⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

4.3.3 Kompetente og engasjerte medarbeidere

Kommunen skal ha den nødvendige kompetansen og kapasiteten til å ivareta sine roller og oppgaver. Det krever systematisk og målrettet arbeid å kunne identifisere, tiltrekke, ansette og beholde nødvendig kompetanse i hele organisasjonen. Kommunens arbeidsplasser skal kjennetegnes av motiverte og engasjerte ansatte som tar i bruk og utvikler sin kompetanse. Kompetanse omfatter de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger1.

Ulike faktorer2 gjør at kommunene får flere, store utfordringer i årene som kommer. Det krever at også Stavanger kommune er i kontinuerlig omstilling og utvikling for å kunne løse oppgavene på nye måter. Ansattes samlede kompetanse er en avgjørende faktor for å lykkes i dette arbeidet.

Rekruttering

I 2016 var det 25 059 søkere til 738 stillingsannonser3. For 2017 var det 23 152 søkere til 885 stillingsannonser. Samlet sett viser dette en nedgang i antall søkere. Endringen kan sees i sammenheng med økt optimisme i privat næringsliv, inklusiv olje- og gassnæringen, samt lavere arbeidsledighet.

Rekruttering av stillinger til kommunen har vært tilfredsstillende, og det er fortsatt tilgang til etterspurt kompetanse – med unntak av sykepleiere, helsesøstre og vernepleiere.

Det er krevende å rekruttere til disse stillingene – især sykepleiere, og spesielt for sykehjemmene. Ved behov har det blitt benyttet innleie fra vikarbyrå. Byråene har imidlertid varslet om at de ikke lenger har tilstrekkelig tilgjengelig personell, og dette forventes å vedvare i 2018. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i mandat å utarbeide forslag til tiltak for å sikre rekruttering og å beholde sykepleiere.

Så langt rekrutteres det tilstrekkelig antall lærere ved hovedutlysningen forut for hvert skoleår, men det er mer krevende å rekruttere kvalifiserte lærere til undervisningsstillinger i løpet av skoleåret.

Rekruttering av nye medarbeidere omfatter også tilrettelegging for utdanning i kommunen, og over flere år har det vært satset blant annet på fagopplæring i bedrift. Prosjekt Menn i helse er et nytt tiltak som startet i 2017.

Stavangerlærlingene

Det har de siste årene vært arbeidet med å motivere unge til å ta yrkesfaglig utdanning. Som en del av rekrutteringen fikk alle ungdomsskolene i kommunen tilbud om besøk fra opplæringskontoret i fjor.

Våren 2017 hadde kommunen rekordmange søkere til læreplassene. Det resulterte i at opplæringskontoret tegnet 90 nye lærekontrakter. For første gang nådde kommunen måltallet 180, og for første gang var det venteliste. I løpet av 2017 hadde kommunen på det meste 200 lærlinger.

Menn i helse

Prosjekt Menn i helse startet opp i 2017 og har som mål å rekruttere flere menn til helsesektoren. Det ble inngått en samarbeidsavtale mellom kommunene i Sør-Rogaland, Rogaland Fylkeskommune og Nav. Arbeidet administreres fra Stavanger kommune og ledes av en prosjektleder. 30 menn startet opp med et 12-ukers helserekruttperiode på sykehjem. Av disse har 23 gjennomført VG1 Helse- og oppvekstfag fra august-desember, et vekselløp mellom teori på skolen og praksis på sykehjem. Stavanger og Rennesøy har inngått et samarbeid, hvor de to kommunene skal ha til sammen 14 læreplasser.

Prosjektet har i løpet av året fått mye medieoppmerksomhet. Dette er viktig merkevarebygging og omdømmebygging for helse- og omsorgssektoren.

Prosjektets arbeid skal videreføres i 2018, og det er inngått en ytterligere samarbeidsavtale der kommunen garanterer for inntil 15 praksisplasser og 12 læreplasser for de mennene som starter sin helserekruttperiode i mars 2018.

Seniorordningen og avgangsalder

For å motivere og tilrettelegge for at ansatte kan stå lengst mulig i arbeid, har Stavanger kommune siden 2004 hatt en særskilt ordning for fast ansatte i mer enn 50 prosent stilling, som ikke tar ut delvis AFP og som er i alderen 62-66 år. Ordningen omfatter ikke undervisningspersonell i skolene, da de har sin egen, statlige seniorordning med redusert undervisningsplikt.

