⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.5.14 OBS-team

Etablering av ny virksomhet

OBS-teamet er forankret i en samarbeidsavtale mellom Stavanger kommune og Helse Stavanger HF, og er statlig finansiert. Fra juni 2016 ble OBS-teamet organisert som en egen virksomhet i Stavanger kommune. Formålet med ny organisering var å sørge for enhetlig ledelse og bedre forankring og at teamet blir mer kjent i kommunen.

I 2017 har det vært en prioritert oppgave for OBS-teamet å sikre at aktuelle samarbeidspartnere i kommunen fikk bedre kjennskap til teamet. Dette gjelder spesielt Rehabiliteringsseksjonen og Bo og aktivitet Psykisk helse, men også nyansatte ved helse- og sosialkontorene.

Resultatrapportering

OBS-teamet har i løpet av 2017 valgt ut et sett indikatorer som benyttes i månedlige rapporteringer til Stavanger kommune og Helse Stavanger HF. Indikatorene viser at teamet ved utgangen av 2017 ga oppfølging til 95 brukere, av disse var 78 prosent menn. Tilsvarende tall for 2016 var 96. Spredningen i alder blant brukerne er relativt stor. Per desember var brukerne som fikk oppfølging mellom 18 og 60 år, hovedvekten var mellom 31 og 40 år. En firedel av brukerne hadde ved utgangen av 2017 fått oppfølging fra OBS-teamet i underkant av ett år, mens en firedel hadde fått oppfølging i overkant av fem år. 25 nye brukere ble henvist til teamet i 2017.

Evaluering

Nasjonal kompetansetjeneste ROP evaluerer 12 oppsøkende behandlingsteam, og OBS-teamet deltar i evalueringen. Teamet har gjennomført ulike målinger av brukerne forut for inntak i teamet og etter at brukerne har fått oppfølging fra teamet i to år. Evalueringen skal gå over tre år og avsluttes i 2019.