⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.5.10 Rehabiliteringsseksjonen

Handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall

Stavanger kommunes handlingsplan mot overdoser og overdosedødsfall ble vedtatt i 2016, og implementeringsarbeidet fortsatte i 2017. Handlingsplanen har tre satsingsområder: forebyggende arbeid, samhandling og overganger, og oppfølging etter overdoser.

Flere av tiltakene er knyttet til lavterskeltilbudet Stasjonen helse- og omsorgstilbud.  Opplæring i hjerte-lunge-redning og utdeling av nalokson nesespray (nesespray med motgift mot opiod overdose) har vært et viktig tiltak siden oppstart av nalokson-prosjektet i september 2016. I 2017 etablerte Stasjonen et samarbeid med Stavanger Fengsel for å forebygge overdoser etter løslatelse, ved å gi innsatte informasjon om overdosefare, praktisk opplæring i hjerte-lunge-redning og utdeling av nalokson nesespray.

Det ambulerende og oppsøkende helseteamet ved Stasjonen har i løpet av 2017 økt sin oppsøkende virksomhet fra tre til fem dager i uken. Helseteamet oppsøker hovedsakelig brukere i aktuelle boliger/botiltak, men er også et gatenært tilbud.

Oppgradering av Småhusene

Småhusene er et botilbud beregnet på personer som har utfordringer med å bo i et vanlig bomiljø. Tilbudet startet opp igjen i oktober 2016, og det er nå syv ett-roms leiligheter pluss en personalbase i området. I løpet av 2017 er beleggsprosenten kommet opp i 90 prosent. Flere av brukerne benytter seg nå av de fasilitetene som finnes i personalbasen, blant annet arealer til sosialt samvær, klesvask, enkelt sårstell fra ansatte ved Stasjonen og beboermøter.

Beboere og personal har faste ryddedager på uteområdet. Bemannet personalbase og tilsyn hver natt fra L47 rapporteres å ha skapt en trygghet for beboerne. Etter oppgraderingen av Småhusene har det ikke vært store utfordringer med utagering, behov for politi eller brannvesen.

Botilbudet L47

Botilbudet L47, som et botilbud til unge i alderen 18-28 år, har i en lengre periode hatt få søkere. Dette førte til en vurdering av tilbudet. Konklusjonen ble å avslutte tilbudet i sin daværende form i løpet av 2017. L47 ble samtidig endret til å være et kartleggingstilbud og en overgangsbolig. Det nye botilbudet skal gi tilbud til personer over 18 år som har behov for å kartlegge ferdigheter/tjenestebehov før annet botilbud. Annet botilbud kan være kommunal bolig eller privat bolig med ambulant tjenestetilbud. Tilbudet kan også gis til personer som venter på behandling, soning eller av andre grunner har behov for et botilbud i en tidsavgrenset periode.

Oppfølging av LAR-brukere

Da Helse Stavanger HF overtok medikamentutdelingen i forbindelse med Legemiddel Assistert Rehabilitering (LAR), opphørte også noen av koordineringsoppgavene som LAR-koordinatorene ved Rehabiliteringsseksjonen hadde.

Ved utgangen av april 2017 ble derfor tjenesten Oppfølging av LAR-koordinator avviklet. Helse- og sosialkontorene bestilte denne tjenesten fra Rehabiliteringsseksjonen til brukere som mottok LAR-behandling. Fra 1. mai ble helse- og sosialkontorene styrket med fire årsverk, ett på hvert kontor, som skal ha en særskilt oppfølging av LAR-brukere.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 1,8 mill. av en budsjettramme på kr 45,1 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 104,1. Merforbruket skyldes i hovedsak overføring av merforbruket som virksomheten opparbeidet i 2015 og 2016. Virksomheten har i løpet av 2017 klart å snu den negative trenden, og endte opp med et merforbruk som er redusert med 0,2 mill. sammenlignet med 2016.