. Stavanger kommune skal nyttiggjøre seg av foretakets kompetanse ved å aktivt anvende foretaket som høringsinstans i både planarbeid og enkeltsaker
  8. Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil

 

Foretakets hovedformål er håndheving av parkeringsbestemmelsene i vegtrafikkloven, oppføring- og drift av kommunens parkeringsanlegg. Foretaket utøver den parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk. Stavanger Parkeringsselskap KF er organisert i to hovedområder – drift og forvaltning:

 

 

Driftsavdeling forestår all drift av de kommunalt eide og drevne Parkeringshus. Dette innbefatter automater, bomstasjoner, visningskilt, brannvern og alt av vedlikehold, oppgraderinger og øvrig teknisk utstyr. Avdelingen overvåker i tillegg alle P-husene slik at kundene skal få best mulig kundeservice. Foretaket driver i dag 11 parkeringshus samt all avgiftsbelagt gateparkering i Stavanger kommune. Mengden hardware- og software er stadig økende og det krever en kontinuerlig utvikling av avdelingens personale.

Avdelingen for forvaltning er to-delt. Håndhevingsavdelingen er den største gruppen med 15 ansatte. Avdelingens hovedoppgave er håndheving av parkeringsbestemmelsene i vegtrafikkloven, som er delegert til Stavanger kommune av Politiet. Trafikkbetjentene gjennomgår et grundig teoretisk og praktisk opplæringsopplegg, som også omfatter trafikkdirigering og HLR. En lang cruisesesong medfører i tillegg svært mange henvendelser fra turistene som ønsker svar på mer enn trafikkregler og byens geografi. Stavanger Parkering har derfor også vektlagt vertsrollen overfor turister og bygd kompetanse gjennom guidekurs for de ansatte.

Ny parkeringsforskrift

Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) ble vedtatt i Stortinget våren 2016. Formålet med ny forskrift er som definert i Kapittel 1 §1:

a) sikre en forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet,

b) sikre at parkeringstilbudet er universelt utformet,

c) sikre at parkeringsvirksomhet utøves med god kvalitet og mest mulig likt uavhengig av hvem som er tilbyder,

d) bidra til likere konkurranseforhold mellom tilbydere av parkeringstjenester og

e) legge til rette for offentlig kontroll av virksomheten.

I årsberetningen fra 2016 skrev Stavanger Parkeringsselskap KF at det var mye positivt med den nye parkeringsforskriften. Harmonisering av regelverk mellom offentlig og privat håndheving var et område som skulle forbedres, der størrelsen på ileggelsene også ble lovregulert i privat sektor. Dette har fungert bra etter foretakets oppfatning.

Imidlertid er det på en del områder blitt større utfordringer. Sammenblandingen av offentlige parkeringsregler og private har gjort det langt mindre oversiktlig og mer krevende for de offentlige parkeringsforetaktene, som hadde et godt regelsett i utgangspunktet. De kommunale parkeringsselskapene har avdekket mange svakheter i ny parkeringsforskrift som Stavanger Parkeringsselskap KF gjennom bransjeforeningen Norpark, vil jobbe for å forbedre.

Innføring av piggdekkavgift i Stavanger kommune

Da bystyret i Stavanger vedtok innføring av piggdekkavgift i Stavanger kommune, ble det samtidig bestemt at Stavanger Parkeringsselskap KF fikk oppdraget med å tilrettelegge betalingsløsninger samt håndheving og kontroll av ordningen. Stavanger Parkeringsselskap KF etablerte en rekke digitale løsninger for betaling, så som apper og egen hjemmeside. Den største utfordringen var å etablere manuelle løsninger, som var et krav fra vegdirektoratet for å godkjenne Stavanger kommune sin søknad. I de byer der man har hatt piggdekkgebyrordning er dette løst ved å utplassere ombygde parkeringsautomater på hovedinnfartsårene som er svært kostbart. Denne løsningen ønsker både Stavanger kommune og ikke minst Stavanger Parkeringsselskap KF å unngå. Det ble inngått samarbeid med bensinstasjoner og ferger (agenter) på innfartsårene og disse har da blir utstyrt med nettbrett for registrering av kundene. En ordning der agentene har gjort en fantastisk jobb med dette prosjektet. Resultatet for Stavanger kommune er at prosjektet har innbrakt 13,6 millioner kroner til Stavanger kommune sitt piggdekkfond.

