⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.6.1 Stavanger legevakt

Prosjekt Stavanger legevakt pågikk i hele 2017. Prosjektet har hatt oppmerksomhet på ledelse, organisering, HMS/kvalitet, økonomi og IT. Det er jobbet aktivt med rekruttering for å imøtekomme forskriftskrav til telefonbesvaring og andre oppgaver. I 2017 har legevakten besvart 75 prosent av alle innkomne telefoner ved legevaktsentralen innen to minutter.

I fengselshelsetjenesten er det iverksatt flere tiltak for å lukke avvik i forbindelse med tilsynet fra Fylkesmannen i september 2016. Blant annet er fagkompetansen utvidet med psykiatrisk sykepleier.

I den administrative ledelsen er det ansatt legevaktsjef, to avdelingssykepleiere/systemansvarlig, fagutviklingssykepleier, turnusmedarbeider og saksbehandler. Legevakten har også fått en kontorfaglærling i løpet av 2017. Det er ansatt 18 nye sykepleiere i ulike stillingsstørrelser ved legevakten i 2017. Med så mange nye ansatte har mye av oppmerksomheten vært rettet mot å opprettholde og skape et godt arbeidsmiljø, noe som har ført til betydelig nedgang i sykefraværet.

Flere fast ansatte ved legevakten og fastleger har gjennomført kurs i akuttmedisin, og flere sykepleiere har fått utrykningskompetanse for å kunne betjene legebilen. Personalet som skal betjene bilen, har blant annet gjennomført testkjøring på reelle oppdrag.

I løpet av 2017 ble det avsatt midler til en mulighetsstudie for å utrede behovet for nye lokaler og beliggenhet for Stavanger legevakt, og dette arbeidet vil pågå videre i 2018.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Stavanger legevakt viser et merforbruk på kr 1,2 mill. av en budsjettramme på kr 48,7 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 102,4.

Merforbruket knyttet til selve driften av legevakten er på kr 2 mill. Årsaken til merforbruket er blant annet knyttet til drift av nødnettsentralen. Ut over fastsatte betalingssatser over statsbudsjettet, koster vedlikehold og drift av sentralene og journalsystemet mer enn forventet. I tillegg gis det ikke refusjon for merverdiavgift på driftsforhold knyttet til nødnettsentralene, noe som gir en inntektssvikt for Stavanger legevakt. Smittevernavdelingen har et mindreforbruk på kr 1,2 mill. som påvirker det endelige resultatet. Dette mindreforbruket skyldes at kontoret har en betydelig merinntekt knyttet til statlige refusjoner for vaksinering. De andre underavdelingene viser tilnærmet balanse med et merforbruk på til sammen kr 0,4 mill. Dette er drift av voldtektsmottaket, helsetjenester i fengsel, kriseteam og vaksinasjonskontoret. De to førstnevnte er fullfinansiert av staten.