⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.5.3 Alders- og sykehjem

Demenslandsby på Ramsvigtunet

I 2016 ble det vedtatt å utarbeide en mulighetsstudie for lokalisering av en demenslandsby i de eksisterende lokalene og uteområdene som hører til Ramsvigtunet sykehjem, bofellesskapet og trygdeleilighetene. Mulighetsstudien ble lagt fram høsten 2017. Den konkluderte med at Ramsvigtunet er velegnet til formålet.

Mulighetsstudien presenterte to alternativer for utbygging, der deler av bygningsmassen bygges om, noen bygninger rives for å gi plass til nye bygg og utearealene videreutvikles. En ferdig utbygd demenslandsby vil gi en netto økning på sykehjemsplasser, og til en viss grad dekke det økende behovet for tilrettelagte plasser for personer som har demens.

Lervig sykehjem

Det nye sykehjemmet i Lervig ble ferdigstilt etter planen. Sykehjemmet ble overdratt fra entreprenøren til Stavanger kommune 30. juni. Høsten ble brukt til innflytting av møbler og utstyr samt installering og testing av signalanlegget.

Lervig sykehjem skal være et fyrtårn for bruk av helseteknologi. I den forbindelse ble det gjennomført en innovativ anskaffelse av sykesignalanlegg. Den valgte løsningen er Smart Solution og leveres av Hospital IT. Anlegget er basert på wifi-teknologi og integrert med CosDoc (kommunens pasientjournalsystem). Det er ansatt en prosjektleder som skal ha ansvaret for implementeringen og driften av sykesignalanlegget det første året.

Stiftelsen Domkirkens Sykehjem og Stavanger kommune har i 2017 hatt samtaler om overføring av driften ved Domkirkens sykehjem til det nye sykehjemmet i Lervig. I tråd med budsjettvedtaket for 2017, er dagsenteret og en etasje på Lervig sykehjem satt av til brukere og ansatte ved Domkirkens Sykehjem, forutsatt at partene kommer til enighet.

Avvikling av Vålandstunet, Mosheim og St. Petri

Vålandstunet sykehjem, Mosheim sykehjem og St. Petri aldershjem legges ned når ansatte og beboere er flyttet over til nye Lervig sykehjem som åpner i januar 2018.

Tilretteleggingen for innflytting i Lervig sykehjem pågikk i hele 2017, med økt innsats i 2. halvår. I tillegg ble det tilrettelagt for å gjøre Haugåstunet sykehjem om til korttidssykehjem fra 2018, og langtidsbeboerne på Haugåstunet fikk tilbud om å flytte over til Lervig sykehjem. På slutten av året startet nedtrappingen på de berørte sykehjemmene, ved at inntaket ble stoppet. I en kort periode rundt årsskiftet hadde kommunen som følge av nedleggingene færre korttidsplasser til disposisjon.

De siste fire plassene på trygghetsavdelingen på Vålandstunet sykehjem ble avviklet i desember 2017.

Rehabilitering av bad i sykehjem

I april startet renovering av badene på Haugåstunet, Slåtthaug, Vågedalen og Sunde sykehjem. Det har påvirket inntaket av beboere, og det har til enhver tid vært 15-20 færre langtidsplasser de siste åtte månedene av året. I 2017 ble det totalt tildelt 284 langtidsopphold mot 302 året før.

Virksomhetsoverdragelser

Boganes sykehjem har vært drevet av Aleris Omsorg A/S siden oktober 2011. I juni 2017 ble det lyst ut ny konkurranse om driften av sykehjemmet. Kommunen mottok seks tilbud, og i desember ble det avklart at Attendo Velferd AS overtar driften av Boganes sykehjem fra april 2018.

Etter forhandlinger med eierne av Blidensol sykehjem, vedtok bystyret i november 2017 å kjøpe Blidensol sykehjem og overta driften av sykehjemmet fra mars 2018.

Plasser til øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Stokka sykehjem har hatt ni øyeblikkelig hjelp plasser (ØHD) i hele 2017. Fra februar måned har ØHD-plassene blitt brukt fleksibelt med de syv overgangsplassene i avdelingen, for å unngå at plasser har stått tomme i påvente av rett type bruker. Dette har ført til økt belegg sammenlignet med tidligere år. Fra januar til august i 2016 var belegget i snitt 69 prosent, i 2017 var belegget rundt 85 prosent.

Kvalitetsmelding om sykehjemstilbudet

Bystyret behandlet i mars 2017 en kvalitetsmelding om sykehjemstilbudet i kommunen. Meldingen beskrev utvalgte områder for kvaliteten i sykehjemstilbudet: bruker- og pårørendemedvirkning, medisinsk oppfølging, helse- og omsorgstjenester, aktivitet og frivillighet, kvalitet og pasientsikkerhet, og kompetanse.

