⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

4.3.1 Organisatoriske endringer

Ny hovedmodell for øverste administrative ledelse

I 2017 ble arbeidet med å gjennomgå organiseringen av den administrative ledelsen i kommunen videreført. Målet med omorganiseringen er å gjøre Stavanger kommune bedre rustet til å møte omstillingsutfordringene i årene som kommer.

Arbeidet ble inndelt i to faser. Første fase la grunnlaget for ny inndeling i tjenesteområder og sammensetning av rådmannens ledergruppe. Etter en prosess våren 2017 hvor både tillitsvalgte, rådmennene fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger og direktørene var involvert, ble det vedtatt i kommunalstyret for administrasjon at kommunen deles inn i fem tjenesteområder og to stabs- og støtteområder. Direktørene for de syv områdene inngår i rådmannens ledergruppe.

I andre fase gjennomførte rådmannen vedtaket til kommunalstyret for administrasjon. Arbeidet ble organisert med en styringsgruppe som besto av rådmannens ledergruppe og fire hovedtillitsvalgte.

Omorganiseringen tok utgangspunkt i følgende mål:

Ny organisering ble formelt gjennomført 1. januar 2018. De nye tjenesteområdene og stab- og støtteområdene har fått navnene Bymiljø og utbygging, Innbygger- og samfunnskontakt, By- og samfunnsplanlegging, Helse og velferd, Oppvekst og utdanning, Strategi og styring og Støtte og utvikling.

Levekår

Flere organisatoriske endringer er gjennomført i levekårsområdet i 2017. Bofellesskapene innenfor levekårsområdet ble fra 1. januar 2017 skilt ut fra hjemmebaserte tjenester og organisert i tre virksomheter; Bo og aktivitet Nord, Bo og aktivitet Sør og Bo og aktivitet Psykisk helse. Samtidig ble hjemmebaserte tjenester slått sammen fra seks til fire virksomheter. Etter omorganiseringen dekker de fire virksomhetene de samme geografiske områdene som helse- og sosialkontorene.

I oppfølgingen av de organisatoriske endringene i levekår, er det startet opp et større omstillingsprosjekt for hjemmebaserte tjenester. Målet er en mer fremtidsrettet hjemmetjeneste til beste for brukerne – samtidig som kommunens kostnader reduseres. I fase 1, som løper over ett år, skal det utarbeides rapport med utredninger og anbefalinger. Hjemmehjelpstjenesten var det første temaet som ble vurdert i den forbindelse. Det ble besluttet å avvikle den kommunale hjemmehjelpstjenesten som selvstendig virksomhet, og innlemme tjenesten i hjemmebaserte tjenester.

Barnehageområdet

Som følge av en nedgang i antall barn i alderen 0-5 år, ble det i 2017 gjennomført en planlagt neddimensjonering av antall barnehageplasser. Dette har vært en tidkrevende prosess, da avvikling av barnehageplasser også får betydning for ansatte. Medarbeidere som ble berørt av endringen har fått ny arbeidsplass i andre barnehager og noen få har valgt å slutte.