⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

3.4.1 Eiendeler

Sum eiendeler (anleggs- og omløpsmidler) var på kr 29,1 mrd. per 31. desember 2017, dvs. kr 1,6 mrd. (5,7 %) høyere enn per 31. desember 2016.

Anleggsmidler

Anleggsmidler er de eiendelene kommunen har til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene består av faste eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner, transportmidler o.l. Bokført verdi av anleggsmidlene var på kr 26,0 mrd. ved utgangen av 2017. Dette er en økning på kr 1,3 mrd. (5,2 %) fra kr 2016.

Bokført verdi på faste eiendommer, anlegg, maskiner mv. ble samlet økt med kr 689 mill. Pensjonsmidlene økte med kr 527 mill., konserninterne langsiktige fordringer økte med 49 mill., mens aksjer og andeler økte med kr 32 mill. Utlån ble redusert med kr 20 mill. Kommunens utlån består hovedsakelig av ansvarlige lån til Lyse AS og startlån. Per 31. desember 2017 var ansvarlig lån til Lyse AS på kr 917 mill. og startlånene på kr 1,69 mrd.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene omfatter kortsiktige fordringer, premieavvik, aksjer og andeler, obligasjoner, bankinnskudd o.l. Bokført verdi av omløpsmidlene var på kr 3,1 mrd. per 31. desember 2017, noe som er en økning på kr 294 mill. (10,7 %) fra 2016. Akkumulert premieavvik var per 31. desember 2017 på kr 373 mill. Dette er framtidige pensjonskostnader som skal utgiftsføres de neste 8 år. Akkumulert premieavvik er redusert med kr 17 mill. fra 2016 som følge av amortisering av tidligere års premieavvik. Premieavviket er nærmere omtalt i avsnitt 3.3.3 og note 5.

Bokført verdi av kommunens obligasjoner per 31. desember 2017 var på kr 525 mill., mens kommunens kasse og bankinnskudd var på kr 1,56 mrd. Dette innebærer en økning fra 2016 på henholdsvis kr 74 mill. og kr 287 mill. Økt bankinnskudd er et resultat av blant annet reduksjon i kortsiktige fordringer og økning i ubrukte lånemidler.