Kvalitetsmeldingen ble fulgt opp med tiltak rundt ernæring og måltider, og en kartlegging av frivillighetsarbeidet i sykehjemmene. I løpet av 2017 flyttet alle sykehjemmene middagsserveringen på hverdager til ettermiddagen. Middagen blir nå servert mellom kl. 15.30 og 17.00. For å sikre at alle sykehjemsbeboerne har gode spiseopplevelser og unngår underernæring, deltar kommunen i pasientsikkerhetsprogrammet Forebygging og behandling av underernæring.

Våren 2017 kartla rådmannen frivillighetsarbeidet ved sykehjemmene i Stavanger. Kartleggingen viste at alle sykehjemmene har kontakt med frivillige, men at antallet frivillige varierer. 14 av sykehjemmene har egne ansatte som har ansvar for oppfølgingen av de frivillige.

Palliativt pasientforløp

Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet har inngått en avtale om pasientforløp for palliasjon (kreft- og lindrende behandling). Det palliative pasientforløpet skal sørge for forutsigbare og likeverdige behandlingsforløp for de palliative pasientene og pårørende i alle delene av helse- og omsorgstjenesten. For å styrke oppfølgingen av de palliative pasientene, etablerte kommunen høsten 2017 et oppfølgingsteam knyttet til lindrende enhet på Boganes sykehjem. Både aldershjem, sykehjem, bofellesskap og hjemmesykepleien har brukt teamet. Pasientforløpet for palliasjon skal ferdigstilles i 2018.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 2,4 mill. av en budsjettramme på kr 843 mill., inkludert aktivitetsbaserte inntekter. Det tilsvarer en forbruksprosent på 99,7. Budsjettrammen omfatter kommunale og private ideelle alders- og sykehjem, rehabiliteringsplassene i Spania samt ett konkurranseutsatt sykehjem som i 2017 ble driftet av Aleris omsorg.

Samlet regnskapsresultat for de kommunale alders- og sykehjemmene viser et mindreforbruk på kr 10,2 mill.  Av de kommunale alders- og sykehjemmene er det to virksomheter som har merforbruk, mens de resterende ni avslutter 2017 med mindreforbruk.

Regnskapstall i 2017 har hele tiden vist en bedring i forhold til tilsvarende periode i 2016.  I 2016 viste regnskapstall at utvikling i lønnsutgifter hos de kommunale alders- og sykehjemmene økte utover det som kunne knyttes til effekten av lønnsoppgjør. Utviklingen i lønnsutgiftene i 2017 viser at tiltakene som ble satt inn på de aktuelle sykehjemmene for å redusere utgiftsnivået i 2016 var av varig karakter og de har klart å opprettholde dette i 2017.

Utgiftsnivået knyttet til den variable ekstraressursen, også kalt variable pakker (budsjettmidler som følger brukere med omfattende hjelpebehov) har i 2017 stabilisert seg på et lavere nivå enn tidligere år. Utgiftene til variable pakker i 2017 ble kr 4,7 mill. lavere enn avsatt budsjett. Mindreforbruket ble i henhold til gjeldende finansieringsmodell fordelt mellom kommunale og private ideelle sykehjem. Fordelingen av mindreforbruket knyttet til den variable ekstraressursen ble gjort ut i fra antall plasser ved hver virksomhet. Totalt for de kommunale virksomhetene var andelen som ble fordelt kr 2,9 mill.

Egenbetaling knyttet til alders- og sykehjem ble kr 13,1 mill. lavere enn budsjettert i 2017. Gjennom 2017 er det rapportert inn forventet mindreinntekt i størrelsesorden som resultatet ble. Årsaken er at 2016 ble avsluttet med mindreinntekter på kr 2,7 mill. og i tillegg er egenbetalingsbudsjettet økt med kr 7,3 mill. fra 2016 til 2017. Budsjettøkningen er knyttet til endring i beregningsmetode av egenbetaling langtid, inntektsjustert økning i egenbetaling og økning lagt inn av bystyret ifbm budsjettbehandlingen med forventning om merinntekter egenbetaling som følge av økt lønnsvekst.

En annen faktor som har påvirket inntektene knyttet til egenbetaling er at det har vært en midlertidig reduksjon i antall langtidsplasser som følge av at 187 bad er renovert. Stavanger kommune har fått kr 40 mill. i statlige tiltaksmidler som Stavanger Bystyre, i sak 177/16 Handlings- og økonomiplan 2017-2020, har vedtatt skal brukes til renovering av badene som er knyttet til beboerrommene på Haugåstunet, Vågedalen, Sunde og Slåtthaug sykehjem. Pilotprosjektet som ble gjennomført viste at det vil være mest skånsomt for beboerne og mest effektivt for gjennomføringen av arbeidet, at beboerne flytter ut av rommene sine når dette skal renoveres. Det er derfor i slutten av 2017 holdt noen langtidsrom og korttidsrom ledige, som har gitt lavere egenbetaling i denne perioden. En nedjustering av inntektsbudsjettet, kr 5 mill., er innarbeidet i budsjett 2018.