⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

7.7 Vann og avløp

Kvalitet på tjenestene

Høsten 2017 ble det gjennomført en brukerundersøkelse om vann- og avløpstjenestene, og resultatet fra undersøkelsen viser at abonnentene er fornøyde med tjenestene. Helhetsvurderingen av vann- og avløp fikk en score på 5,2 på en skala fra 1 – 6 (hvor 6 er best).

Stavanger kommune deltar hvert år i tilstandsvurderingen BedreVANN sammen med 85 andre kommuner. Vann- og avløpstjenestene får en kvalitetsindeks basert på en samlet vurdering av mange kriterier – og i dette inngår både leveranser fra Stavanger kommune og IVAR. Resultatet for vanntjenestene er stabile og for året 2016 oppnådde de en score på 3,6 av 4 mulige – som er et godt resultat. Avløpstjenestene oppnådde en score på 1,8 som er under målsetningen. Resultatene for Stavanger kommunes interne avløpstjenester er på nivå med foregående år og er også på nivå med sammenlignbare byer og kommuner. Årsaken til nedgangen fra forrige undersøkelse (score 3,2) er at IVAR sitt Sentralrenseanlegg på Mekjarvik (SNJ) ikke klarte rensekravene, og at slamkvaliteten fra renseanlegget heller ikke var tilfredsstillende. Anlegget er under oppgradering og forventes å være i full drift i løpet av 2018.

Innovasjon og utvikling

Stavanger er følgeby i EU-prosjektet UNaLab. Vann og avløp leder og koordinerer kommunens arbeid i prosjektet. UNaLab skal vise og dokumentere innovative, lokaltilpassede, naturbaserte løsninger som reduserer byers sårbarhet for klimaendringene – særlig knyttet til ekstremvær og økt nedbør.

Vann og avløp har samarbeidet med UIS om et prosjekt knyttet til optimalisering av renseparker for landbruksavrenning. Prosjektet er nå ferdigstilt og gir viktige innspill til hvordan blant annet renseparkene rundt Store Stokkavann skal få en optimal renseeffekt.

I 2017 inngikk Vann og avløp et samarbeid med IT-selskapet Powel om å utvikle Powel water alert – en teknologi som benytter maskinlæring basert på kommunens driftsdata for blant annet å redusere vannlekkasjer.

Ved å legge til rette for etablering av varmevekslere i den store avløpstunnelen under Løkkeveien har Vann og avløp bidratt til at Stavanger kommune skal oppnå målene for reduksjon i CO2, jfr avsnitt om Triangulum under kapitlet til Stavanger eiendom.

Nye Stavanger

Vann og avløp, sammen med VA-ansvarlige i Rennesøy og Finnøy, har startet en prosess for å legge til rette for overgangen til Nye Stavanger. Dette har foreløpig medført at Rennesøy og Stavanger har utlyst et felles anbud for slaminnhenting, og at i forbindelse med rekrutteringsbehov i Rennesøy vil det bli ansatt en medarbeider i Stavanger som blant annet skal jobbe for Rennesøy fram til
1. januar 2020. Driftkontrollsystemene er også samordnet.

Drift og vedlikehold

Redusere vannlekkasjer

Vann og avløp er godt i gang med å gjennomføre tiltak som vil gi bedre kontroll over vannforbruk og lekkasjer. Innkjøpet av vann fra IVAR i 2017 endte på 17.1 mill. m3 – som er det laveste forbruket på over 50 år – og som innebærer at Stavanger kommune innfridde målet om et maksforbruk på 17,8 mill. m3.

Inspeksjon sjøledninger

Vann- og avløpsledninger i sjø er sårbare for skader, og lekkasjer kan være vanskelige å oppdage. I 2017 startet Vann og avløp med et nytt inspeksjonsprogram for sjøledninger som innebærer at ledningene blir inspisert av dykker/ROV med jevne intervaller.