Økonomi og årsregnskap

 Stavanger Parkeringsselskap KF har hatt et spesielt år med tanke på driften. Ny parkeringsforskrift, innføring av piggdekkgebyr har vært krevende for foretaket. Særlig piggdekkavgiften har gjort at to av våre store prosjekter har blitt skjøvet ut i tid.

Noen av forutsetningen ved budsjettfremleggelsen, har ikke slått til. Dette gjelder først og fremst at innføringen av ordinær parkeringsavgift for elbiler, som bestemt i ny parkeringsforskrift, ble ikke noe av som følge av Bystyrets vedtak om å innføre halv pris. Dette medførte ombygging av automater og apper, og betalingen ble utsatt til dette var på plass. Heri ligger det et betydelig tap av inntekter for foretaket og Stavanger kommune. I tillegg har parkeringsbelegget gått noe ned, som følge av nedgang i generell biltrafikk til fordel for gange, sykkel og kollektivtrafikk som alle har hatt en økning.

Rogaland Revisjon IKS har revidert Stavanger Parkeringsselskap KF. I årsoppgjørsnotatet konkluderer revisjonen med følgende:

«Vi oppsummer våre konklusjoner med hensyn til avdekkede feil, uenighet om estimater og risiko, til å ligge innenfor et akseptabelt nivå. Foretakets internkontroll er etter vårt skjønn forbedret i løpet av 2017».

I utviklingen av økonomistyringen har foretaket økt intern kompetanse, jobbet i tett samarbeid med Stavanger kommune og fått god oppfølging og rådgivning fra Rogaland Revisjon IKS.

På grunn av Stavanger Parkeringsselskap KF sitt eierskap i en rekke parkeringsanlegg i Stavanger kommune, har foretaket levert overskudd og utbytte til eier i størrelses orden kr 115,5 millioner siden 2013.

Driftsinntektene endte på kr 105,0 millioner kroner som er 1 million kroner under budsjett, men kr 10,8 millioner mer enn året før. Hovedårsaken til økningen skyldes ny parkeringsforskrift med nye forhøyede gebyrer.

Driftskostnadene endre på kr 66,3 millioner kroner som er kr 0,8 millioner kroner over budsjett men kr 1,9 millioner kroner lavere enn i 2016. Foretaket har hatt fokus på god kostnadsstyring og effektivisering av driften. Tiltak som har gitt resultater over tid er langt lavere kundefordringer og betydelige reduksjoner i provisjoner til betalingskortselskapene.

Driftsresultatet for 2017 ble kr  38,7 millioner kroner som er kr 12,7 millioner kroner bedre enn på samme tid i fjor, men kr 1,8 millioner kroner bak budsjett. Årsresultat etter finans ble kr 36,2 millioner kroner som er kr 2,7 millioner kroner under budsjett, men kr 13,2 millioner kroner bedre en årsresultatet for 2016. Årsaken til manglende budsjettoppnåelse er beslutningen i Stavanger Bystyre om gratis/halv avgift for el-bil på kommunale avgiftsplasser, samtidig er dette det klart beste resultatet i Stavanger Parkeringsselskap KF noensinne:

 

 

Fri likviditet:    kr 75,2 millioner (kroner etter utbytte til eier)

Frikjøpsfond:    kr 26,9 millioner kroner (bundet fond)

Bankinnskudd ut over nødvendig driftskapital ønskes disponert gjennom Stavanger kommune sin finansforvaltning for å oppnå best mulig avkastning med lavest mulig risiko.

Regnskapet for 2017 gir et rettvisende bilde av årets drift, og vi legger fortsatt drift av selskapet til grunn. Foretakets egenkapitalsituasjon vurderes som tilfredsstillende i forhold til ordinær drift.

Regnskapet for datterselskapet, Rogaland Parkering AS, er godkjent av selskapets styre den 15.2.2018. Kommunale foretak er ikke pålagt å lage konsernregnskap. Datterselskapet har i 2017 et overskudd på 1,1 millioner kroner mot 1,9 millioner kroner i 2016.  Egenkapitaler på 13,1 millioner kroner i 2017 mot kr. 12,0 millioner kroner i 2016 eller hhv. 83 % og 86 %.

