⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.3.2 Kulturskolen

Kulturskolen har med utgangspunkt i kulturrådets nye rammeplan Mangfold og fordypning utarbeidet nye lokale læreplaner for de ulike undervisningstilbudene ved skolen.

Skolen har tatt i bruk Insight kulturskole (tidligere Puls kulturskole) som eget kvalitetsverktøy. Kulturskolen har vært representert i en nasjonal referansegruppe i forbindelse med utviklingen av programmet. Foreldreundersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av Insight kulturskole.

Kulturskolen har i 2017 utvidet tilbudet til skoler som ønsker å styrke den ordinære musikkundervisningen med instrumentalundervisning i 3. klasse.  Det har siste år blitt gjennomført slike prosjekt på fem av byens grunnskoler.

I 2017 har Kulturskolen stått for 17 produksjoner for den kulturelle skolesekken (DKS). Programmene er fordelt på flere sjangere og holder høy kunstnerisk kvalitet. De fleste produksjonene inneholder også en workshop hvor grunnskolens elever deltar aktivt i det ferdige produktet.

I forbindelse med opprettelse av egne bydelskulturskoler er det lagt til rette for at søkere til kulturskolen nå kan prioritere undervisningssted. Dette er i tråd med Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 som har som mål at 55 prosent av kulturskolens virksomhet skal være i bydelene.

Økonomi

Regnskapsresultatet for Kulturskolen viser et mindreforbruk på kr 0,7 mill. av en budsjettramme på kr 37,7 mill. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 98,25. Mindreforbruket skyldes i hovedsak en ubrukt del av overført mindreforbruk fra 2016.