⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

4.2.4 Innbyggerinvolvering og samskaping

I løpet av 2017 er flere tiltak for å styrke innbyggerinvolveringen videreført, blant annet gjennom utvikling av nye verktøy og metoder, og bruk av nye samarbeidsarenaer og utvikling av tjenestetilbudene. Et viktig grep for å styrke innsatsen i innbyggerinvolvering og samskaping, er innføringen av den nye administrative hovedmodellen. Målene for endringen – Utenfra – og inn perspektivet (samfunns-, innbygger- og brukerperspektiv) – er løftet fram, og et nytt direktørområde for innbygger og samfunnskontakt er etablert.

Prosjekt beboerlyst

Ved hjelp av tildelte interne innovasjons og utviklingsmidler og midler fra Fylkesmannen ble prosjekt beboerlyst gjennomført i 2017. Prosjektets mål var å samle, utvikle og etablere metoder og arbeidsformer for god innbyggerinvolvering i Stavanger kommune. Det er etablert en egen intranettside med mal for medvirkningsplanlegging og gode eksempler. Denne er også laget som en enkel håndbok med ekstern lenke til deling med andre kommuner. Prosjektets arbeid er presentert internt i organisasjonen under Kompetansedelingsdagen og for kommune-Norge under Nordic Edge på et KS- seminar om innbyggerinvolvering. Prosjektet ble også presentert på inspirasjonstorget på innovasjonskonferansen til Fylkesmannen i Rogaland.

Nye nettsider og sosiale medier

Nye nettsider ble lansert i oktober 2017. Alt innhold ble skrevet på nytt, strukturert etter tjenester og språket ble strammet opp i tråd med kommunens klarspråksatsning. Sidene er utviklet i henhold til forskrift om universell utforming, og i tillegg er det jobbet med å tilpasse funksjonalitet og innhold til lesesvake grupper. Kommunens nye nettsider har funksjonalitet som gir innbyggerne mulighet til å komme med tilbakemelding. Slik kan nettredaksjonen raskt rette feil, oppdatere innhold eller på annet vis høyne kvaliteten både på innhold og funksjonalitet.

Det gode arbeidet med kommunikasjon i sosiale medier har fortsatt i 2017. De mest brukte sosiale kanalene benyttes daglig både til utadrettet kommunikasjon og informasjonsspredning, men også til å videreformidle innbyggernes innspill til kommunen. Aktivitetene på kommunens Facebook-side har særlig skapt oppmerksomhet, og enkelte poster har nådd ut til over en halv million mennesker.

Arbeidet med å målrette bruken av de sosiale kanalene pågår kontinuerlig. I 2017 ble for eksempel all kommunikasjon om kurs, arrangementer og lignende publikumsorientert informasjon flyttet ut til arrangementer på Facebook. Disse arrangementene vises automatisk på de nye nettsidene. I tillegg er den nye Facebook-siden Jobb i Stavanger opprettet for å rekruttere nye ansatte.

Kommunens språksatsing – klarspråk
Kommunens språksatsing har gjennom flere år fått nasjonal oppmerksomhet. Februar 2017 ble Stavanger, som første kommune i landet, tildelt Kommunal- og moderniseringsdepartementets klarspråkspris.

Språksatsingen er et prioritert område og fortsetter med ulike tiltak. I fjor fikk kommunen tilskudd fra KS til et prosjekt som skal forbedre språket i styringsdokumenter og beslutningsgrunnlag. Dette arbeidet er nå i gang.

Pilotprosjektet for spesiell tilrettelegging av informasjon, også kalt «lettlest», er ferdigstilt og skal innarbeides på kommunens nye nettsider.