⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Årsrapport 2017

3.2.2 Investeringsutgifter

Brutto investeringsutgifter eksklusive finanstransaksjoner og justeringsavtaler ble kr 1 mrd. i 2017. Det er kr 236 mill. lavere enn justert budsjett. Investeringsprosjekter pågår ofte over mer enn ett kalenderår, slik at budsjett – og regnskapstall må ses samlet over en periode på 2-3 år, idet avvikene mellom budsjett og regnskap hovedsakelig skyldes tidsforskyvninger, dvs. endret finansiell framdrift. Forsinkelser/tidsforskyvinger kan ha ulike årsaker, for eksempel uforutsette forhold i forbindelse med grunnerverv, endrede vedtak knyttet til reguleringsplaner, omfattende kontraktsforhandlinger, endret finansieringstidspunkt enn tidligere forutsatt etc.

Byggeprosjekter som hadde størst mindreforbruk i forhold til justert årsbudsjett i 2017, var Olav Kyrres gate 19 (kr 43 mill.), Lervig sykehjem (13 mill.), Bekkefaret kirke (kr 12 mill.), Oddahagen (kr 11,3 mill.), Nye Tou trinn 2 (kr 11,3 mill.), Rehabilitering av bad ved sykehjemmene (kr 10,5 mill.) Byggeprosjektet som hadde størst merforbruk i forhold til årsbudsjett var Hetlandshallen (kr – 5,7 mill.) og barneboligen i Bjørn Farmannsgate (kr – 4,3 mill.). Det gjøres oppmerksom på at oppnevnte mer/mindreforbruk i 2017 skyldes kun tidsforskyvninger, og er et avvik i forhold til prosjektenes årsbudsjett. Det innebærer ikke at investeringsprosjektene koster mer eller mindre enn planlagt, men det forklarer avviket mellom regnskapsførte brutto investeringsutgifter og brutto investeringsbudsjett.

Bykassens brutto investeringsnivå ekskludert finanstransaksjoner de siste 5 årene framgår av figur 3.4. Gjennomsnittlig årlig investeringsnivå de siste 5 årene har vært på kr 1,14 mrd. Investeringsnivået i 2017 ble høyere enn gjennomsnittet for de siste 5 årene.

Figur 3.4 Brutto investeringer ekskludert finanstransaksjoner 2013-2017. Beløp i hele mill. kr.

De samlede investeringene i ulike formålsbygg og anlegg fordeler seg som spesifisert i figur 3.5. Det presiseres at avvikene mellom regnskap og årets budsjett hovedsakelig gjelder finansiell framdrift.

Figur 3.5 Investeringsutgifter fordelt etter hovedformål. Beløp i hele mill. kr

Investeringsutgifter knyttet til sykehjem/bofellesskap og kommunale boliger utgjorde om lag kr 188 mill. Her inngår blant annet prosjektene rehabilitering av bad på 4 sykehjem (kr 30 mill.), barnebolig i Bjørn Farmanns gate (kr 27 mill.) og Lervig sykehjem (kr 106 mill.)

Investeringene i skolebygg i 2017 utgjorde om lag kr 111 mill. De største investeringsprosjektet som inngår i skolebygg i 2017 er Skeie skole modulbygg (kr 16 mill.), Hundvåg skole, utbygging (kr 12 mill.), Lunde skole (kr 12 mill.), Kannik skole (kr 10 mill.)

Investeringer i idrettsbygg i 2017 ble kr 181 mill. De største enkeltprosjektene som inngår i denne kategorien er Nye Gamlingen (kr 41 mill.), Hetlandshallen (kr 40 mill.), Stavanger svømmehall (kr 26 mill.), Stavanger idrettshall (kr 13 mill.), Garderobe Midjord (kr 12 mill.)

Det største investeringsprosjektet knyttet til administrasjonslokaler og diverse bygg er Tou scene byggetrinn 2 (kr 40 mill.) og energitiltak på kommunale bygg (kr 40 mill.)

De største prosjektene knyttet til kirkelig formål i 2017 er restaurering av Domkirken (kr 19 mill.) og rehabilitering av Bekkefaret kirke (kr 8 mill.).

Regnskapsskjema 2B gir en detaljert oversikt over investeringsprosjekter i 2017 og forbruket per prosjekt.