⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.5.5 Stavanger hjemmehjelp

Tilpasning til minkende oppdragsmengde

Nedgangen i antall hjemmehjelpsbrukere fortsatte i 2017. I løpet av året hadde Stavanger hjemmehjelp en reduksjon i antall brukere på 6,3 prosent. Ved utgangen av året ga virksomheten hjemmehjelpstjenester til i underkant av 900 brukere. Andelen brukere som hadde valgt kommunal leverandør, sank fra 83,2 til 81,5 prosent i 2017. Selv om antallet hjemmehjelpsmottakere er minkende, øker tallet på brukere med behov for omfattende tjenester. Samarbeidet mellom de forskjellige faggruppene som leverer tjenester til brukere som bor hjemme, blir da viktigere.

Omorganisering av den kommunale hjemmehjelpstjenesten

Omorganisering av den kommunale hjemmehjelpstjenesten er ett av innsatsområdene i omstillingsprosjektet for de hjemmebaserte tjenestene som startet våren 2017. Arbeidet med å videreutvikle samhandlingen mellom de ulike tjenestene som gis til brukere i eget hjem, og å vurdere organiseringen for Stavanger hjemmehjelp startet høsten 2017.

Kommunalstyret for levekår vedtok i november 2017 at Stavanger hjemmehjelp skal avvikles som egen virksomhet innen 1. april 2018. Tjenesten skal fordeles på de fire virksomhetene i hjemmebaserte tjenester, og organiseres under hjemmesykepleien. Omorganiseringen skal bidra til robuste fagmiljøer og ivareta hjemmehjelpernes fremtidige oppgaver som ledd i Leve HELE LIVET- satsingen. Den kommunale hjemmehjelpstjenesten skal i henhold til brukervalgsordningen fortsatt levere praktisk bistand – rengjøring på lik linje som de to private leverandørene som Stavanger kommune har avtale med.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser ingen budsjettmessige avvik. Samlet budsjettramme (budsjett + ABI-inntekter) utgjorde kr 15,5 mill. De omstillingstiltakene som virksomheten gjorde senhøsten 2016 for å tilpasse seg reduksjonen i antall brukere, gav dermed ønsket økonomisk effekt i 2017, i tillegg til at man klarte å tilpasse seg ytterligere nedgang i brukermassen i 2017 innenfor vedtatt budsjettramme. rammen.