⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.5.2 Helsehuset Stavanger

Økt bruk av Helsehuset

Totalt har vel 1500 personer fått forebyggende og helsefremmende tilbud på Helsehuset Stavanger i 2017.

Implementering av velferdsteknologi

I løpet av 2017 ble medisindispensere, kameratilsyn og mobile trygghetsalarmer gjort klare for bruk. Medisindispenserne ble først innført i hjemmebaserte tjenester i Hundvåg og Storhaug, deretter startet implementeringen i Eiganes og Tasta og Hinna og Hillevåg hjemmebaserte tjenester. Cirka 60 brukere håndterte ved årsskiftet medisinen sin selv ved bruk av multidosedispensere.

Kameratilsyn var planlagt tatt i bruk som en nattjeneste i 2017. Det viste seg å være vanskelig å finne brukere som kan nyttiggjøre seg denne tjenesten. Det ble derfor satte i gang et prosjekt for å øke bruken i samarbeid med hjemmebaserte tjenester i Hinna og Hillevåg. Målgruppen i prosjektet ble utvidet til brukere på dagtid som nylig er utskrevet fra sykehus/sykehjem med behov for ekstra tilsyn i en periode.

Stavanger kommune har i 2017 hatt i overkant av 30 mobile trygghetsalarmer på sykehjem og i bofellesskap. Alle de analoge trygghetsalarmene ble byttet med digitale løsninger i 2017.

Prosjekt God Helse Hjemme

God Helse Hjemme er et prosjekt i regi av Nasjonalt program for velferdsteknologi, som har prøvd ut avstandsoppfølging til innbyggere med kols og innbyggere som har behov for å endre levevaner. Prosjektet skiller seg fra de resterende nasjonale prosjektene ved å pilotere en digital tjeneste levert til innbyggers eget nettbrett/PC. Denne innretningen utfordrer personvern og datasikkerhet, men vurderes som den eneste bærekraftige løsningen for en digital helsetjeneste i fremtiden. I 2017 har tjenesteutvikling og rekruttering vært hovedoppgaver. Prosjektet fortsetter til juni 2018.

Klinisk ernæringskompetanse

Klinisk ernæringsfysiolog (KEF) ble ansatt i fast stilling ved Frisklivssentralen i mars 2017. Hovedvekten av arbeidet er rettet mot gruppe- og systemnivå for å tilby innbyggere kvalitetssikret kostholdsinformasjon og sikre faglig forsvarlighet i ernæringsarbeid. Den kliniske ernæringsfysiologen har gjennomført kostholdskurs for deltakere på Frisklivssentralen, samt deltatt i Pasientsikkerhetsprogrammet og ernæringsnettverk med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Ernæringsfysiologen tilbyr også kostholdsundervisning og veiledning til andre kommunale virksomheter.

Prosjekt pårørendekoordinator

Pårørendekoordinatoren ved Helsehuset samarbeider med Pårørendesenteret, og har gjennomført kompetansehevende tiltak for ansatte i Stavanger kommune gjennom kurs og veiledning. Pårørendekoordinator har i 2017 samarbeidet med Frisklivssentralen og psykologtjenesten for å gjøre det enklere for pårørende å benytte seg av helsefremmende tiltak på Helsehuset. Andre aktiviteter i 2017 er e-læringskurs, informasjonsfilmer og informasjonsmateriell for pårørende og fagpersonell. Pårørendekoordinatoren har også utarbeidet en sjekkliste for samarbeid med voksne pårørende, i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Kommunikasjon og formidling

Kommunikasjonsprosjektet God helse for alle med hensikten å øke andelen innbyggere som finner, forstår og anvender helseinformasjon, ble ferdigstilt i 2017. Nettsidene er forbedret med klart språk, og informasjon om Helsehusets tilbud er lett tilgjengelig. Facebook er brukt for å formidle Helsehusets aktiviteter, og for å trekke folk til fagdager og publikumsforedrag. Andelen menn som får tjenester fra Frisklivssentralen har økt, fra 22 prosent menn i 2015 til 26 prosent i 2017.

Nye lokaler

Helsehuset flyttet inn i Badehusgata 37 i midten av november 2017. Helsehuset leier deler av 1. og 2. etasje i bygget ved Badedammen i østre bydel. Lokalet er renovert og inneholder blant annet Stavanger kommunes demonstrasjonsarena for velferdsteknologi og fagutvikling. Sykepleieklinikken som før lå på Helsehuset er flyttet til nye Lervig sykehjem, men driftes fortsatt fra Helsehuset.

Interkommunal ambulant rehabilitering

Prosjekt InterKommunalt Ambulant RehabiliteringsTeam (IKART) ble organisert under Helsehuset i 2017. Ny modell for et tverrfaglig interkommunalt ambulant team i krysningen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er utarbeidet. Prosjektet fikk i 2017 kvalifiseringsstøtte fra Regionalt forskingsfond Vestlandet for å knytte forskning til evaluering av prosjektet.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr 0,5 mill. av en budsjettramme på kr 18,1 mill. for 2017. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 97,2. Tjenesteproduksjonen ved Helsehuset finansieres i stor grad av eksterne prosjektmidler. Helsehuset har i løpet året flyttet til nye lokaler. Dette har medført økte driftskostnader, som virksomheten har klart å dekke innenfor egen ramme.