Gjennom senioravtale kan ansatte få tilrettelagt arbeid på arbeidsplassen eller inntil 10 ekstra fridager.

I 2017 er det 337 ansatte i målgruppen for senioravtale, hvorav 262 kvinner og 75 menn. Antall seniorer som har mulighet til å inngå senioravtale, og som skriver avtale med arbeidsgiver, varierer noe fra år til år, men historisk sett er gjennomsnittet 73 %. I 2017 inngikk 74 % av alle ansatte som har mulighet til å inngå senioravtale.

Økningen av andelen ansatte i alderen mellom 62-66 år fra 2016 til 2017 økte med 0,2 prosentpoeng.

Medarbeiderutvikling og digitalisering

Strategisk bemanningsplanlegging handler om at organisasjonen både skal rekruttere, beholde og utvikle arbeidsstyrken som den trenger for å kunne nå sine mål. For å møte framtidens utfordringer må det søkes etter nye måter å løse oppgavene på, som å utvikle eller ta i bruk nye arbeidsformer eller nye teknologiske løsninger. Et eksempel er bruk av velferdsteknologi innenfor helse og velferdstjenestene. Digitalisering av ulike arbeidsoppgaver kan også være et virkemiddel.

Digitale opplæringsplaner

For å møte organisasjonens behov for kompetanse, ble det også i fjor arbeidet for å forenkle og forbedre den systematiske planleggingen, gjennomføringen og dokumentasjonen av gjennomført kompetanseutvikling i organisasjonen. Digitale opplæringsplaner som er en del av Kompetanse- og medarbeiderutviklingsmodulen i Lønns- og personalssystemet (LØP), er her et viktig verktøy.

Oppbyggingen av de digitale opplæringsplanene gjennomføres av HR i samarbeid med fagavdelinger og representanter fra virksomheter. Planene kan blant annet inkludere e-læring, praksisoppgaver, kurs, tester og tildeling av fullmakt. I den digitale løsningen er det også dokumentasjon av gjennomført opplæring som kan være nyttig for den enkelte medarbeider, og for kommunen samlet i ulike sammenhenger (f.eks. i forbindelse med tilsyn). I løpet av året er det tildelt over 1100 digitale nye opplæringsplaner til ansatte i ulike virksomheter i kommunen. Totalt er det tildelt 2748 digitale opplæringsplaner.

Opplæringsplan som gir fullmakt for legemiddelhåndtering har vært i bruk i flere år, og det er tildelt totalt 2273 planer til ansatte i ulike virksomheter per desember 2017. Digital opplæringsplan for basiskompetanse Stavangerbarnehagen er nå tildelt 400 ansatte.

I 2017 er det utviklet digital opplæringsplan for basiskompetanse i sykehjemmene, hvor ulike kompetansekrav – både lovkrav og krav spesielt for Stavanger kommune – er spesifisert. Den ble testet ut på en gruppe ansatte i desember 2017, og man forventer at denne gjøres tilgjengelig for alle ansatte i sykehjem tidlig vår 2018.

SK Læring, kommunens kurssystem og digitale læringsarena, publiserte totalt 230 kurs i 2017, mot 184 året før. Flere av kursene er også åpne for ansatte i kommunale foretak, i Rennesøy og Finnøy kommune, private barnehager og sykehjem. SK Læring er integrert med kommunens lønns- og personalsystem og Kompetanse- og medarbeiderutviklingsmodulen.

SK Læring er en del av KS Læring, hvor deling av kompetanse på tvers av kommunegrenser er et mål. Ansatte i Stavanger kommune har gjennom KS Læring tilgang til alle e-læringskurs som ligger tilgjengelig fra kommuner i hele landet.

Eksamensforberedende kurs for ufaglærte assistenter i barnehage og SFO

Opplæringskontoret har i 2017 gjennomført eksamensforberedende kurs for 50 ufaglærte assistenter i Stavangerbarnehagen, SFO og private barnehager. Målet har vært at assistentene skal kunne ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. Opplæringen finansieres gjennom midler fra fylkesmannen i Rogaland.