Oppgradering av stasjoner

Stavanger har 106 avløpspumpestasjoner, og flere av dem trenger oppgradering på grunn av slitasje og krav til bedre HMS for driftsoperatørene. Målet er å oppgradere rundt fire stasjoner årlig, avhengig av omfang. I 2017 ble det gjort oppgradering av tre pumpestasjoner, og i tillegg ble fem andre vann- og avløpsinstallasjoner oppgradert (overløp, målestasjon, ventilkammer).

Temaplan for fremmedvannsreduksjon og separering

Temaplanen, som ble ferdigstilt i 2017, er en oppfølging av hovedplanen fra 2010 og ble lagt fram for Kommunalstyret for miljø og utbygging i juni.

Ved å redusere fremmedvann og overvann i avløpsnettet vil avløpssystemet bli mindre nedbørstyrt, og man oppnår redusert overløpsdrift (mindre utslipp av forurensende stoffer til resipient) Det frigjør også kapasitet i ledningsnettet som bidrar til klimatilpasning og færre oversvømmelser. Sist men ikke minst vil kostnadene ved levert avløp til IVAR bli redusert.

Andre resultater 2017:

Levert avløpsmengde: På grunn av at nedbørsmengdene i 2017 var rundt 25% høyere enn for et normalår – har det blitt levert betydelig mer avløp til IVAR. Dette har igjen medført store merkostnader i avløpsregnskapet. Det har også vært kraftige nedbørtilfeller som har medført flere oversvømmelser.

Fornyelse: 0,56 % av vannledningene og 0,83 % av avløpsledningene ble skiftet ut i 2017. Målet for utskiftingstakten er 1 prosent. Resultatet viser at det er krevende å stabilisere fornyelsestakten på et tilstrekkelig høyt nivå med dagens investeringsnivå, og ved bruk av tradisjonelle gravemetoder. Av denne grunn er det foreslått økt bevilgning til fornyelse, og det vil bli ytterligere satsning på bruk av rehabiliteringsmetoder.

Drift og vedlikehold: Driftsavdelingen har nådd målene for rørinspeksjon av avløpsledninger og spyling og rengjøring av vann- og avløpsledninger og vannkummer.

Overløpsdriften er beregnet å være 3 % som i 2016, til tross for betydelig høyere nedbørsmengde. Beregningsmodellen er under utvikling og inntil modellen er helt ferdigstilt vil nok disse tallene variere noe fra år til år.

Stikkledninger: Stavanger har som eneste kommune i Norge overtatt ansvaret for stikkledninger i offentlig vei. Det ble i 2017 utbedret 74 stikkledninger for vann og avløp. Arbeidet bidrar til færre lekkasjer, mindre forurensning og sikrere vannforsyning for innbyggerne.

Se også kap 9.2 Statistikkvedlegg

Økonomi

Vann og avløp finansieres av gebyrinntekter, og gebyrene som abonnentene betaler er blant de laveste i landet.

Dekningsgraden for vannsektoren, gebyrinntekter i forhold til gebyrgrunnlaget, var 99,79 % i 2017. Selvkostfondet på vann var kr 23,7 mill. ved utgangen av 2016. Det ble budsjettert med reduksjon av selvkostfondet på kr 7,2 mill. i 2017, men reduksjonen ble kun 0,23 mill. Årsaken til dette skyldes hovedsakelig mindre vannkjøp fra IVAR, – som kan relateres til et vellykket lekkasjereduksjonsarbeid. Selvkostfondet på vann per 31.12.2017 utgjør dermed kr 23,5 mill.

Dekningsgraden for avløpssektoren var 92,7 % i 2017. Selvkostfondet på avløp var kr 43,5 mill. ved utgangen av 2016. Det er et merforbruk i forhold til budsjett i 2017 som medfører at selvkostfondet ble redusert med kr 15,9 mill. og utgjør ved utgangen av året kr 27,6 mill. Årsaken til merforbruket er at Stavanger kommune har levert betydelig mer avløp til IVAR på grunn av store mengder nedbør.

I 2017 ble det bygget for kr 11,8 mill. mindre enn budsjettert på investeringsbudsjettene. Hovedårsak til dette er mindreforbruk knyttet til samarbeidsprosjektene med Statens vegvesen – Ryfast og bussvei langs FV44.