⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

6.2 Kultur

Planarbeid

Stavanger bystyre vedtok 11. april 2016 prosjektmandat for ny kommunedelplan for kunst og kultur i Stavanger i perioden 2018-2025. Gjeldende plan, Kulturbyen Stavanger 2010-2017 – kommunedelplan for kunst og kultur i Stavanger, skal revideres. Det samme skal Kulturarenaplan 2013-2025. Disse to planene samles til en plan i det pågående planarbeidet.

Kulturmelding 2011-2015, vedtatt av bystyret 28. september 2015, vil være en viktig del av plangrunnlaget og er planarbeidets offisielle statusdokument. Planen skal endelig vedtas høsten 2018.

I 2017 har arbeidet med kulturplanen vært en særlig prioritert oppgave. Det er gjennomført en rekke møter med ulike deler av kunst – og kulturfeltet i Stavanger som har gitt sine innspill til planarbeidet.

Utredninger og større enkeltsaker

Avdelingen har vært ansvarlig for eller involvert i en rekke utredninger og større enkeltsaker i 2017:

Forvaltning av tilskuddsordninger og saksbehandling

Avdelingen forvalter en rekke tilskuddsordninger for byens kulturliv, og en stor del av avdelingens tidsbruk knytter seg til tilskuddsforvaltning. Det ble i 2017 gitt 342 tilsagn om støtte. Tilskuddsmidlene når altså ut til mange aktører. Det har ikke vært noen endringer i selve tilskuddsordningene i 2017.

I 2017 behandlet kommunalstyret for kultur og idrett 44 kultursaker, og vedtok 8 spørsmål og 1 interpellasjon. Dette var en liten nedgang i antall saker. I 2016 behandlet KKI 50 saker.

Tilskuddsordninger og saksbehandling
Kulturavdelingens mest omfattende arbeid er knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger, stipendordninger med mer.

Kulturavdelingens mest omfattende arbeid er knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger, stipendordninger med mer. Arbeidet omfatter utlysning, kontakt med søkere, søknadsbehandling, – i en del tilfeller med saker til politisk behandling –, utsending av tilsagns-/avslagsbrev, utbetaling av tilskudd/stipend ev. klagebehandling.

Forvaltningen omfatter:                                                                        

Tilskudd til:

 • kunst- og kulturtiltak – kulturarrangement, rytmisk musikk, litteratur og ytringsfrihet
 • internasjonalt kulturarbeid og vennskapsbysamarbeid
 • festivaler og større arrangement
 • kulturarrangører
 • musikk- og scenekunstensembler
 • produksjonsfelleskap
 • formidling kunstinstitusjoner
 • Den kulturelle spaserstokken

Driftstilskudd til:

 • kor og korps
 • kulturorganisasjoner
 • kulturinstitusjoner

I tillegg arbeides det med generell forvaltning av Stavanger kommunes kunstsamling og kunstnerboliger i inn- og utland. Arbeid knyttet til kunstprosjekter når nye og kommunale bygg oppføres er også en del av Kulturavdelingens arbeidsoppgaver.

Veiledning og oppfølging av kulturaktører og publikum

Kulturavdelingen legger stor vekt på at byens kulturaktører, både profesjonelle og amatører samt publikum, er informert om kulturtilbud, støtteordninger, utvekslingsprogrammer og lokale, nasjonale og internasjonale nettverk og andre samarbeidsrelasjoner. Dette skjer i dialogmøter, på seminarer, ved bruk av sosiale kanaler og andre medier. Kulturavdelingens nettside blir jevnlig oppdatert og nyheter fra Kulturavdelingen og kulturlivet i Stavanger blir lagt ut på sosiale media. Det gjenstår et skjema, så er avdelingen i mål med å digitalisere alle søknadsskjemaer. Dette vil øke brukervennligheten for publikum som benytter seg av tjenestene.

Saker til Stavanger kommunes kunstutvalg

Stavanger kommunes kunstutvalg avholdt 6 møter inklusiv 4 befaringer i forbindelse med aktuelle saker. Utvalget behandlet 22 saker/prosjekter i 2017.

Aktiviteten i 2017 har vært på samme nivå som i 2016.

Det utarbeides en egen årsrapport for Stavanger kommunes kunstutvalg. Den legges fram til orientering i begynnelsen av påfølgende år.