Kommune gir også, i regi av Johannes Læringssenter, et tilbud om norskopplæring for ansatte som ikke har norsk som morsmål. I løpet av året har til sammen 62 personer deltatt.

Bachelorgrad-stipend

I løpet av året sluttførte ni medarbeidere, som tidligere har mottatt stipend, sin utdannelse. Kommunen har nå fått seks nye barnehagelærere, to sykepleiere og en vernepleier.
13 nye er tildelt stipend for å gjennomføre studier som barnehagelærer (5), sykepleier (3) og vernepleier (5).

Per 31. desember 2017 har kommunen 29 ansatte i bachelorgradsstipend-ordningen, herav 14 medarbeidere innenfor barnehagelærerområdet, 6 innen sykepleierfaget og 9 innen vernepleie.

Stipend for etter- og videreutdanning

20 ansatte er blitt tildelt stipend. Totalt er det utbetalt kr 347 400 i stipend for etter- og videre utdanning i 2017.

Kompetansedelingsdagen 2017

Kompetansedelingsdagen er det arrangementet som samler flest medarbeidere samtidig og ble i 2017 arrangert for 14. år på rad.

Fjorårets tittel var Nye Stavanger» og hadde følgende undertemaer:

Kompetansedelingsdagen ble svært godt mottatt, og arrangementet har aldri tidligere samlet så mange medarbeidere i Kuppelhallen (980 påmeldte deltakere). I år deltok også representanter fra Finnøy og Rennesøy kommuner.

 

Medarbeiderundersøkelsen 2017

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i perioden 24. januar – 7. februar 2017, med en svarprosent på 73. Hovedresultatene viser at jobbengasjementet og arbeidsgleden fortsatt er stor i Stavanger kommune og på samme nivå som i 2015.

I følge hovedresultatene er den største styrken i Stavanger kommune at de ansatte opplever jobben sin som meningsfylt, og at de har et godt arbeidsmiljø. Ansatte opplever også at de har gode muligheter til å ta i bruk sin kompetanse. Medarbeiderundersøkelsen viser at det bør jobbes med ulike faktorer, blant annet forhold som handler om konflikthåndtering og muligheter for faglig og personlig utvikling.

Forskning og utvikling

Kunnskapsbasert praksis handler om å ta faglige avgjørelser basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap – og brukernes/tjenestemottakernes ønsker og behov. Det er et uttalt behov for mer forskningsbasert kunnskap om kommunale tjenester, særlig kunnskap innenfor helse og velferd som kan bidra inn i det kontinuerlige omstillings- og utviklingsarbeidet. Kunnskapsbasert praksis betyr å anvende kunnskap i sammen med handling. Denne koblingen er viktig for å gi retning til arbeidet.

I løpet av 2017 har kommunen inngått avtale om å delta i eller samarbeide om flere nye forskningsprosjekter.

1 FORkommune

Gjennom Forskningsrådets nye programområde FORKOMMUNE er det avsatt midler for å stimulere til forskning i kommunen, og der kommunen er en aktiv part.

Stavanger kommune har sammen med forskningsinstitusjoner og andre partnere arbeidet med å utvikle to forskningssøknader:

  • Sammen med forskningsinstitusjonen NORCE 4 ønsker kommunen å følge Smartbyen Stavanger. Forskningsprosjektet problemstilling er å se på hvilke utfordringer møter nettverket som organiseringsform økonomisk, sosialt, og politisk; og hvilken effekt har graden av nettverksorganisering på innovasjonsprosessene. Kommunen er prosjekteier og NORCE har prosjektlederansvaret.
  • Stavanger kommune har deltatt i et forprosjekt sammen med Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim. NIFU er prosjektleder. Prosjektet søker midler til å se på nye modeller for samarbeid om FOU og innovasjon i kommunesektoren. Hovedprosjekt søknaden har overordnet målsetting å bidra til å a) koble norske kommuner sammen i form av systematisert kunnskapsmessig arbeidsdeling og b) gjøre norske kommuner i stand til å nyttiggjøre seg og koble seg opp mot den nasjonale og internasjonale kunnskapsfronten.

Det ble tildelt kr 600000 fra Norsk forskningsråd for å utarbeide søknadene. Arbeidet startet opp høsten 2017, med frist for levering i februar 2018.

