⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

3.7 KOSTRA – sammenligning av økonomiske nøkkeltall

Barnehage

Figur 3.17 Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 201 pr. korrigert oppholdstime i kommunale barnehager

I Stavanger kommune koster det kr 51 per time for et stort barns opphold i kommunal barnehage. Det er over snittet i ASSS, og nest høyest av ASSS kommunene. Økningen fra 2016 skyldes i all hovedsak lønnsoppgjøret. I tillegg har aktiviteten i kommunale barnehager i Stavanger kommune gått ned, samtidig som høy bemanningstetthet forklarer økningen i kostnadene.

Barnehagene har gjort nødvendige omstillingstiltak, og samlet sett ender barnehagerammen i tilnærmet balanse.

Grunnskole

Figur 3.18 Netto driftsutgifter grunnskole per innbygger 6-15 år

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning og spesialskoler i Stavanger utgjør kr 76 674 per innbygger fra 6 til 15 år i 2017, en økning på 1,5 % sammenlignet med 2016.

Dette er rett under gjennomsnittet for sammenlignbare ASSS-kommuner. Tidligere år har Stavanger kommune ligget over gjennomsnittet for ASSS-kommunene, men i 2016 og 2017 ligger Stavanger under gjennomsnittet i ASSS. Bakgrunnen for dette skyldes blant annet reduserte budsjettrammer på grunnskoleområdet i 2016. Fra 2016 til 2017 økte budsjettrammen til grunnskole i Stavanger, noe som illustreres i økningen i indikatoren med 1,5 %. Den økte budsjettrammen i 2017 tilsvarer ikke reduksjon i 2016, som kan være en forklarende årsak til at Stavanger kommune ligger under gjennomsnittet i ASSS.

Barnevern

Figur 3.19 Netto driftsutgifter barnevern per innbygger 0-17 år

Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger fra 0 til 17 år er kr 11 311 i 2017. Dette er en økning sammenlignet med 2016 på 36,7%, endringen skyldes i hovedsak økte kostnader knyttet til enslige mindreårige flyktninger.

Kommunehelsetjeneste

Figur 3.20 Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten per innbygger

Netto driftsutgifter for kommunehelsetjenesten i Stavanger utgjør kr 2 353 kr per innbygger i 2017. Dette er en økning fra 2016 på 3,8 %. Endringen skyldes blant annet fortsatt høye utgifter hos Stavanger legevakt. Netto driftsutgifter omfatter forebyggende arbeid, helsestasjon- og skolehelsetjeneste diagnose, behandling og rehabilitering.

Sosialtjenesten

Figur 3.21 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialtjeneste pr innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i Stavanger utgjør kr 4 257 per innbygger fra 22-66 år i 2017. Dette er en økning på 0,9 % sammenlignet med 2016. Økningen skyldes i hovedsak økt brutto utbetaling av økonomisk sosialhjelp og en økning i antall mottakere. Veksten i antall mottakere og utgifter ser imidlertid ut til å ha flatet noe ut. Antallet unge sosialhjelpsmottakere er fortsatt på et høyt nivå, og det var like mange sosialhjelpsmottakere under 25 år i 2017 som i 2016.

Pleie og omsorg

3.22 Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter

Andelen av netto driftsutgifter som går til pleie- og omsorgstjenester i Stavanger kommune, utgjør 28,3 % av samlede netto driftsutgifter i 2017. Dette er en marginal reduksjon i forhold til 2016, da andelen lå på 28,6 %. Andelen er lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene, der andelen utgjør 28,5 % av totale netto driftsutgifter. Utviklingen de senere årene skyldes dempet kostnadsvekst i kommunens virksomheter.

Figur 3.23 Fordeling institusjon (f253+261) og tjenester til hjemmeboende (f254)

Samlede netto driftsutgifter til pleie- og omsorg knyttet til institusjon (f253+261) og hjemmeboende (f254) er på hhv. 49 % til institusjon og 46,5 % til hjemmeboende (f254). Sammenlignet med ASSS-kommunene bruker Stavanger fortsatt en høyere andel til institusjonsplasser. Andelen av netto driftsutgifter til hjemmeboende (f254) hadde en nedgang fra 47,2 % i 2016 til 46,5 % i 2017.
Dette er i samsvar med at nivået for de tradisjonelle hjemmebaserte tjenestene og bofellesskap har stabilisert seg i 2017, i tillegg til fortsatt satsing på utviklingen av leve HELE LIVET.

Kultur

Figur 3.24 Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger

Netto driftsutgifter til kultursektoren, idrett, tiltak barn og unge samt kulturskolen er kr 3 795 per innbygger i 2017. Dette er en oppgang på 14 % i forhold til 2016, og fortsatt høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Årsaken til økningen er blant annet at Museum Stavanger (MUST) fikk en økning i tilskuddet på kr 3,4 mill. som vil være et årlig tilskudd til nybygg Norsk Grafisk museum, samt at det ble gitt tilskudd til sykkelrittet Tour des fjords på kr 1,5 mill.

Administrasjon og styring

Figur 3.25 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring per innbygger

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i Stavanger utgjør kr 3 648 per innbygger i 2017. Dette er 0,1 % under gjennomsnittet for ASSS kommunene og 1,2 % høyere sammenlignet med 2016. Tallgrunnlaget er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).

Eiendomsforvaltning

Figur 3.26 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i Stavanger utgjør kr 5 544 per innbygger i 2017. Dette er 10,7 % høyere enn gjennomsnittet for ASSS kommunene, og en økning i forhold til 2016 på 512 kr per innbyggere. Årsaken skyldes blande annet høyere nettoramme på skole og barnehage som et resultat av nye bygg, Volumøkning. Det kommunale foretaket Bolig KF har også økt sine utgifter i perioden. Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF). Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning omfatter forvaltningsutgifter knyttet til eiendomsforvaltning og formålsbyggene (administrasjonslokaler, førskolelokaler og skyss, skolelokaler, institusjonslokaler, kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg samt kommunale kulturbygg).