⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

6.6 Byggesak

Byggesak har også i 2017 opplevd svingninger og svikt i inntektene. Årsakene til svingningene er sammensatte. Avdelingen er et selvkostområde, og er økonomisk sårbar for markedssituasjon, endringer i lovverk (med flere tiltak unntatt søknadsplikt), en økning i antall publikumshenvendelser med behov for tidkrevende veiledning, klager med videre.

Byggesak mottok i 2017 1 359 byggesøknader, som er en økning på 66 saker fra 2016.

I 2017 hadde avdelingen en kraftig underbemanning på saksbehandlersiden og lederskifte i september. Avdelingen lyktes imidlertid med å overholde de lovpålagte fristene for saksbehandlingstid (3 uker og 12 uker) helt til november.

En best mulig saksbehandling og produksjon har vært prioritert, samtidig som det er jobbet aktivt for å videreutvikle samarbeidet med Innbyggerservice som ivaretar førstelinjefunksjonen. Dette samarbeidet bidrar sterkt til en mer effektiv saksbehandling. Videre er det holdt tak i det løpende arbeidet med å utvikle kommunens interne rutiner, maler og nettsider.  Det er kommet positive tilbakemeldinger fra publikum i forbindelse med lanseringen av nye nettsider i oktober. 70 % av henvendelsene til Innbyggerservice gjelder byggesaker.

Kommunen har en lovpålagt plikt til å føre tilsyn med at byggeaktiviteten i kommunen er i samsvar med plan- og bygningslovens regelverk, og i samsvar med kommunens gjeldende planer.  I 2017 har prioriterte områder vært universell utforming, adkomst og tilgjengelighet, brukbarhet i henhold til TEK10 §§8 og 12, tilsyn med kvalifikasjoner til foretak, tilsyn med produktdokumentasjon av byggevarer, ulovlige byggearbeider, tilsyn med byggeplass i byggeperioden og ved midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, samt ivaretakelse av trehusbyen i tett samarbeid med Byantikvaren.

Det er jobbet videre med et 3-årig prosjekt i regi av Norkart knyttet til digital byggesaksbehandling. Avdelingen har mottatt innovasjonsmidler for frikjøp av arbeidstid til dette.