Samfunnsansvar og miljø

Stavanger Parkeringsselskap KF er sertifisert som Miljøfyrtårn. En rekke krav innen områder som arbeidsmiljø, energi, veiing og sortering av avfall, innkjøp, kartlegging av drivstofforbruk med videre, må oppfylles for å bli sertifisert.

Stavanger Parkeringsselskap KF har tatt i bruk el-bil og hybridbil der det er lar seg gjøre. Ingen av foretakets biler benytter piggdekk. Det er et kontinuerlig fokus på reduksjon av papir gjennom økt bruk av digitale verktøy. I foretakets innkjøp blir etisk handel og bærekraft vektlagt.

HMS

HMS ansvar hviler på AMU samt den enkelte leder i selskapet. AMU har avholdt 3 møter i 2017. Arbeidsmiljøet i selskapet er generelt godt. Det er en åpen tone mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelsen. AMU og ledelsen har som mål at det skal tilrettelegges for gode arbeidsforhold med fokus på HMS der ett av tiltakene har vært å tilrettelegge for ansatte til aktiv fritid gjennom tilskudd.

Sykefraværet gikk fra 9,5% i 2016 til 4,9% i 2017. Reduksjonen er svært gledelig. Det har vært utskiftning av personale i håndhevingsavdelingen slik at staben er en del yngre og dermed har man færre ansatte med belastningsskader. Foruten fokus på aktiv fritid er det gjennomført kurs i kosthold og ernæring.

Samtidig er det krevende for de ansatte å jobbe i et foretak der de ansatte ikke kan etterkomme alle ønsker og krav fra publikum, enten det gjelder boligsoneparkering eller innvilgelse av parkeringstillatelser for forflytningshemmede.

Det er i løpet av året foretatt vernerunder på alle våre P-anlegg, månedlige branninspeksjoner og blant de kontoransatte og tiltak iverksatt der det har vært et behov.

Likestillings- og diskrimineringsarbeid

Foretaket har i dag slik fordeling mellom kjønn: 14 kvinner og 20 menn. Foretaket har hatt flere utlysinger av ledige stillinger i 2017, der flest menn er ansatt, men vil være bevisst på å tilstrebe en god balanse mellom kjønnene. 9% av staben er av utenlandsk opprinnelse.

Styret besto av 3 kvinner og to menn, der styreleder er mann. Selskapets ledergruppe består av 2 menn og 1 kvinne.

Medarbeidertilfredshet

Stavanger Parkeringsselskap KF følger Stavanger kommune sitt opplegg for medarbeiderundersøkelser som nå blir foretatt hvert annet år. Undersøkelsen ble gjennomført i februar 2017. Analysen avdekket forskjeller i tilfredshet i ulike avdelinger og plan for forbedring er implementert i løpet av året.

Kundetilfredshet

Det er ikke gjennomført KTI i løpet av året på grunn av forsinkelse i prosjekter som er viktig for målingen av tilfredshet. Dette ønskes gjennomført høsten 2018.

Marked

Stavanger Parkeringsselskap KF har vært aktive i forhold til omdømmebygging. Dette er viktig for forståelsen av samfunnsnytten et godt parkeringsregime betyr. Et samarbeid med nødetatene og Sandnes Parkering der viktigheten av fremkommelighet er blant sakene som er trukket frem.

Drift/teknisk

Avdelingen har hatt sitt mest hektiske år noensinne. Mengden teknisk utstyr og kompleksiteten, flere store parallelle prosjekter sørger for det. For å effektivisere har Driftsavdelingen digitalisert sine operasjoner ved å ta i bruk en nyutviklet app for formålet. Her samles all informasjon om for eksempel utstyr som er i ustand, i driftssentralen, som så sendes videre til en app. Driftstekniker får da beskjed i appen om hvor neste oppdrag er. Når oppdraget er utført loggføres dette direkte i appen slik at man slipper føring av skjema vel tilbake på kontoret. Dette gir foruten en bedre og mer effektiv hverdag, mer informasjon og bedre statistikk som deretter benyttes til kontinuerlig forbedring. Modellen er slik:

 

 

I løpet av 2017 har samtlige parkeringsautomater blitt oppgradert. Nye digitale skjermer og halv pris for el-bil er innført, som første og eneste by i Norge.

Foretaket har igangsatt en større revidering av boligsoneordningen. Først del av prosjektet med analyser og kartlegging av alle områder som er omfattet, er unnagjort. Arbeidet med å revidere ordningen på basis er funnene i kartleggingen gjennomføres etter planen i 2018.

