⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

3.3.6 Resultat per tjenesteområde

Økonomiresultatet på tjenesteområdene viser samlet sett et positivt avvik på kr 58,1 mill. av en budsjettramme på kr 6,8 mrd. Dette tilsvarer en forbruksprosent på 99,2. Det har vært høy oppmerksomhet på økonomistyring i 2017. De aller fleste virksomhetene avlegger et resultat i balanse, eller med et mindre forbruk enn budsjettert. Oppvekst og levekår avlegger et resultat med et samlet mindre forbruk, men det er variasjoner i resultatene på de ulike virksomhetsområdene.

TjenesteområdeneRegnskap 2017Budsjett 2017Avvik i krForbruk i %Regnskap 2016
Oppvekst og levekår5 715 1595 731 57116 41299,75 712 253
Bymiljø og utbygging489 815520 22130 40694,231 435
Kultur og byutvikling206 277208 3592 08299,0207 959
Rådmann, stab og støttefunksjoner346 400355 6469 24697,4312 137
Sum6 757 6536 815 79758 14499,16 263 784
Tabell 3.12 Hovedtall per tjenesteområde. Alle tall i 1000 kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Barnehage

Regnskapsresultatet for barnehageområdet er tilnærmet i balanse. Samlet budsjettramme er på kr 1 099 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 100,1.

Hovedårsaken til resultatet på ressurssenteret for styrket barnehagetilbud er at aktivitetsnivået på lovpålagte tjenester var høyere enn forventet i 2017.

BarnehageRegnskap 2017Budsjett 2017Avvik i krForbruk i %Regnskap 2016
Barnehagene1 020 2401 022 6702 43099,81 084 991
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud79 49676 462-3 034104,076 183
Sum barnehage1 099 7361 099 132-604100,11 161 174
Tabell 3.13 Barnehage. Alle tall i 1000 kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Skole

Skoleområdet har et netto mindre forbruk på kr 15,1 mill. Regnskapsresultatet for grunnskolene i Stavanger viser et mindre forbruk på kr 10,8 mill. av en samlet budsjettramme på kr 1 235,2 mill. Dette tilsvarer et forbruk på 99,1. Grunnskolene er blitt tilført kr 29,4 mill. i øremerkete statlige midler til tidlig innsats gjennom økt lærertetthet på 1.-4. trinn. Dette er styrkninger som har kommet underveis i budsjettåret og som kan ha bidratt til det samlede mindre forbruket på skoleområdet. Regnskapsresultatet på Johannes læringssenter, Kulturskolen og PPT viser et mindre forbruk på til sammen på 4,2 mill. Dette gir alle en forbruksprosent på omkring 98,3 prosent. Hovedårsaken til mindreforbruket på Johannes læringssenter var større overføringer fra staten i form av særskilte tilskudd til ulike typer opplæring og tilrettelegging som bosatte flyktninger har rett til.

SkoleRegnskap 2017Budsjett 2017Avvik i krForbruk i %Regnskap 2016
Grunnskole1 224 3471 235 21810 87199,11 366 134
Johannes læringssenter166 454169 2242 77098,4135 562
Stavanger kulturskole37 11437 77466098,334 963
Pedagogisk-psykologisk tjeneste42 53743 30977298,242 104
Sum skole1 470 4531 485 52515 07299,01 578 762
Tabell 3.14 Skole. Alle tall i 1000 kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Barn og unge

Regnskapsresultatet for barn og unge samlet viser et merforbruk på kr 5,5 mill. av en budsjettramme på kr 460,9 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 101,2. Hovedårsaken til merforbruket er økte kostnader knyttet til enslige mindreårige flyktninger både innenfor barnevernet og EMbo. Deler av disse kostnadene kan sees opp mot ubrukte midler avsatt til bosetting av flykninger for året 2017.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten og Ungdom og fritid avlegger et resultat godt innenfor tildelte budsjettrammer.

Barn og ungeRegnskap 2017Budsjett 2017Avvik i krForbruk i %Regnskap 2016
Ungdom og fritid70 89371 47858599,271 319
Helsestasjon og skolehelsetjenesten74 93876 6961 75897,768 330
Barnevernstjenesten234 116227 471-6 645102,9217 643
EMbo86 53185 285-1 246101,512 202
Sum barn og unge466 477460 930-5 547101,2369 494
Tabell 3.15 Barn og unge. Alle tall i 1000 kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Levekår

Regnskapsresultatet for levekår samlet viser et mindreforbruk på kr 3,2 mill. av en budsjettramme på kr 2 496 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 99,9, og ansees som samlet balanse.

Regnskapsresultatet på Helse- og sosialkontorene viser et merforbruk på kr 14,3 mill. Dette skyldes i all hovedsak at innføring av fritt brukervalg som har ført til en vekst i kjøp av både avlastningstjenester og brukerstyrt personlig assistent fra private leverandører.

Regnskapsresultatet for den totale sykehjemsrammen viser balanse. Driften til sykehjemmene har et mindre forbruk på kr 10 mill., mens det er betydelige mindreinntekter på brukerbetaling for sykehjem.

Etter budsjettmessig styrking av budsjettet til sosialhjelp i tertialrapporteringene avlegges regnskapsresultatet på sosialhjelp og kvalifiseringsstønad med et lite mindreforbruk. Sosialhjelpen har flatet noe ut mot slutten av 2017.

Regnskapsresultatet på sentrale midler levekår viser et mindreforbruk på kr 6,8 mill. Dette er ubrukte midler som er budsjettert til bosetting av flyktninger.

