⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.5.17 Krisesenteret

Informasjon om tilbudet

Krisesenteret hadde i 2017 særlig oppmerksomhet på sårbare grupper som gjerne trenger tilpasset informasjon for at de skal oppfatte at et hjelpetilbud også gjelder dem. Krisesenteret hadde samarbeidsmøte med FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og laget materiell om krisesentertilbudet rettet mot personer med ulike kjønnsuttrykk og seksuell legning. Alle ansatte ble kurset i hvordan ha samtaler med denne gruppen. Krisesenteret annonserte også sitt tilbud i to av magasinene som er rettet mot mennesker med funksjonshemming, og foreldre med barn som er funksjonshemmet. Krisesenteret holdt i tillegg flere foredrag rettet mot ansatte som arbeider med eldre i regionen. Bakgrunnen for dette arbeidet er at alle de nevnte gruppene er underrepresentert ved Krisesenteret i forhold til forekomst av vold.

Barn og høysikkerhet

På bakgrunn av at det har vært en jevn økning i høysikkerhetssaker siden 2012, ville Krisesenteret se nærmere på hvordan det oppleves for barn å leve med særlige sikkerhetstiltak. Dette for å øke egen kompetanse og for å kunne tilpasse tilbudet bedre. Krisesenteret gikk i 2017 gjennom relevant forskning om barn som lever med kode 6/særskilte sikkerhetstiltak, og det viste seg at det finnes svært lite forskning på området. Det ble besluttet at Krisesenterets ansatte skulle forsøke å snakke med barn og ungdom som lever med kode 6. Gjennom politiet fikk de lokalisert barn det var mulig å snakke med, samt noen unge mennesker som har levd med kode 6 fra de var barn/ungdom av. Dette arbeidet har vært tidkrevende, og fortsetter inn i 2018.

Nettverksbygging for kvinner og menn

Krisesenteret har i 2017 opprettet en nettverksgruppe for kvinner som har benyttet seg av Krisesenterets tilbud. Gruppen har hatt nettverksbygging som hovedprioritet. Gruppen har vært lokalisert utenfor senteret, og har fungert godt med mange besøkende. Krisesenteret har forsøkt å få tak i nok mannlige brukere til å opprette en tilsvarende gruppe for menn, men interessen har vært liten.

Samarbeid med eierkommunene

Krisesenteret har deltatt på en rekke aktiviteter som kurs, samlinger og møter hos samarbeidskommunene i 2017. Krisesenteret besøkte 14 av 18 kommuner i løpet av året. Denne typen utadrettet virksomhet har vist seg å ha positive effekter, i form av bedre samarbeid mellom Krisesenteret og de ansatte i alle 18 kommunene som Krisesenteret dekker.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 0,2 mill. av en budsjettramme på kr 12,4 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 101,9.