Utfordringer og fremtidsplaner  

Beslutningen om å innføre halv takst for el-bil, i stedet for ordinær pris får store konsekvenser for Stavanger Parkeringsselskap KF sin fremtidige inntjening. Foretakets kostnadsbase er fast og er i all hovedsak lønn og driftskostnader relatert til parkeringsanlegg og i svært liten grad omsetningsavhengig. Stavanger Parkeringsselskap KF forventer at inntektsnivået fremover vil bli dramatisk redusert. Hovedårsaken er den nye bompengeringen som fører til en massiv økning i el-biler grunnet bompengefritak. Når andelen fullt betalende kunder byttes ut med halvt betalende kunder går dette rett på «bunnlinjen» til foretaket. Bildet forsterkes også ved at bil nummer to for mange blir el-bil og det er denne som blir hverdagsbilen. Andelen parkerende el-biler blir dermed høyere enn den totale andelen i markedet. Tendensen har allerede begynt. En forventer i tillegg nedgang i personbiltrafikk og dermed lavere parkeringsbelegg. Erfaringer fra blant annet Oslo, viser at kraftig økning i bompenger fører til en eksplosiv vekst i antallet elbiler som kjører gratis i bomringen.

Effekten på sikt er at foretaket får en kraftig svekkelse av både investeringsmidler og driftsinntektene som skaper særlige utfordringer med punkt 3 i eierstrategien – «Stavanger Parkeringsselskap KF skal oppføre, drifte og vedlikeholde kommunale offentlige parkeringsanlegg utenfor offentlig vei». Trenden med å ta bort gateparkering til fordel for parkering under bakken eller i parkeringshus er kommet for å bli. Etablering av parkeringshus krever store investeringer, men minst like viktig er det å minne om at driftskostnadene øker. Forskjellene i kostnader på å drive gateparkering versus parkeringshus er svært stor.  Videre heter det i punkt 8 – «Stavanger Parkeringsselskap KF skal integrere samfunnsansvar i tjenesteproduksjonen. Foretaket skal blant annet ha en klar miljøprofil». Evnen til investering og videreutvikling av ladeinfrastrukturen blir med det som nå skjer blir kraftig svekket.

I investeringsbudsjettet for 2017 er det lagt til grunn investeringer i over 200 normalladere i foretakets parkeringsanlegg. Stavanger Parkeringsselskap KF har også vært svært delaktig i utformingen av dokumentet «Ladestrategi for Sør-Rogaland».  Ett av tiltakene i strategien er etablering av hurtigladere på Jernbanen for drosjenæringen som vil bli en realitet i 2018. Videre jobber foretaket med en utvidelse av hurtigladeparken på samme lokasjon.

Fokus på digitaliseringen av foretakets tjenester eksternt og internt videreføres. Parkeringsautomatene blir i løpet av 2018 blir heldigitalisert der innføring av nummerskilt i stedet for parkeringslapp rulles ut. Automatisk bompassering med bestilling via app rulles ut for alle og videreutvikling av kameraløsninger for skiltlesing i åpne parkeringshus testes i løpet av året. Målet er at våre kunder skal kunne betale all avgiftsbelagt parkering i Stavanger Parkeringsselskap KF sin portefølje, med digitale betalingsløsninger.

Digitaliseringen medfører også andre utfordringer. I parkeringsbransjen som i så mange andre bransjer, henger ikke lovverket med den teknologiske utviklingen. På en rekke områder ønsker Stavanger Parkeringsselskap KF å ta i bruk nye løsninger, for eksempel innkreving av piggdekkgebyr, der en automatisering ville medført mer effektive prosesser, mer rettferdige løsninger og ikke minst ville det vært mer kundevennlig.

Stavanger Parkeringsselskap KF går mot et ekstra travelt festivalår. Sesongen er lang og i 2018 arrangeres både ONS og Tall Ships Race, i tillegg til de ordinære festivalene. Her blir det mye ekstrainnsats i form av trafikkdirigering og vakthold fra foretakets ansatte.

Stavanger Parkeringsselskap KF sin økonomi er styrket med om lag 6 millioner kroner i 2017 i tillegg til at eier har fått utbetalt 30 millioner i utbytte.

8.1.2 Årsoppgjør og noter (pdf)

8.1.3 Revisors beretning (pdf)