⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.6 Samfunnsmedisin

Fastlegetjenesten

Det har i 2017 vært en større utskifting av fastleger i Stavanger enn normalt. Utskiftingen skyldes naturlig avgang og er ikke knyttet til fastlegekrisen som nå rammer flere kommuner. Kommunen har hatt stor oppmerksomhet på rekruttering av nye fastleger, og på optimal drift av fastlegetjenesten for å sikre god kvalitet i tjenesten. Eksempler på gjennomførte tiltak er introduksjonsdager for nye leger, introduksjonsstillinger og brukerundersøkelser. Det ble i mars 2017 innført nye spesialiseringskrav, som erstatter ordningen med veiledet tjeneste, der det kreves at legen må være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering for å kunne inngå avtale med kommunen. Dette gjelder også ved ansettelser i sykehjem og sykehjemslegevakt.

Sykehjemslegevakten

Sykehjemslegevakten er i stabil drift. I 2017 har det pågått forhandlinger mellom legeforeningen og Stavanger kommune, og en ny arbeidsavtale er inngått. Nytt i arbeidsavtalen er at fast arbeidsplan danner grunnlag for sykepenger, foreldrepenger og pensjon dersom man har fast legestilling i Stavanger kommune.

Kommunefarmasøyt

Kommunefarmasøyten har i 2017 gjennomført legemiddelrevisjoner i bofellesskap, hjemmesykepleien og sykehjem, og videreutviklet og oppdatert retningslinjer for legemiddelhåndtering blant annet for å innlemme nye virksomheter. I tillegg har kommunefarmasøyten utviklet et nettkurs for ansatte i skoler, SFO og barnehager om generell legemiddelhåndtering og retningslinjer for legemiddelhåndtering i skole, SFO og barnehager. I samarbeid med innkjøpsavdelingen er det gjennomført en anskaffelse av legemidler til lager og multidosepakkede legemidler for 71 kommuner i Sør-Norge, med en kontraktsverdi på nærmere kr 500 mill. Det beregnes at kontraktsignering skal skje første halvår 2018.

Øyeblikkelig hjelp-plassene

Øyeblikkelig hjelp-tilbudet er i 2017 utvidet til å inkludere innbyggere med psykisk sykdom og rusproblemer. I forbindelse med dette har det vært kompetanseutvikling ved Stavanger øyeblikkelig hjelp i form av relevante kurs og hospitering. Samarbeidsavtalene med Helse Stavanger HF er revidert og godkjent. Nytt i særavtalen er at lege ved akuttmottaket ved Stavanger universitetssjukehus i samarbeid med lege ved Stavanger øyeblikkelig hjelp også får mulighet til å legge inn pasienter. Stavanger øyeblikkelig hjelp hadde i 2017 i snitt et belegg på 85 prosent, 5,7 liggedager per pasient og 44 pasienter hver måned. Våren 2018 utvides antall plasser fra 9 til 16, og Stavanger kommune får da et antall øyeblikkelig hjelp-plasser tilsvarende estimert behov vurdert av Helsedirektoratet.

Smittevern

Smittevernplan og pandemiplan, inkludert plan for massevaksinasjon, ble ferdigstilt og vedtatt politisk i 2017. Smittevernkontoret har i løpet av 2017 tatt på seg jobben med vaksinering med HPV-vaksine for alle jenter som ikke går inn i vaksinasjonsprogrammet.

 

5.6.1 Stavanger legevakt

Prosjekt Stavanger legevakt pågikk i hele 2017. Prosjektet har hatt oppmerksomhet på ledelse, organisering, HMS/kvalitet, økonomi og IT. Det er jobbet aktivt med rekruttering for å imøtekomme forskriftskrav til telefonbesvaring og andre oppgaver. I 2017 har legevakten besvart 75 prosent av alle innkomne telefoner ved legevaktsentralen innen to minutter.

I fengselshelsetjenesten er det iverksatt flere tiltak for å lukke avvik i forbindelse med tilsynet fra Fylkesmannen i september 2016. Blant annet er fagkompetansen utvidet med psykiatrisk sykepleier.

I den administrative ledelsen er det ansatt legevaktsjef, to avdelingssykepleiere/systemansvarlig, fagutviklingssykepleier, turnusmedarbeider og saksbehandler. Legevakten har også fått en kontorfaglærling i løpet av 2017. Det er ansatt 18 nye sykepleiere i ulike stillingsstørrelser ved legevakten i 2017. Med så mange nye ansatte har mye av oppmerksomheten vært rettet mot å opprettholde og skape et godt arbeidsmiljø, noe som har ført til betydelig nedgang i sykefraværet.

Flere fast ansatte ved legevakten og fastleger har gjennomført kurs i akuttmedisin, og flere sykepleiere har fått utrykningskompetanse for å kunne betjene legebilen. Personalet som skal betjene bilen, har blant annet gjennomført testkjøring på reelle oppdrag.

I løpet av 2017 ble det avsatt midler til en mulighetsstudie for å utrede behovet for nye lokaler og beliggenhet for Stavanger legevakt, og dette arbeidet vil pågå videre i 2018.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Stavanger legevakt viser et merforbruk på kr 1,2 mill. av en budsjettramme på kr 48,7 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 102,4.

Merforbruket knyttet til selve driften av legevakten er på kr 2 mill. Årsaken til merforbruket er blant annet knyttet til drift av nødnettsentralen. Ut over fastsatte betalingssatser over statsbudsjettet, koster vedlikehold og drift av sentralene og journalsystemet mer enn forventet. I tillegg gis det ikke refusjon for merverdiavgift på driftsforhold knyttet til nødnettsentralene, noe som gir en inntektssvikt for Stavanger legevakt. Smittevernavdelingen har et mindreforbruk på kr 1,2 mill. som påvirker det endelige resultatet. Dette mindreforbruket skyldes at kontoret har en betydelig merinntekt knyttet til statlige refusjoner for vaksinering. De andre underavdelingene viser tilnærmet balanse med et merforbruk på til sammen kr 0,4 mill. Dette er drift av voldtektsmottaket, helsetjenester i fengsel, kriseteam og vaksinasjonskontoret. De to førstnevnte er fullfinansiert av staten.