⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.5.6 Bo og aktivitet Psykisk helse

Etablering av ny bydekkende virksomhet

Bofellesskapene for mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser (rus og psykiatri) var fram til 2017 organisert under de hjemmebaserte tjenestene. Fra 1. januar 2017 ble alle bofelleskapene for mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser skilt ut fra hjemmebaserte tjenester og etablert som en egen bydekkende virksomhet.

2017 har vært brukt til å konsolidere/stabilisere bofellesskapene som egen/ny virksomhet, og det er startet et arbeid for å tilpasse og effektivisere driften av bofellesskapene. Etter omorganiseringen har det vært viktig å arbeide med å samkjøre driften, bygge felles kultur og kartlegge behovet for et felles kompetansegrunnlag.

Stab- og støttefunksjonene i alle tre Bo og aktivitet-virksomhetene ble samlokalisert. Dette har styrket det faglige grunnlaget for arbeidet med bofellesskapene i kommunen, og det har vært arrangert flere felles fagdager, blant annet om samarbeid med pårørende, terapeutisk mestring av aggresjon, relasjonsskapende arbeid og felles HMS-dager.

I løpet av 2017 er det etablert strukturer og rutiner for samarbeid med andre kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten.

God utnyttelse av bofellesskapene

Bo og aktivitet psykisk helse har 17 bofellesskap med til sammen 170 leiligheter. I løpet av 2017 ble 19 leiligheter ledige i de 17 bofellesskapene. En av grunnene til dette har vært at noen beboere har flyttet til et annet botilbud med mindre tjenester.

Et av målene med å samle bofellesskapene i en virksomhet, har vært å etablere en felles tilnærming for hvordan motivere beboere til å klare seg med mindre hjelp og flytte ut fra bofellesskapene. Det kan være utfordrende både for beboere og ansatte å tenke at de kan klare seg bedre med andre rammer enn det et bofellesskap representerer.

I 2017 har det blitt arbeidet med å utvikle en modell for satellittboliger, inkludert retningslinjer for disse. Modellen skal legge til rette for at flere beboere kan få muligheten til å flytte ut fra bofellesskap. Modellen skal piloteres i 2018.

Fra 1. juli 2017 startet Stavanger kommune med sentral koordinator for tildeling av plasser i bofellesskapene. Sentral koordinator skal også tildele ekstraressurser etter ny finansieringsmodell. Et viktig mål med opprettelse av prosjektstillingen som sentral koordinator er å få en bedre oversikt over søkere på venteliste, beboersammensetningen i bofellesskapene, samt pleietyngde/ekstraressurser i bofellesskapene. I løpet av andre halvår 2017 har sentral koordinator fått en helhetlig oversikt over beboersammensetningen i bofellesskapene. Sentral koordinator har i tillegg jobbet med premissene som skal ligge til grunn for tildeling av ekstraressurser.

Fornøyde beboere

I november-desember 2016 gjennomførte kommunen en brukerundersøkelse i bofellesskapene, og resultatene forelå i 2017. Samlet sett gir beboerne gode tilbakemeldinger på tilbudet i bofellesskapene for mennesker med psykiske lidelser og rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser). Helhetlig vurdering fikk en skår på 76 av 100 oppnåelige poeng. Alle områdene som ble målt i undersøkelsen, fikk tilbakemeldinger som ligger rundt kommunens målsetting om brukertilfredshet på 80 poeng eller høyere.

Ny finansiering av bofellesskapene

Samtidig med etablering av ny virksomhet innførte rådmannen en ny finansieringsmodell til bruk for alle typer bofellesskap. Bofellesskapene innen psykisk helse hadde tidligere hatt rammefinansiering, og den nye finansieringsmodellen har to elementer som sammen skal sikre riktig finansiering og god faglig standard på tjenesten. Finansieringsmodellen skal evalueres i 2018, men vurderingen så langt er at modellen har fungert bra det første året den har vært i drift.

Nye bofellesskap

Lassaveien bofellesskap består av to avdelinger som ble etablert i 2016. Siste avdeling med fire leiligheter ble bygget om i 2017, og skal ferdigstilles i februar 2018.

Det er også satt i gang prosjektering av et nytt botiltak for fire brukere med psykiske lidelser og ruslidelser. Dette er planlagt ferdigstilt i 2019.

Et bofellesskap i Haugåsveien med syv plasser som har vært under planlegging, er satt i bero som følge av økonomiske vurderinger knyttet til det totale prosjektet bofellesskapet inngikk i. Intensjonen om etablering av bofellesskap opprettholdes imidlertid, jf. formannskapets vedtak i saken, men det er usikkert når dette blir realisert.

Økonomi

Økonomi omtales samlet for Bo og aktivitet Psykisk helse og Bo og aktivitet Nord og Sør i kap 5.5.7.