⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

3.5.3 Arbeidskapital

Kommunen må ha en viss likvid beholdning siden inn- og utbetalinger ikke kommer på samme tidspunkt. Størrelsen på denne beholdningen vil være avhengig av størrelsen på inn- og utbetalinger. Likviditeten til kommunen er preget av stor variasjon gjennom året. Kommunen benytter likviditetsbudsjettering for å styre likviditeten så optimalt som mulig gjennom året. I perioder med god likviditet kan likvide midler plasseres eksempelvis i verdipapirmarkedet med ulik tidshorisont.

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanseregnskapet gir også uttrykk for kommunens likvide situasjon. I tabell 3.27 vises endringen i omløpsmidler fra 2008-2017 og endringen i kortsiktig gjeld i samme tidsrom. Summen av disse to endringene viser hvor mye arbeidskapitalen har endret seg fra år til år. Dette framkommer av den nederste linjen i tabellen.

Arbeidskapitalen ble styrket med kr 375 mill. som følge av at omløpsmidlene økte og kortsiktig gjeld ble redusert i 2017. Økningen i omløpsmidlene er hovedsakelig knyttet til økte bankinnskudd.

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL2008200920102011201220132014201520162017
Omløpsmidler 01.01.1 774 687 1 880 3091 563 6051 488 4101 808 8591 967 7851 830 6692 021 5642 364 3472 757 607
Omløpsmidler 31.121 880 3091 563 6051 488 4101 808 8591 967 7851 830 6692 021 5642 364 3472 757 6073 051 878
Endring omløpsmidler105 622-316 704-75 195320 449158 926-137 116190 895342 783393 260294 272
           
Kortsiktig gjeld 01.01.1 164 8331 317 3341 266 0141 183 0271 469 1301 545 4401 484 9481 555 8371 613 1671 686 290
Kortsiktig gjeld 31.121 317 3341 266 0141 183 0271 469 1301 545 4401 484 9481 555 8371 613 1671 686 2901 605 906
Endring i kortsiktig gjeld152 501-51 320-82 987286 10376 310-60 49270 88957 33073 123-80 384
           
Endring i arbeidskapital-46 878-265 3847 79234 34682 616-76 624120 006285 454320 136374 656
Tabell 3.27 Endring i arbeidskapital 2008-2017. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Siden ordningen med premieavvik ble innført i 2002, har de innbetalte pensjonspremiene hovedsakelig vært høyere enn de beregnede pensjonskostnadene. Differansen betegnes som premieavvik. Som følge av at det er pensjonskostnadene som utgiftsføres i regnskapene, har regnskapsresultatene de senere år ofte vist for positive beløp. Akkumulert premieavvik balanseføres som omløpsmidler. Som følge av at premieavviket ikke representerer reelle verdier, har utviklingen i arbeidskapital/likviditet også vist for gunstige tall.

Arbeidskapitalen per 31. desember 2017 var på kr 1,1 mrd. dersom det korrigeres for premieavviket på kr 373 mill. En reduksjon i akkumulert premieavvik på kr 17 mill. medførte at den korrigert arbeidskapitalen ble styrket med kr 392 mill. fra 2016 til 2017. Per 31. desember 2017 var premieavviket ca. 12 % av omløpsmidlene, noe som er en reduksjon på 2 prosentpoeng fra 2016. I tabell 3.28 vises utviklingen i korrigert arbeidskapital i perioden 2008-2017.

Arbeidskapital 2008 -201731.12.200831.12.200931.12.201031.12.201131.12.201231.12.201331.12.201431.12.201531.12.201631.12.2017
Omløpsmidler 31.121 880 3091 563 6051 488 4101 808 8601 967 7851 830 6692 021 5642 364 3472 757 6073 051 878
Kortsiktig gjeld 31.121 317 3351 266 0141 183 0271 469 1301 545 4401 484 9481 555 8371 613 1671 686 2901 605 906
Arbeidskapital562 974297 591305 383339 730422 345345 721465 727751 1811 071 3161 445 972
Herav premieavvik219 004253 430285 507271 538395 791407 617528 271410 950389 708372 805
Korrigert arbeidskapital343 97044 16119 87668 19226 554-61 896-62 544340 230681 6091 073 168
Endring i arbeidskapital ihht. regnskap-46 880-265 3837 79234 34782 615-76 624120 006285 454320 135374 656
Endring / korrigert arbeidskapital-121 674-299 809-24 28548 316-41 638-88 450-648402 774341 379391 559
Tabell 3.28 Arbeidskapital 2008-2017, korrigert for premieavvik. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)