2. Program for storbyrettet forskning

Storbyene Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim samarbeider med KS om forsknings- og utviklingsprosjekter som er særlig relevante for storbyene. Programmet finansierer forskning og utvikling (FoU) basert på ideer fra byene eller programstyret. I 2017 ble fire nye forskningsprosjekter igangsatt og hvor Stavanger kommune er deltaker og / eller prosjektførende by.

  • Finansielle måltall og handlingsregler for økonomistyring i storbykommunene. Formålet med prosjektet er å få fram ny og relevant informasjon, analysere og anbefale storbykommunene hvordan deres lokale finansielle mål og handlingsregler kan innrettes for å bidra til en økonomistyring som sikrer balanse over tid, en best mulig og stabil tjenesteproduksjon, formuesbevaring og samtidig håndterer den økonomiske usikkerheten som kommunene erfarer så vel i sin bykasse som i kommunekonsernet over tid. Prosjektet skal primært handle om strategiske økonomiske styringsparametre innen bystyrets myndighetsområde. Funnene skal gi grunnlag for dialog både lokalt og sentralt om videre utvikling innen fagfeltet. Prosjektførende by: Stavanger kommune
  • Digitalisering og konsekvenser for storbykommuners arbeidsprosesser og ressursplanlegging. I dette prosjektet skal en studere konsekvenser av automatisering av arbeidsprosesser. Forsknings- og utviklingsprosjektet skal gi kunnskapsgrunnlag for strategisk planlegging av kommunale tjenester og organisering, kompetanseplanlegging, lokalisering av kommunale arbeidsplasser, rekruttering, ledelses- og organisasjonsutvikling. Det skal utarbeides en rapport som kan være grunnlag for formidling og bruk av de fem storbyene. Prosjektførende by: Kristiansand kommune
  • Storbyenes samfunnsplanlegging. Struktur, system og oversikt i planarbeid og plandokumenter.Formålet med prosjektet er å bidra med et grunnlag for god planpraksis som styrker politisk og økonomisk styringsevne og gjennomføringskraft, herunder koblingen mellom kommuneplanen, økonomiplan med handlingsdel og andre planer, strategier, meldinger mv. som brukes i byene. Prosjektførende by: Oslo kommune
  • Internkontroll. Prosjektet skal gi overblikk over og innsikt i hvordan storbyene arbeider med internkontroll, hvilke krav som stilles til storbyenes internkontroll, hva som er driverne bak disse kravene samt hvilke utfordringer og muligheter storbykommunene står overfor i arbeidet med internkontrollen. Gjennom forskning skal prosjektet fremstille et storbyrelevant kunnskapsgrunnlag til anvendelse ved videreutvikling og implementering av en hensiktsmessig internkontroll i storbykommunene. Prosjektet handler om byrådets/rådmannens ansvar for betryggende kontroll. Forskningen skal legge til rette for erfaringsdeling og gi eksempler på god praksis som er anvendbar for storbyene. Prosjektførende by: Bergen
3. Horizon 2020

Levekår har i 2017 innledet et forskningssamarbeid med Nofima om «NutITme prosjektsøknad» H2020. Prosjektet skal ha varighet på 36 måneder og det inngår 21 Europeiske partnere. Det overordnete mål med prosjektet NutITme er å veilede forbrukere til å ta riktige individuelle ernæringsmessige valg. Basert på utvalgte enkeltstudier skal det lages en elektronisk kunnskapsplattform der forbrukeren i forskjellige faser i livet skal få informasjon om egne ernæringsmessige behov, og bli stimulert til å ta riktige valg.

4.Levekår, IKART – en ny rehabiliteringsmodell

IKART ble innvilget kvalifiseringsstøtte på kr 500 000 i desember 2017, for å planlegge et større FOU prosjekt for å se på hvordan en kan måle resultat av IKART.

IKART er et tverrfaglig rehabiliteringsteam med spesialisert kompetanse og som bistår alle de 18 kommunene i Helse Stavanger sitt nedslagsfelt. Teamet jobber klinisk sammen med bostedskommunenes fagpersoner for å opprettholde intensitet i rehabiliteringen, øke kompetanse og sørger for sømløse overganger mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. I løpet av 2017 er det utarbeidet en ny modell for et tverrfaglig interkommunalt ambulant team i krysningen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten (IKART).