⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

7.8 Plan og anlegg

Plan og anlegg har ansvar for prosjektering og bygging av offentlige vei-, vann- og avløpsanlegg som utføres i regi av Stavanger kommune og samordning med andre aktører med ansvar for infrastrukturtiltak i det offentlige rom. I 2017 har mange store prosjekter krevd en samordning med mange andre infrastrukturaktører. Av disse kan nevnes utskifting av VA-ledninger og bygging av miljøgate i Musegata, ny gang- og sykkelvei langs Krossbergveien, utskifting av VA-ledninger, legging av fjernvarmerør og bygging av ny vei med tosidig fortau i Gamleveien og utskifting av VA-ledninger i Madlamarkveien/Klovsteinveien.

Bedre kvalitet på prosjektene

For å nå målene om å oppnå avtalt kvalitet i prosjektene, er det arbeidet aktivt med blant annet å utvikle et kvalitetshjul og gjennomføre avviksbehandling i prosjektene med tilhørende lærings- og kompetansedeling knyttet til dette. Mot slutten av 2017 ble det innledet et samarbeid med Statens Vegvesen ved veglaboratoriet, for å heve kvaliteten på gjennomføringen av veiprosjekter.

Videreutvikling av informasjonsarbeidet i prosjektene

Det er viktig for Plan og anlegg å være tydelig og korrekt i kommunikasjon med berørte beboere, næringsdrivende og andre i forbindelse med gjennomføring av de kommunale vei-, vann- og avløpsprosjektene. I 2017 ble kommunikasjonsarbeidet utviklet videre ved å bruke Gemini varsling1 mer aktivt i kommunens prosjekter. Dette gir en mulighet til å nå alle berørte beboere med oppdatert informasjon til enhver tid. Dette er et supplement til informasjonsmøter, informasjonsbrev, informasjonsbrosjyre og oppdatert prosjektinformasjon på kommunens internettsider.

Bedre samhandling med andre som graver

Plan og anlegg viderefører arbeidet i samarbeidsgruppene for å fortsette å styrke samhandlingen mellom de ulike aktørene som tilrettelegger infrastrukturen i det offentlige rom. Samarbeidet med Statens Vegvesen, IVAR, Lyse, Telenor og GET er videreført i 2017. Det er også innledet samarbeid med avdeling for Prosjektstyring i Sandnes kommune, om felles utfordringer knyttet til gjennomføring av kommunaltekniske prosjekter i det offentlige rom. Alt dette for å gi en effektiviseringsgevinst for aktørene og en mindre belastning for de som blir berørt.

Helse, miljø og sikkerhet i anleggene

I arbeidet med å levere konkurransedyktige prosjekter med høy kvalitet til rett tid, er det viktig å ikke gå på akkord med helse, miljø og sikkerhet. Plan og anlegg har hatt stor oppmerksomhet på dette arbeidet også i 2017 ved en systematisk gjennomgang av aktuelle HMS-tema hver måned med tilhørende vernerunde ute på anlegg. Nye synergimeldinger av nesten-uhell, blir gjennomgått og erfaringer og tiltak formidlet til alle involverte.

Gravefrie løsninger

For å øke utskiftingstakten på eksisterende vann- og avløpsledninger er det i 2017 gjennomført flere VA-prosjekter basert på gravefrie løsninger. Dette arbeidet vil nå bli evaluert slik at vi kan øke denne innsatsen i HØP-perioden.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,37 mill. av en netto budsjettramme på kr 0,024 mill. Mindreforbruket skyldes blant annet lavere avskrivninger enn forventet.