⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.5.8 Fysio- og ergoterapitjenesten

Leve HELE LIVET

Samarbeidsprosjektet Felles bruker – felles innsats ble utvidet i 2017 og er nå implementert i alle hjemmebaserte tjenester, med unntak av Hundvåg og Storhaug. I oktober ble det gjennomført en felles inspirasjonssamling for hele byen. Tilbakemeldingene på samarbeidet er positive, både fra brukere og ansatte.

Frivillighet

Fysio- og ergoterapitjenesten har kurset fem nye instruktører til treningsgruppene Sterk og stødig. Instruktørene er frivillige, og kursingen er et samarbeid med frivillighetskoordinator, innenfor rammen av frivillighetsarbeidet i kommunen. Det er ca. 140 innbyggere som ukentlig deltar på disse treningsgruppene for eldre i kommunens bydeler.

Som et tiltak for å forebygge inaktivitet og fedme blant barn og unge, startet Fysio- og ergoterapitjenesten prosjektet Styrk. Prosjektet ble gjennomført i Kvernevik bydel på bakgrunn av resultater i levekårsundersøkelsen, og fikk støtte fra kommunens innovasjonsmidler. Intensjonen var at tilbudet skulle drives av frivillige med veiledning av fysioterapeut. Det var krevende å få til et forpliktende samarbeid med frivillige organisasjoner, og treningstilbudet ble høsten 2017 derfor drevet av en fysioterapeut. I samarbeid med skolens helsesøster ble elever og lærere informert om tilbudet, og elever meldte seg selv som deltakere. Treningsperioden bestod av gruppetrening to ganger i uken i 10 uker på en skole i Kvernevik. Tilbudet opplevdes som vellykket, og Fysio- og ergoterapitjenesten er i kontakt med frivillige organisasjoner for å få til et samarbeid.

Kompetanse og samhandling

Fysio- og ergoterapitjenesten har i 2017 hevet kompetansen innen blant annet:

Flere avtalefysioterapeuter har gjennomført kurs, og startet opp grupper i AktivA som har til hensikt å implementere internasjonale retningslinjer for behandling av artrosepasienter. Fastlegene er informert om tilbudet, og henviser innbyggere til disse gruppene.

Avtalefysioterapeuter og fastleger har fra høsten 2017 kunnet kommunisere med digitale meldinger via Norsk Helsenett. Dette gjør samhandlingen enklere.

Effektivisering av drift

Prosjektet Sitteklinikk ble avsluttet ved utgangen av 2017. Formålet med prosjektet var å få en mer effektiv hjelpemiddelformidling av manuelle og elektriske rullestoler, ved å tilpasse rullestoler og sitteenheter i Fysio- og ergoterapitjenestens lokaler. I prosjektperioden har det blitt utarbeidet et undervisningsopplegg for ansatte på sykehjem knyttet til formidling av manuelle rullestoler.

Helsefremmende og forebyggende tjenester for barn og unge

Fysio- og ergoterapitjenesten har i 2017 utvidet samarbeidet med helsestasjonene gjennom jevnlig kompetansedeling. Sammen har de to virksomhetene mottatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å starte opp tverrfaglige skolehelseteam. Dette arbeidet ble startet opp i 2017 og skal videreføres de neste årene.

Aktiv skole er introdusert på Hafrsfjord skole og Roaldsøy skole i 2017. Flere skoler har også utvidet Aktiv skole til flere klassetrinn, og har på denne måten inkludert flere elever.

Helhetlig oppfølging av språkutvikling

Fysio- og ergoterapitjenesten har mottatt prosjektmidler fra opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering for å prøve ut et spise- og munnmotorisk team. Planleggingen av prosjektet har pågått høsten 2017, og teamet vil starte opp i 2018.

Økonomi

Resultatet viser et mindreforbruk på kr 1,9 mill. av en budsjettramme på kr 63,6 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 97 %. Avvik kan i stor grad relateres til mottatt fastlønnstilskudd for 2017, som kom på kr 1,6 mill. mer enn budsjettert. Økningen i fastlønnstilskudd skyldes flere fysioterapistillinger (prosjektmidler), men også ny måte å sende inn fastlønnstilskudd virker å ha effekt på beløpet. Reglene er slik at hvis noen er sykemeldte, eller ute i fødselspermisjon, i mindre enn to måneder per halvår kan man kreve fastlønnstilskudd hele det aktuelle halvåret, søknad sendes to ganger per år. I 2017 var det mange stillinger som kom inn under denne regelen.