⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

5.1 Innledning

Bedre oppvekstvilkår

Barnehage og skole er viktige arenaer for inkludering, og for å motvirke at fattigdom og sosiale ulikheter går i arv. Barn med annet morsmål enn norsk, deltar i mindre utstrekning enn norskspråklige barn i barnehage og SFO. Gjennom oppfølging av tiltaksplanen Barn vil være med! har Stavanger kommune iverksatt en rekke kompenserende tiltak, som skal gi barn i en vanskelig livssituasjon bedre muligheter til å delta og bidra i fellesskapet på lik linje med andre barn. Tiltakene skal bidra til å gi barna en mest mulig forutsigbar bosituasjon, anledning til å gå i barnehage og på SFO, støtte i skolearbeidet og mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Økt bosetting og integrering

Skiftningene i asyl- og flyktningsituasjonen de siste årene har ført til økt behov for fleksibilitet i planleggingen av bosettings- og oppfølgingsarbeidet i kommunen. I 2017 bosatte kommunen cirka 280 flyktninger, nesten tre ganger så mange som i årene før tilstrømmingen av asylsøkere.

Gjennom introduksjonsprogrammet fikk 450 personer tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap samt tiltak som forbereder til videre opplæring eller jobb. I 2017 gikk 52 prosent av dem som avsluttet introduksjonsprogrammet inn i arbeid eller videre utdanning. Et stort antall av deltakerne har mangelfull utdanning og skolebakgrunn fra hjemlandet fra før. I tider med stramt arbeidsmarked blir det vanskeligere for personer med begrensende norskkunnskaper og lite utdanning å komme i jobb. Nav-kontorene ble i 2017 styrket med flyktningveiledere for å styrke arbeidsrettingen i introduksjonsordningen.

Fortsatt økning i sosialhjelpen, men veksten har flatet noe ut

De siste årene har det vært en betydelig vekst i antall sosialhjelpsmottakere i Stavanger. Langtidsledigheten er fortsatt høy. Veksten i antall mottakere og utgifter ser imidlertid ut til å ha flatet noe ut. Lovfestet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år ble innført fra 1. januar 2017, og i Stavanger førte dette til en utvidelse av kapasiteten i ulike arbeidstreningstiltak.

Dimensjonering av barnehagekapasiteten

På grunn av fortsatt nedgang i antall innbyggere 0-5 år har dimensjonering, omstilling og tilpasning av aktivitetsnivået vært prioritert på barnehageområdet. Barnehagebruksplanen er rullert og gjelder for tidsrommet 2018-2022. Tilpasninger innenfor styrket barnehagetilbud er videreført i 2017.

Kvalitetsutvikling i barnehagene

Revidert Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft 1. august 2017. For å videreutvikle den faglige kvaliteten i tråd med rammeplanen og kvalitetsplanen Stadig bedre, er det satset på kompetansetiltak overfor alle grupper ansatte. I løpet av 2017 er det utarbeidet strategiplan mot mobbing i barnehagen og kommunal plan for overgang mellom barnehage og skole/SFO.

Tidlig innsats gjennom økt lærertetthet

Satsingen på ekstra lærertetthet på 1.-4. trinn er videreført i 2017, og har gitt rom for å tilsette over 40 nye lærere i stavangerskolen. Samtidig forskes det på effekten av økt lærertetthet. Stavanger skiller seg fra de andre storbyene ved at flere elever får spesialundervisning tidlig i skoleløpet. Fortsatt vet man lite om effekten av spesialundervisningen som settes inn.

Gode faglige resultater og gjennomføring i grunnopplæringen

Kvalitets- og utviklingsmeldingen for stavangerskolen 2017 viser at skolene i Stavanger oppnår gode resultater. Elevene har høy faglig kompetanse og både elever og foreldre gir uttrykk for høy grad av tilfredshet med skoletilbudet.

Skolen skal gi barn og unge kompetanse og grunnleggende ferdigheter som gir dem mulighet til å gjennomføre videregående opplæring og få et arbeid etter endt utdanning. 86,6 % av elevene som gikk ut av grunnskolen våren 2016, har i løpet av 2017 fullført og bestått første år i videregående opplæring. Tiltakene Glidelåsen og kombinasjonsklasser er iverksatt for å forebygge frafall.

Fortsatt satsing på Leve HELE LIVET

Arbeidet med nye og endrede tjenester, nye løsninger og andre måter å jobbe på – gjennom satsingen på Leve HELE LIVET – fortsatte i 2017. Gjennom å understøtte brukernes vilje og evne til å mestre egen hverdag, utnytte ny velferdsteknologi og etablere nye arbeidsmåter jobber kommunen målrettet for å redusere behovet for institusjonsplasser.

Stavanger kommune har gjennomført flere brukerundersøkelser i helse- og omsorgstjenestene på slutten av 2016 og i 2017. Brukerne er i stor grad fornøyde med tjenestene de får, og med den nye måten tjenestene leveres på.

Det nye sykehjemmet i Lervig ble ferdigstilt etter planen, og overdratt fra entreprenøren til Stavanger kommune i juni. Forberedelsene til innflytting i januar 2018 pågikk i hele 2017.

Innovasjonspartnerskap innen helse

Stavanger kommune har inngått avtale med Innovasjon Norge, Direktoratet for forvalting og IKT (Difi) og Leverandørutviklingsprogrammet om å gjennomføre Norges første innovasjonspartnerskap innen helseområdet. Innovasjonspartnerskap er en ny, lovregulert anskaffelsesprosedyre som skal legge til rette for økt nytenking og innovasjon. Tre av fasene i anskaffelsen er gjennomført i 2017: Behovene er identifisert, det er gjennomført markedsdialog med potensielle leverandører, og konkurransen er lyst ut og de aktuelle leverandørene prekvalifisert. Tildeling av kontrakt skjer tidlig i 2018. Oppgaven er å utvikle et produkt, system eller tjeneste som øker aktivisering og egenmestring for personer på korttidsopphold i sykehjem. Produktet skal kunne følge med brukeren hjem etter endt opphold.

Bedre tjenester i bofellesskap

Bofellesskapene innenfor levekårsområdet ble fra 1. januar 2017 skilt ut fra hjemmebaserte tjenester og organisert i tre virksomheter. Formålet med ny organisering var å gi et bedre tjenestetilbud til brukerne. I 2017 er det jobbet med å samkjøre og effektivisere driften, kartlegge behovet for et felles kompetansegrunnlag og å styrke samarbeidet med andre kommunale tjenesteområder og spesialisthelsetjenesten. Fra 1. juli 2017 startet Stavanger kommune i tillegg med sentral tildeling av plassene.