⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

3.4.2 Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Bokført egenkapital var per 31. desember 2017 på totalt kr 9,4 mrd., noe som er kr 949 mill. (11,3 %) høyere enn ved utgangen av 2016. Av den samlede egenkapitalen utgjorde disposisjonsfond kr 544 mill., bundne driftsfond kr 195 mill., samt ubundne og bundne investeringsfond på henholdsvis kr 80 mill. og kr 109 mill. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 178,1 mill. er tilført egenkapitalen. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk vedtas av bystyret ved behandling av årsregnskap 2017.

Den resterende egenkapitalen representeres av kapitalkonto. Aktivering av fast eiendom og anlegg samt av- og nedskrivninger føres mot kapitalkonto. I tillegg føres kjøp/salg av aksjer og andeler, avdrag på lån, netto endring i pensjonsforpliktelse mv. Kapitalkonto var per 31. desember 2017 på kr 8,3 mrd., noe som utgjør en økning på kr 696 mill. fra 2016. For nærmere spesifikasjon av kapitalkonto vises det til note 23 i årsregnskapet.

Fond

Samlede fond er i løpet av 2017 økt med netto kr 235,0 mill. Investeringsfondene er redusert med kr 7,3 mill., mens bundet driftsfond og disposisjonsfondet er økt med henholdsvis kr 45,4 mill. og kr 196,8 mill. Hovedbidragene til oppbygging av fondsmidler er ubrukte midler til kommunereformarbeidet og avsetning av mindreforbruket fra 2016. Saldo og bevegelser i løpet av året vises i tabell 3.22 og i note 10.

FondDisposisjons-fondBundet driftsfondUbundet investerings-fondBundet investerings-fondSum fond
Inngående balanse 1.1.346 858149 98698 00599 175694 024
Avsetninger276 920126 51268 55063 533535 515
Bruk av fondsmidler i driftsregnskapet-78 580-80 07500-158 655
Bruk av fondsmidler i investeringsregnskapet-1 500-1 013-86 155-53 233-141 901
Utgående balanse 31.12.543 698195 41080 400109 475928 983
Tabell 3.22 Oversikt over ulike fond som Stavanger kommune har i 2017 og årets bevegelser. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond
Samlede disposisjonsfond utgjør 5,4 % av driftsinntektene i 2017 mot 3,5 % i 2016. Disposisjonsfond kan benyttes til drifts- og investeringsformål etter vedtak av bystyret eller ved delegert fullmakt og er per 31.12.2017 inndelt som følger av tabell 3.23.

DisposisjonsfondRegnskap 31.12.2017Regnskap 31.12.2016
Vekstfond 33 500 16 500
Pensjonsfond 54 387  
Nye Stavanger - Kompentanse 5 000  
Digitaliseringsfond 100 000  
Flyktning - Integreringsmidler 37 050 37 050
Asylant - verstkommune 2 300 2 300
Kursreguleringsfond 59 200 51 800
Disposisjonsfond - generelt 252 261 239 208
Sum disposisjonsfond 543 698 346 858
Tabell 3.23 Oversikt over disposisjonsfondene i Stavanger kommune per 31.12.2017. Alle tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Det frie disposisjonsfondet reduseres med kr 42,6 mill. i 2018 med bakgrunn i netto tilbakeføring til virksomhetene grunnet +- 3 % i 2017, med forbehold om vedtak av bystyret. Fondene samlet vil deretter ha en saldo på kr 501,1 mill. og utgjør dermed en økonomisk buffer mot uforutsette svingninger og risiko.

Øvrige fond

Bundne drifts- og investeringsfond har midler knyttet til bestemte formål som ikke kan endres. Ved utgangen av 2017 utgjør bundne driftsfond kr 195,4 mill., herav selvkostfond på om lag kr 67,8 mill. og kommunereformen / Nye Stavanger kommune kr 48,8 mill.

Ubundet investeringsfond er til fri disposisjon til investeringsformål. Ved nyttår står kr 80,4 mill. igjen som ubrukte ubundne investeringsmidler.

Gjeld

Langsiktig gjeld var per 31. desember 2017 på kr 18,1 mrd. Dette er en økning på kr 704 mill. (4,1 %) fra 2016. Pensjonsforpliktelser og annen langsiktig gjeld utgjør henholdsvis kr 366 mill. og kr 338 mill. av denne økningen. Det vises til note 5 i regnskapet for en nærmere redegjørelse for økningen i netto pensjonsforpliktelser. Det bemerkes at pensjonsforpliktelsene per 31. desember 2017 var kr 1,8 mrd. høyere enn pensjonsmidlene. Kortsiktig gjeld ble redusert med kr 80 mill. fra 2016 til 2017.

Det gjenstod kr 410 mill. i ubrukte lånemidler per 31. desember 2017. Dette omfatter både udisponerte startlån og investeringslån.