⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

6.8 Økonomi

Regnskapsresultatet samlet for Kultur og byutvikling (unntatt byggesak) viser et mindreforbruk på kr 2,1 mill. av en budsjettramme på kr 207,4 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,0.

Kultur og byutvikling gikk inn i året merket av redusert produksjonskapasitet etter en tid med inntektssvikt, rammekutt og ansettelsesstopp, og har jobbet med å tilpasse organisasjonen og produksjonen til vedtatte rammer.

I Kulturavdelingen viser regnskapsresultatet et lite mindreforbruk på kr 0,04 mill. av en budsjettramme på kr 163,5 mill. Dette gir en forbruksprosent på 99,9.

Planavdelingene (Byplan, Kommuneplan, Transportplan), Geodata, samt stab viser et mindreforbruk på kr 2,0 mill. Dette gir en forbruksprosent på 95,4. Gebyrinntektene på Geodata har økt sammenlignet med 2016, samt at stab har bruk mindre på konsulenttjenester enn budsjettert. Mindreforbruket skyldes forsinkelser i flere store, viktige planer der det var planlagt brukt konsulentmidler i forskjellige utredninger. Dette er kostnader som vil påløpe i 2018.

Byggesak drives etter selvkostprinsippet. Regnskapsresultatet ved utgangen av 2017 går i tilnærmet balanse. Akkumulert fremførbart underskudd er på kr 5,6 mill. Byggesak mottok i 2017 innovasjonsmidler på kr 0,98 mill. til prosjektet med å forenkle og digitalisere byggesaksbehandlingen. Disse midlene har gått til å dekke lønnskostnader som er brukt i prosjektet.