⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

4.2.3 Digitalisering

Digitaliseringsarbeidet i kommunen har tatt et stort steg framover, og digitaliseringsfondet gir økt finansiell styrke til dette området, jf. Sak 64/17 Digitalisering, formål og innretning, som ble fremmet for politisk behandling høsten 2017. I saken ble det redegjort for digitaliseringsfondets formål, krav til gevinstrealisering, sammenhengen mellom fondet og det helhetlige arbeidet med digitalisering i Stavanger kommune. Det ble vedtatt å gjennomføre en mulighetsanalyse for å identifisere områder som bør prioriteres til større digitaliseringsprosjekter og slik få størst mulig gevinstrealisering fra digitalisering.

I 2017 ble Samordnet regional digitalisering startet – et prosjekt hvor KS deltar sammen med Stavanger og åtte kommuner på Nord-Jæren. Hensikten med prosjektet er å samordne den digitale satsingen i regionen. Prosjektet skal blant annet utrede muligheten for å etablere arenaer som hjelp til å identifisere felles utfordringer for vår region. Et felles kompetansemiljø på digitaliseringsområdet vil gi en bredere plattform for felles initiativer og en arena til å møte nasjonale initiativer.

Robotiseringsteknologi har vært et av innsatsområdene i løpet av året, og det er gjennomført en pilot i Sk-regnskap. Her har en sett på muligheten for å effektivisere fakturahåndtering som til nå har blitt gjort manuelt. Anslått gevinstrealisering basert på erfaringene fra pilotprosjektet er ca. 2 000 arbeidstimer per år. Dette frigjør ressurser til andre arbeidsoppgaver.

Det er satt i gang et arbeidet med å kartlegge potensialet for digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser, slik at det kan lages planer for hvordan egnede tjenester skal kunne gjøres tilgjengelige digitalt. Digitalisering av arbeidsprosesser (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet, sammen med f.eks. prosessforbedring og annen bruk av teknologi.

Det jobbes med digital innbyggerservice innen alle kommunens tjenesteområder. Ett mål er å gi innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Ved utgangen av 2017 hadde Stavanger 60 fullelektroniske søknadsskjemaer. 2 977 skjemaer kom inn via løsningen – en økning på 37 prosent sammenlignet med 2016. SvarUT er en nasjonal løsning for digitale utsendelser. I 2017 hadde kommunen 20 161 digitale utsendinger – en økning på 44 prosent fra året før.