LevekårRegnskap 2017Budsjett 2017Avvik i krForbruk i %Regnskap 2016
Helse- og sosialkontor653 104638 781-14 323102,2625 063
NAV300 706304 3153 60998,8286 854
Fysio- og ergoterapitjenesten61 72863 6401 91297,059 646
Helsehuset i Stavanger17 61918 13551697,213 389
Hjemmebaserte tjenester85 24784 892-355100,487 350
Bo og aktivitet psykisk helse122 123125 4173 29497,4119 911
Bo og aktivitet nord og sør289 338285 235-4 103101,4272 233
Alders- og sykehjem820 298822 6742 37699,7837 254
Rehabiliteringsseksjonen46 98445 131-1 853104,147 113
Arbeidstreningsseksjonen12 71112 7463599,711 228
Boligkontoret7 0537 57051793,22 611
Flyktningseksjonen27 65028 63798796,621 402
Dagsenter og avlastningsseksjonen161 810164 7932 98398,2152 522
Tekniske hjemmetjenester8881 9801 09244,91 210
Krisesenteret i Stavanger12 68812 455-233101,911 939
Sentrale midler levekår-126 789-119 9826 807105,7-136 677
Sum Levekår2 493 1572 496 4193 26299,92 413 047
Tabell 3.16 Levekår. Alle tall i 1000 kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Samfunnsmedisin

Regnskapsresultatet for samfunnsmedisin samlet viser et mindreforbruk på kr 1,6 mill. av en budsjettramme på kr 119 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 98,6. Driften ved Stavanger legevakt har som beskrevet i tertialrapporteringene gjennom året 2017 vært utfordrende. Det fremkommer et merforbruk på driften på kr 2 mill., men på grunn av merinntekter tilknyttet refusjoner på vaksinering (Smittevern) ble det samlede resultatet noe bedre. Mindreforbruket på Sentrale midler legetjenester skyldes større inntekter enn budsjettert på utenbysoppgjør fastlegeordningen.

SamfunnsmedisinRegnskap 2017Budsjett 2017Avvik i krForbruk i %Regnskap 2016
Stavanger legevakt49 84748 681-1 166102,452 582
Sentrale midler legetjeneste68 01870 8102 79296,166 133
Sum Samfunnsmedisin117 865119 4911 62698,6118 715
Tabell 3.17 Samfunnsmedisin. Alle tall i 1000 kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Kultur og byutvikling

Regnskapsresultatet samlet for Kultur og byutvikling viser et mindreforbruk på kr 2 mill. Dette skyldes i all hovedsak forsinkelser i flere store, viktige planer der det var planlagt brukt konsulentmidler i forskjellige utredinger. Dette er kostnader som vil påløpe i 2018.

Byggesak drives etter selvkostprinsippet, og den delen av budsjettet som ikke er en del av selvkostregnskapet er i balanse.

Kultur og byutviklingRegnskap 2017Budsjett 2017Avvik i krForbruk i %Regnskap 2016
Stab Kultur og byutvikling6 7208 1361 41682,611 845
Byggesaksavdelingen972980899,22 441
Planavdelinger35 12835 74061298,337 867
Kulturavdelingen163 458163 50345100,0155 806
Sum Kultur og byutvikling206 277208 3592 08299,0207 959
Tabell 3.18 Kultur og byutvikling. Alle tall i 1000 kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Bymiljø og utbygging

Regnskapsresultatet for Bymiljø og utbygging viser et samlet mindreforbruk på kr 29,2 mill. av en netto budsjettramme på kr 519 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 94,4.

Hovedårsakene til mindreforbruket fremkommer innenfor Miljø, Stavanger eiendom og Park og vei. Piggdekkavgiften som ble innført høsten 2017 har gitt høyere inntekt enn budsjettert. Svømmeanlegget Nye Gamlingen har også generert høyere inntekter. Energisentralen ved Stavanger eiendom har produsert og solgt mer strøm enn forventet. Det fremkommer et mindre forbruk på energi til gatebelysning og mindre forbruk fordelt på flere ulike prosjekter.

Bymiljø og utbyggingRegnskap 2017Budsjett 2017Avvik i krForbruk i %Regnskap 2016
Stab Bymiljø og utbygging7 18810 2703 08270,05 864
Miljø-8 1489359 083-871,54 968
Juridisk9 56211 9742 41279,97 098
Stavanger Eiendom245 787253 5167 72997,0-260 700
Park og vei144 840149 8555 01596,7147 740
Idrett90 97593 5072 53297,3126 742
Vannverket-1320132 527
Avløpsverket-12012 -576
Renovasjon10214038 68
Plan og anlegg-34724371 -294
Sum Bymiljø og utbygging489 815520 22130 40694,231 435
      
Tabell 3.19 Bymiljø og utbygging. Alle tall i 1000 kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Rådmann, stab og støtte

Regnskapsresultatet for rådmannen, stab og støttefunksjoner viser et mindreforbruk på kr 9,2 mill. av en budsjettramme på kr 355,6 mill. Dette utgjør en forbruksprosent på 97,4.

Årsaken til mindreforbruket er knyttet opp mot forsinkelser i utviklingsprosjekter ved arkivet og ubrukte midler i HR avdelingen generelt.

Rådmannen, stab og støtteRegnskap 2017Budsjett 2017Avvik i krForbruk i %Regnskap 2016
Rådmann35 69431 551-4 143113,18 313
Økonomi153 295153 71441999,7148 981
Personal og organisasjon123 332133 42210 09092,4119 009
Kommunikasjonsavdeling9 0009 30530596,77 849
Næring10 17811 7651 58786,510 544
Kommuneadvokat5 5725 73716597,16 806
Politisk sekretariat9 33010 15282291,910 635
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner346 400355 6469 24697,4312 137
Tabell 3.20 Rådmann stab og støttefunksjoner. Alle tall i 1000 kroner
Last ned tabelldata (Excel)